Emerson AVENTICS ST6 Operating Instructions Manual page 23

Atex-certified
Hide thumbs Also See for AVENTICS ST6:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 6
1 Om denna dokumentation
1.1 Dokumentationens giltighet
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om hur man installerar och
manövrerar sensorn säkert och fackmannamässigt.
1.2 Övrig dokumentation
Sensorn är en systemkomponent.
Beakta även systemdokumentationen från systemtillverkaren.
u
1.3 Återgivning av information
1.3.1 Säkerhetsföreskrifter
I denna bruksanvisning står varningsupplysningar före en hanteringsanvisning
om det finns risk för person- eller materialskada. De åtgärder som beskrivs för att
avvärja faror måste följas.
Säkerhetsanvisningarna är uppställda enligt följande:
Typ av fara eller riskkälla
Följder om faran inte beaktas
• Åtgärder för att avvärja faran
Varningstecknen och signalorden har följande betydelse:
Riskklasser enligt ANSI Z535.6–2006
markerar en farlig situation som kan leda till svåra skador eller till och med
dödsfall om den inte avvärjes
markerar en farlig situation som kan orsaka lätta till medelsvåra personskador
om den inte avvärjs
1.3.2 Symboler
Om denna information inte beaktas kan produkten inte användas på
optimalt sätt.
2 Säkerhetsföreskrifter
2.1 Om detta kapitel
Produkten har tillverkats i enlighet med befintlig, aktuell teknik gällande
säkerhetstekniska föreskrifter. Trots detta finns risker för person- och sakskador,
om inte följande allmän säkerhetsinformation och varningsinformation för
handhavande i denna dokumentation beaktas.
1. Läs därför igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar arbeta
med sensorn.
2. Förvara denna anvisning så att den alltid är tillgänglig för alla användare.
3. Bifoga alltid denna bruksanvisning om Sensor överlämnas till någon annan.
2.2 Tillåten användning
1. Sensorn får endast användas inom industrin.
2. Håll dig inom de effektgränser som anges i tekniska data.
3. Sensorn är avsedd för registrering av magnetfält i områden med
explosionsrisk.
2.3 Ej avsedd användning
Ej avsedd användning innebär om sensorn används
• utanför det användningsområde som denna bruksanvisning anger,
• under driftsvillkor som avviker från dem som anges i denna bruksanvisning.
AVENTICS
TM
ST6 | R412027659-BAL-001-AB | Svenska
SIGNALORD
VARNING
SE UPP
2.4 Förkunskapskrav
Montering och driftstart kräver grundläggande elektriska och pneumatiska
kunskaper. Montering och driftstart får därför endast utföras av en fackman inom
el och pneumatik eller av en person under ledning och uppsikt av en sådan
person. Med fackman avses en person som till följd av sin yrkesutbildning, sina
kunskaper och erfarenheter liksom sin kännedom om tillämpliga bestämmelser
kan bedöma anförtrott arbete, upptäcka möjliga faror och vidta nödvändiga
säkerhetsåtgärder. Fackmannen måste iaktta tillämpliga yrkesmässiga regler och
inneha kvalifikationer enligt de tekniska reglerna för driftsäkerhet (TRBS 1203).
2.5 Allmänna säkerhetsanvisningar
1. Följ de föreskrifter som gäller i Sverige och på arbetsplatsen för att undvika
olycka och för att skydda miljön.
2. Enheten får aldrig förändras eller byggas om jämfört med den ursprungliga
konfigurationen.
3. Enheten får endast användas inom de effektområden som anges i den
tekniska beskrivningen.
4. Garantin upphör vid felaktig montering.
5. Enheten får under inga omständigheter belastas mekaniskt på ett otillåtet
sätt.
2.6 Produkt- och teknikrelaterade säkerhetsanvisningar
2.6.1 Vid montering
Gör den aktuella anläggningsdelen trycklös och spänningsfri, innan enheten
u
monteras eller kontakterna ansluts eller tas bort.
2.6.2 Under drift
1. Starta inte sensorn förrän den är färdigmonterad, korrekt ansluten samt
noggrant testad.
2. Observera användningsförhållanden och information som finns tryckt på
respektive sensor eller på sensorns typskylt.
3. Lossa inte någon kontakt eller ledning under spänning.
2.7 ATEX – Information om explosionsskydd
Sensorerna är märkta och certifierade enligt den bifogade
konformitetsförklaringen.
De kan användas
• med gas, dimma och ånga i zon 2
• med brännbart damm i zon 22
2.7.1 Förklaring till märkning
Information om tillverkningstid för sensorn: i den femsiffriga
datumkoden på typskylten anger de första båda siffrorna
tillverkningsåret och de sista båda siffrorna tillverkningsveckan.
II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
På grund av sensorns lilla format är ATEX-märkningen placerad på en kabelflagga.
Risk för antändning av tändkällor på grund av otillåtna
användningsförhållanden, anslutningar och parametrar!
Explosion kan uppstå om sensorns används på ett icke tillåtet sätt.
1. Respektera tillåtna användningsförhållanden, speciellt
omgivningstemperatur samt mekanisk skydd för produkten.
2. Sensor i ATEX-utförande är endast avsedd för komplett montering i
passande T-spår.
3. Observera det begränsade temperaturområdet vid ATEX-förhållanden.
4. Frånskilj inte anslutningskabeln från sensorn när spänning ligger på.
5. Observera tillämpliga Ex-regler vid installation, underhåll eller reparation,
speciellt EN 60079 14.
Om denna information inte följs gäller inte Ex-godkännandet för produkten!
VARNING
23

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents