Electrolux ZCV750W Manual page 15

Electrolux central vacuum cleaner manual
Hide thumbs

Advertisement

Kretskortets karakteristikk
1. Mykstart
Startmomentet er begrenset med et TRIAC relé, som innebæ-
rer at startspenningen til motoren forsinkes med ca 1 sekund.
Startspenningen blir dermed betydelig lavere, som innebærer at
belastningen på sikringer, strømkrets og motor blir lavere.
2. Lavspenning LED Autopolaritet *2
Den grønne led-indikatoren for nettkabelen, som er plasert på
ag-gregatet, lyser alltid når strømmen er på.
3. Driftstidsutregner *3
Gjennom EEPROM teknologien (programminne), registrerer kor-
tet to typer av tidmåling som brukeren enkelt kan kontrollere på
en separat led-indikator som er plasert ved kretskortets beskyt-
telsesplate.
a. Kort tid b. Total tid
Anvendt tid
LED farve
15 timer
Grønn
Bytt/kontroller brukt i 15 timer
Langsom
blinking
0-399 timer
Grønn
400-499 timer
Oransje
Over 500 timer
Rød
4. Funksjonstest
Etter at nettkabelen er tilkoblet utfører kretskortet en funksjons-
test. Er alt ok, blinker ledindikatoren hurtig i noen sekunder før
den så slokker.
Avslutningsforsinkelse: Når støvsugeren slås av, kobles en 2
sekunders forsinkelse inn for å sikre at rørsystemet og slanger er
tomme når maskinen skrus av.
Tilbakestilling/demo-omkopler *6
Betydning
Foranstaltning
Støvsugeren er
Bytt/kontroller støv-
sugeposen og trykk
siden siste akti-
på bekreftelsesknap-
vering av bekref-
innen 5 sekunder
sesknappen
<400 driftstimer
----
>400 driftstimer
Vedlikehold/
inspeksjon
>500 driftstimer
Ha service på motoren
Utfør følgende handlinger:
Situasjon
Handling
Test/demo
Trykk inn og frigjør
omkopleren innen
5 sekunder
Delvis tilbake-
Når motoren ikke
stilling
går, hold inne omkop-
ren inde i 5 sekunder
Total tilbake-
Hold inne omkobleren
stilling
i mer enn 30 sekunder
mens motoren er i gang tid til null
7. Kretsbryter *7
Kretskortet er utstyrt
med en kretsbryter
(knappen er merket
"kretsbryter"). Trykk på
knappen for tilbakestil-
ling.
Resultat
Kortet utfører en funksjonstest
og gjør en gjennomgang av
alle steg i forrige tabell
(se tabell 1)
Systemet tilbakestiller utregne-
ren fra femten timer til null,
den blinkende led-indikatoren
(3) kommer fortsatt til å være på
Systemet kommer til å tilbake-
stille utregneren for total
*2 *3 *6
*7

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Oxy3etage