Download Table of Contents Print this page

Electrolux ZCV750W Manual page 15

Electrolux central vacuum cleaner manual

Advertisement

Table of Contents
Kretskortets karakteristikk
1. Mykstart
Startmomentet er begrenset med et TRIAC relé, som innebæ-
rer at startspenningen til motoren forsinkes med ca 1 sekund.
Startspenningen blir dermed betydelig lavere, som innebærer at
belastningen på sikringer, strømkrets og motor blir lavere.
2. Lavspenning LED Autopolaritet *2
Den grønne led-indikatoren for nettkabelen, som er plasert på
ag-gregatet, lyser alltid når strømmen er på.
3. Driftstidsutregner *3
Gjennom EEPROM teknologien (programminne), registrerer kor-
tet to typer av tidmåling som brukeren enkelt kan kontrollere på
en separat led-indikator som er plasert ved kretskortets beskyt-
telsesplate.
a. Kort tid b. Total tid
Anvendt tid
LED farve
15 timer
Grønn
Bytt/kontroller brukt i 15 timer
Langsom
blinking
0-399 timer
Grønn
400-499 timer
Oransje
Over 500 timer
Rød
4. Funksjonstest
Etter at nettkabelen er tilkoblet utfører kretskortet en funksjons-
test. Er alt ok, blinker ledindikatoren hurtig i noen sekunder før
den så slokker.
Avslutningsforsinkelse: Når støvsugeren slås av, kobles en 2
sekunders forsinkelse inn for å sikre at rørsystemet og slanger er
tomme når maskinen skrus av.
Tilbakestilling/demo-omkopler *6
Betydning
Foranstaltning
Støvsugeren er
Bytt/kontroller støv-
sugeposen og trykk
siden siste akti-
på bekreftelsesknap-
vering av bekref-
innen 5 sekunder
sesknappen
<400 driftstimer
----
>400 driftstimer
Vedlikehold/
inspeksjon
>500 driftstimer
Ha service på motoren
Utfør følgende handlinger:
Situasjon
Handling
Test/demo
Trykk inn og frigjør
omkopleren innen
5 sekunder
Delvis tilbake-
Når motoren ikke
stilling
går, hold inne omkop-
ren inde i 5 sekunder
Total tilbake-
Hold inne omkobleren
stilling
i mer enn 30 sekunder
mens motoren er i gang tid til null
7. Kretsbryter *7
Kretskortet er utstyrt
med en kretsbryter
(knappen er merket
"kretsbryter"). Trykk på
knappen for tilbakestil-
ling.
Resultat
Kortet utfører en funksjonstest
og gjør en gjennomgang av
alle steg i forrige tabell
(se tabell 1)
Systemet tilbakestiller utregne-
ren fra femten timer til null,
den blinkende led-indikatoren
(3) kommer fortsatt til å være på
Systemet kommer til å tilbake-
stille utregneren for total
*2 *3 *6
*7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage

Table of Contents