Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene) - Black & Decker BDCJS12 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for BDCJS12:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Norsk
(oversatt fra de originale instruksjonene)
Tiltenkt bruk
Stikksagen fra BLACK+DECKER BDCJS12 er konstruert for
saging av tre og treprodukter. Dette verktøyet er bare ment
som et forbrukerverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
@
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
Advarsel! Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig
bruk. Begrepet «elektroverktøy» i advarslene nedenfor gjelder
nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet
elektroverktøy (uten ledning).
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b. Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser, slik som
i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne
støv eller gasser.
c. Hold barn og andre personer unna når du bruker et
elektroverktøy. Hvis du blir forstyrret under arbeidet,
kan du miste kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til elektroverktøy må passe i
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på
noen måte.
Ikke bruk adapterstøpsler til jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som
rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt
fare for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
c. Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker
faren for elektrisk støt.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Aldri
bruk ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter eller
bevegelige deler. Skadede eller innviklede ledninger
øker risikoen for elektrisk sjokk.
e. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du
bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
f. Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig
sted er uunngåelig, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD)
reduserer risikoen for elektrisk støt.
50
3. Personlig sikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og vis
fornuft når du arbeider med et elektroverktøy.
Ikke bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt
eller er påvirket av medikamenter, narkotika eller
alkohol. Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av
elektriske verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernerbriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern brukt under
passende forhold vil redusere personskader.
c. Unngå utilsiktet oppstart. Kontroller at bryteren
står i posisjon «av» før du kobler til strømkilden
og/eller batteripakken, og før du tar opp eller bærer
verktøyet. Å bære elektriske verktøy med fingeren på
bryteren eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d. Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på det
elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til en
roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f. Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende
klær eller smykker. Hold hår og klær borte fra
bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt
hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om
at disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
h. Ikke la erfaring med hyppig bruk av verktøy la deg
bli likegyldig og ignorere verktøyets
sikkerhetsregler. En uforsiktig handling kan føre til
alvorlig personskade på brøkdelen av et sekund.
4. Bruk og vedlikehold av elektriske verktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen krever.
Det riktige elektriske verktøyet vil gjøre jobben bedre
og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for.
b. Ikke bruk elektroverktøyet hvis du ikke kan slå det
på og av med bryteren. Ethvert elektrisk verktøy som
ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og
må repareres.
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller koble
fra batteripakken, hvis den er avtakbar, fra
elektroverktøyet før du foretar noen justeringer,
endrer tilbehør eller lagrer elektroverktøy. Slike
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents