Download Table of Contents Print this page

Tüketici Hizmetleri - Beko BKK 3060 KL User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 3060 KL:

Advertisement

Table of Contents
Tüketici hizmetleri
5
Değerli Müşterimiz,
Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat
hizmet vermektedir.
Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu
tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı ara-
yarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizme-
ti talep edebilirsiniz.
Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler
iletişim hizmeti aldığınız operatör firma ta-
rafından sizin için tanımlanan tarifeye göre
ücretlendirilir.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.tr
adresindeki "Tüketici Hizmetleri" bölümün-
de bulunan formu doldurarak veya 0 216
423 23 53 nolu telefona faks çekerek de
ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz:
Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara As-
faltı Yanı,34950 Tuzla/İSTANBUL
Müşteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz
markamızın müșteri istek ve önerileri-
nin müșteri profili ayrımı yapılmaksızın
her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta,
www.beko.com.tr, faks, mektup, sos-
yal medya, bayi) rahatlıkla iletilebil-
diği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf
ve güvenli tek bir bilgi havuzunda
toplandığı, bu kayıtların yasal düzen-
lemelere uygun, objektif, adil ve gizli-
lik içinde ele alındığı, değerlendirildiği
ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek
iyileștirildiği, mükemmel müșteri de-
neyimini yașatmayı ana ilke olarak ka-
bul etmiș müșteri odaklı bir yaklașımı
benimsemekteyiz.
Yaklașımımıza paralel olarak tüm
süreçler yönetim sistemi ile entegre
edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı
geliștirilmiș olup, yönetim hedefleri
de bu sistem üzerinden beslenmek-
tedir.
26 / 26 TR
Beko Çağrı
Merkezi
444 0 888
(Sabit telefon-
lardan veya cep
telefonlarından alan
kodu çevirmeden)
Diğer Numara
0216 585
8 888
Hizmet talebinin değerlendirilmesi
1
Müşteri başvurusu
Web sitesi
Çağrı merkezi
2
Başvuru kaydı
Yetkili satıcı
3
Hizmet talebinin alınması
- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi
4
Randevu alınıp hizmetin gerçekleştirilmesi
5
Müşteri memnuniyetinin alınması
Memnun
6
Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması
Aşağıdaki önerilere
uymanızı rica ederiz.
1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belge-
sini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esasla-
rına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz
olduğunda yukarıdaki telefon numa-
ralarından Çağrı Merkezimize başvu-
runuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene "teknis-
yen kimlik kartı"nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden
"Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız.
alacağınız "Hizmet Fişi" , ilerde ürünü-
nüzde meydana gelebilecek herhangi
bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürü-
nün fonksiyonunu yerine getirebilme-
si için gerekli yedek parça bulundurma
süresi)
.
mushiz@arcelik.com
fax 0216 423 23 53
Çağrı merkezi
(Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
Memnun
değil
Su Isıtıcısı / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents