Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 3060 KL User Manual page 28

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Garanti Belgesi
Su Isıtıcısı
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Mala ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım,
onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı
malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a-
Sözleşmeden dönme,
b-
Satış bedelinden indirim isteme,
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve
ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müsteselsilen sorumludur.
6) İlgili mevzuatlarda belrlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içinde mala ilişkin arızanın yetkili
servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı
içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu
yükümlülükten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici mahkemesine başvurulabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.
Üretici veya İthalatçı Firmanın;
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
web adresi:
Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.
www.beko.com
GARANTİ ŞARTLARI
c-
Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç-
Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
Arçelik A.Ş.
Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445,
Sütlüce / İSTANBUL
(0-216) 585 8 888
(0-216) 423 23 53
www.beko.com.tr
Malın;
Markası:
Cinsi:
Modeli:
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi:
Azami Tamir Süresi:
Fatura Tarih ve
Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Beko
Su Isıtıcı
BKK 3060 KL
2 YIL
20 İş günü

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents