Download Print this page
Miele KMTY Operating Instructions Manual

Miele KMTY Operating Instructions Manual

Tepan yaki

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 31

Quick Links

KMTY
de
Gebrauchsanweisung Teppan Yaki
cs
Návod k obsluze Teppan Yaki
da
Brugsanvisning Teppanyaki
el
Οδηγίες χρήσης Teppan Yaki
en
Operating instructions Tepan Yaki
es
Instrucciones de manejo Teppan Yaki
fi
Käyttöohje Teppan Yaki
fr
Mode d'emploi Teppan Yaki
hr
Upute za uporabu Tepan Yaki
hu
Használati útmutató Teppan Yaki
it
Istruzioni d'uso Teppan Yaki
nl
Gebruiksaanwijzing Teppanyaki
no
Bruksanvisning Teppanyaki
pl
Instrukcja użytkowania Teppan Yaki
pt
Instruções de utilização Teppan Yaki
ru
Инструкция по эксплуатации пластины тепан яки
sr
Uputstvo za upotrebu Ploča Teppan Yaki
sv
Bruksanvisning Teppanyaki
M.-Nr. 11 708 780

Advertisement

loading

Summary of Contents for Miele KMTY

 • Page 1 KMTY Gebrauchsanweisung Teppan Yaki Návod k obsluze Teppan Yaki Brugsanvisning Teppanyaki Οδηγίες χρήσης Teppan Yaki Operating instructions Tepan Yaki Instrucciones de manejo Teppan Yaki Käyttöohje Teppan Yaki Mode d'emploi Teppan Yaki Upute za uporabu Tepan Yaki Használati útmutató Teppan Yaki Istruzioni d'uso Teppan Yaki...
 • Page 2 de ........................cs ........................10 da ........................17 el ......................... 24 en ........................31 es ........................38 fi ......................... 45 fr ......................... 52 hr ........................59 hu ........................66 it ......................... 73 nl ........................80 no ........................87 pl ........................94 pt ........................
 • Page 3 Teppan Yaki verwenden.  Verwenden Sie den Teppan Yaki ausschließlich auf dem Po- werFlex-Kochbereich Ihres Miele-Induktionkochfeldes oder auf ei- nem Miele-Kochfeld mit Vollflächeninduktion. Im Backofen oder Combi-Dampfgarer können Sie den Teppan Yaki bei einer Tempera- tur von maximal 250 °C verwenden. ...
 • Page 4 de - Sicherheitshinweise und Warnungen  Säurehaltige Lebensmittel können die Oberfläche verfärben. Lagern Sie keine säurehaltigen Lebensmittel auf dem Teppan Yaki.  Bei einer Überhitzung des Teppan Yaki kann er sich verfärben. Dieses Verfärbung hat keinen Einfluss auf die Funktion des Teppan Yaki.
 • Page 5 de - Ihr Beitrag zum Umweltschutz Entsorgung der Transportver- packung Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsma- terialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichts- punkten ausgewählt und deshalb recy- celbar. Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.
 • Page 6 de - Gebrauch Erste Reinigung Tipps zum Braten  Reinigen Sie den Teppan Yaki vor - Der Teppan Yaki muss besonders dem ersten Benutzen von Hand mit zum Braten von Fleisch ausreichend einem Schwammtuch, etwas Hand- heiß sein. Bei zu geringer Temperatur spülmittel und warmem Wasser.
 • Page 7 de - Gebrauch Brattabelle Das Bratgut kann übergaren oder an- brennen. Lassen Sie den Teppan Yaki während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt. Reduzieren Sie die Leistungsstufen Ihres Kochfelds nach gewünschtem Bräunungsgrad. Die in der Tabelle angegebenen Zeiten sind Richtwerte und gelten für das Bra- ten bei Leistungsstufe 4–7 auf dem vor- geheizten Teppan Yaki.
 • Page 8  Entfernen Sie grobe Verschmutzun- jedem Gebrauch. gen mit einem Papiertuch. Verteilen Sie bei starker Verschmut-  Weichen Sie fest anhaftende oder zung den Miele Glaskeramik- und stark eingebrannte Verschmutzungen Edelstahlreiniger auf der gesamten in heißem Wasser mit Handspülmittel Oberfläche des vollständig abgekühl- so lange ein, bis die Verschmutzun- ten Teppan Yaki.
 • Page 9 - Nachkaufbares Zubehör Passend zu Ihrem Bräter und Kochge- schirr bietet Miele ein umfangreiches Sortiment an Reinigungs- und Pflege- produkten. Diese Produkte können Sie ganz leicht im Miele Webshop bestellen. Sie erhalten diese Produkte auch über den Miele Kundendienst (siehe Ende dieser Gebrauchsanweisung) und bei Ihrem Miele Fachhändler.
 • Page 10 Než budete Teppan Yaki používat, pozorně si přečtěte návod k obsluze.  Teppan Yaki používejte výhradně na varné oblasti PowerFlex in- dukční varné desky Miele nebo na varné desce Miele s celoplošnou indukcí. V pečicí troubě nebo v konvektomatu můžete Teppan Yaki používat při teplotě maximálně 250 °C. ...
 • Page 11 cs - Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění  Při přehřátí se Teppan Yaki může zabarvit. Toto zabarvení nemá vliv na funkci Teppan Yaki.  Škrábance neškodí funkci Teppan Yaki. Takové škrábance jsou normální stopy používání a nejsou důvodem k reklamaci.
 • Page 12 cs - Váš příspěvek k ochraně životního prostředí Likvidace přepravního obalu Obal chrání přístroj před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k mož- nostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné. Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství od- padů.
 • Page 13 cs - Používání První čištění Tipy pro pečení  Teppan Yaki před prvním použitím vy- - Tepan Yaki musí být zvláště pro čistěte ručně houbovou utěrkou, tro- pečení masa dostatečně horký. Při chou mycího prostředku na ruční mytí příliš nízké teplotě unikne z masa pří- a teplou vodou.
 • Page 14 cs - Používání Tabulka pro pečení masa Pečeně se může přepéci nebo připá- lit. Nenechte Tepan Yaki za provozu bez dozoru. Snižte stupeň výkonu varné desky podle požadovaného stupně zhnědnutí. Časy uvedené v tabulce jsou orientační hodnoty a platí pro pečení při stupni vý- konu 4–7 na předehřátém Teppan Yaki.
 • Page 15 Tepan Yaki vyčistěte po každém použití. Při silném znečištění rozložte čisticí prostředek Miele na sklokeramiku a nerez po celém povrchu zcela vy- chladlého Teppan Yaki. Přikryjte ho potravinářskou fólií a čisticí prostře- dek nechte působit asi 24 hodin.
 • Page 16 - Příslušenství k dokoupení Miele nabízí široký sortiment čisticích a ošetřovacích produktů vhodných pro Váš pekáč a varné nádobí. Tyto produkty si můžete úplně snadno objednat v internetové prodejně Miele. Tyto produkty obdržíte také prostřednic- tvím servisní služby Miele (viz konec tohoto návodu k obsluze) a u svého...
 • Page 17 Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden teppanyaki-pladen tages i brug.  Anvend udelukkende teppanyaki-pladen på Powerflex-kogeområ- det på din Miele-induktionskogeplade eller på en Miele-kogeplade med full surface-induktion. Teppanyaki-pladen kan anvendes i ovnen eller dampovnen med ovnfunktioner ved en temperatur på maks. 250 °C.
 • Page 18 da - Råd om sikkerhed og advarsler  Ved overopvarmning af teppanyaki-pladen kan den blive misfar- vet. Denne misfarvning påvirker ikke teppanyaki-pladens funktion.  Ridser påvirker ikke teppanyaki-pladens funktion. Sådanne ridser er normale brugsspor og giver ikke anledning til reklamation.
 • Page 19 da - Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne spa- rer råstoffer og mindsker affaldsproble- merne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsam- lingssted.
 • Page 20 da - Brug Første rengøring Tips til stegning  Rengør teppanyaki-pladen med en - Teppanyaki-pladen skal især være til- svampeklud, lidt opvaskemiddel til strækkelig varm ved stegning af kød. opvask i hånden og varmt vand, in- Ved for lav temperatur trænger der den den tages i brug første gang.
 • Page 21 da - Brug Stegeskema Kødet kan blive overtilberedt eller brænde på. Hold altid teppanyaki-pladen under opsyn, når den er i brug. Reducer varmetrinnet på kogepladen, så den ønskede bruningsgrad opnås. De angivne tider i skemaet er vejleden- de og gælder for stegning på varmetrin 4-7 på...
 • Page 22 da - Rengøring  Fjern større tilsmudsninger med køk-  Risiko for forbrænding. kenrulle. Lad teppanyaki-pladen køle af, til  Opblød fastsiddende eller stærkt den er håndvarm, inden den rengø- fastbrændte tilsmudsninger i varmt res. vand med opvaskemiddel til opvask i hånden, indtil tilsmudsningen let kan Madrester og olie kan brænde fast fjernes.
 • Page 23 - Ekstratilbehør Miele tilbyder et stort sortiment af egne- de rengørings- og plejemidler til dine pander og gryder. Disse produkter kan bestilles via vores webshop shop.miele.dk. Produkterne kan også købes hos Miele- forhandlere eller ved telefonisk henven- delse til vores kundecenter (tlf.nr. findes på...
 • Page 24 το Teppan Yaki.  Χρησιμοποιείτε το Teppan Yaki αποκλειστικά στην επιφάνεια μα- γειρέματος ΡowerFlex της επαγωγικής εστίας σας Miele ή σε μία πλήρως επαγωγική εστία της Miele. Στον φούρνο ή στον φούρνο ατμού Combi μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Teppan Yaki σε μέγι- στη...
 • Page 25 el - Υποδείξεις ασφαλείας  Το Teppan Yaki θερμαίνεται. Μη χρησιμοποιείτε μαχαιροπίρουνα με επένδυση. Ακόμα και αυτά τα αξεσουάρ με επένδυση και ανθεκτικά στη θερμότητα δεν είναι κατάλληλα.  Τα όξινα τρόφιμα μπορεί να αποχρωματίσουν την επιφάνεια. Μη διατηρείτε όξινα τρόφιμα στο Teppan Yaki. ...
 • Page 26 el - Προστασία περιβάλλοντος Αξιοποίηση της συσκευασίας Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της. Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλε- γεί με ειδικά κριτήρια, που υποστηρί- ζουν τον οικολογικό παράγοντα και την τεχνολογία ανακύκλωσης απορριμμά- των. Αυτά...
 • Page 27 el - Χρήση Αρχικός καθαρισμός Συμβουλές για ψήσιμο  Καθαρίζετε στο χέρι το Teppan Yaki - Το Teppan Yaki πρέπει να είναι αρκε- πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη τά καυτό, ειδικά για το ψήσιμο κρέα- φορά με ένα απορροφητικό πανί, τος.
 • Page 28 el - Χρήση Πίνακας Το φαγητό μπορεί να μαγειρευτεί περισσότερο από όσο χρειάζεται ή να καεί. Μην απομακρύνεστε από το Teppan Yaki, όταν αυτό είναι σε λειτουργία. Μειώστε τις βαθμίδες ισχύος της εστίας σας σύμφωνα με τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος. Οι...
 • Page 29 el - Καθαρισμός  Εάν το Teppan Yaki υπερθερμανθεί Κίνδυνος εγκαύματος. μπορεί να αποχρωματιστεί και να απο- Αφήστε το Teppan Yaki να κρυώσει κτήσει ένα χρυσό-καφέ χρώμα. Αυτός μέχρι να μπορείτε να το αγγίξετε για ο αποχρωματισμός δεν επηρεάζει τη να...
 • Page 30 νικό κατάστημα της Miele στη διεύθυνση: www.miele-shop.gr. Τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα προ- μηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτι- κών της Miele (βλ. στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης) και από τα καταστήμα- τα πώλησης προϊόντων Miele. Καθαριστικό για κεραμικές...
 • Page 31  The Tepan Yaki must only be used on the PowerFlex cooking area of your Miele induction hob or on a Miele hob with full-surface induc- tion. The Tepan Yaki can be used in an oven or a combination steam oven at temperatures of up to 250 °C.
 • Page 32 en - Warning and Safety instructions  Overheating the Tepan Yaki can cause discolouration. This will not affect the functioning of the Tepan Yaki.  Scratches will not impair the function of the Tepan Yaki. These scratches are normal signs of use and are not grounds for making a complaint.
 • Page 33 en - Caring for the environment Disposal of the packing mater- The packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled. Recycling the packaging reduces the use of raw materials in the manufactur- ing process and also reduces the...
 • Page 34 en - Use Cleaning for the first time Tips for cooking  Before using for the first time, clean - It is important to get the Tepan Yaki the Tepan Yaki with a solution of sufficiently hot before use, particu- warm water and a little washing-up li- larly when cooking meat.
 • Page 35 en - Use Cooking chart Food can be overcooked or burn. Do not leave the Tepan Yaki unatten- ded whilst it is being used. Reduce the power levels of your hob to achieve the level of browning you re- quire. Durations quoted in the chart are for guidance only and apply to food cooked using settings between 4–7 on...
 • Page 36 For very heavy soiling, allow the Te- pan Yaki to cool down completely then apply Miele ceramic and stain- less steel cleaner liberally to the en- tire surface. Cover the Tepan Yaki with cling film and leave the cleaning agent to soak in for approx.
 • Page 37 - Optional accessories Miele offers a comprehensive range of cleaning and conditioning products for your roasting dish and cookware. These products can be ordered through the Miele Webshop. They can also be ordered from the Miele Customer Service Department (see end of this booklet for contact de- tails) or from your Miele dealer.
 • Page 38  Utilice el Teppan Yaki exclusivamente sobre la zona PowerFlex de su placa de inducción de Miele o sobre una placa de inducción total de Miele. Es posible utilizar el Teppan Yaki en un horno multifunción o a vapor combinado a una temperatura máxima de 250 °C.
 • Page 39 es - Advertencias e indicaciones de seguridad  Los alimentos que contienen ácidos pueden decolorar la superfi- cie. No almacene ningún alimento de este tipo sobre el Teppan Yaki.  En caso de un sobrecalentamiento del Teppan Yaki, este podría desteñirse, lo que en ningún caso afectaría a su funcionamiento.
 • Page 40 es - Su contribución a la protección del medio ambien- Eliminación del embalaje de transporte El embalaje protege al aparato de da- ños durante el transporte. Los materia- les del embalaje se han seleccionado siguiendo criterios ecológicos y en fun- ción de su posterior tratamiento en plantas de reciclaje.
 • Page 41 es - Manejo Primera limpieza Consejos para asar  Limpie manualmente el Teppan Yaki - El Teppan Yaki deberá estar lo sufi- antes de su primera utilización con cientemente caliente, especialmente una bayeta, un poco de detergente si desea preparar carne. Si utiliza una suave y agua caliente.
 • Page 42 es - Manejo Tabla de asados Los alimentos podrían cocinarse en exceso o quemarse. ¡No deje el Teppan Yaki desatendido mientras esté en funcionamiento! Re- duzca el nivel de potencia una vez alcanzado el grado de dorado dese- ado. Los tiempos indicados en la tabla son solo orientativos y válidos para asar a niveles de potencia de 4-7 sobre el Tep- pan Yaki precalentado.
 • Page 43 En caso de suciedad persistente  Ablande la suciedad muy adherida o aplique el producto de Miele para la quemada con agua caliente y deter- limpieza de superficies vitrocerámi- gente suave hasta que pueda retirarla cas y de acero inoxidable sobre toda fácilmente.
 • Page 44 - Accesorios especiales Miele ofrece una amplia gama de pro- ductos de limpieza y cuidado para combinar con su bandeja para asar y utensilios de cocina. Puede solicitar estos productos fácil- mente en la tienda online de Miele. También puede adquirirlos a través de nuestro Servicio Técnico (consulte la...
 • Page 45 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita  Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää Teppan Yakia.  Käytä Teppan Yakia ainoastaan Mielen induktiokeittotason PowerFlex-keittoalueella tai Mielen alueettomilla induktiokeittotasoil- la. Uunissa tai yhdistelmähöyryuunissa voit käyttää Teppan Yakia enintään 250 °C lämpötilassa.  Älä koskaan käytä Teppan Yakin esilämmittämiseen tehoja 8, 9 tai Booster.
 • Page 46 fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita  Ylikuumentaminen voi aiheuttaa Teppan Yakin värjäytymistä. Vär- jäytymillä ei ole vaikutusta Teppan Yakin toimintaan.  Naarmut eivät vaikuta Teppan Yakin toimintaan. Tällaiset naarmut ovat normaaleja käytöstä syntyviä jälkiä, eivätkä ne oikeuta rekla- maatiohin.
 • Page 47 Pakkaus suojaa laitetta vaurioilta kulje- tuksen aikana. Pakkaukset on valmis- tettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyt- töön soveltuvista materiaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kier- toon, säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien jätteiden määrää. Miele-kaup- piaasi huolehtii yleensä kuljetuspak- kauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.
 • Page 48 fi - Käyttö Ensimmäinen puhdistus Neuvoja paistamiseen  Puhdista Teppan Yaki ennen ensim- - Erityisesti lihaa varten Teppan Yaki on mäistä käyttökertaa käsin puhtaalla syytä esilämmittää riittävän kuumak- sieniliinalla ja lämpimällä vedellä, jos- si. Jos laitat lihan liian kylmälle tasol- sa on tilkka käsiastianpesuainetta.
 • Page 49 fi - Käyttö Ohjetaulukko paistoon Paistettava tuote voi kypsyä liikaa tai palaa. Älä koskaan jätä Teppan Yakia toimi- maan ilman valvontaa. Alenna keitto- alueen tehoa, kun tuote on sopivan ruskistunut. Taulukon ajat ovat ohjearvoja ja koske- vat paistoa tehoilla 4–7, kun Teppan Yaki on esilämmitetty.
 • Page 50 fi - Puhdistus  Liota pinttynyttä tai kiinnipalanutta li-  Palovamman vaara. kaa kuumalla vedellä ja käsiastianpe- Anna Teppan Yakin jäähtyä käden- suaineella, kunnes se on helppo pois- lämpöiseksi ennen puhdistusta. taa.  Puhdista Teppan Yaki jokaisen käyt- Ruoka- ja rasvajäämät voivat palaa tökerran jälkeen astianpesusienellä...
 • Page 51 - Erikseen ostettavat lisävarusteet Miele on kehittänyt laajan valikoiman li- sävarusteita sekä puhdistus- ja hoito- tuotteita, jotka soveltuvat optimaalisesti Mielen pannujen ja muiden ruoanval- mistusastioiden puhdistukseen. Voit hankkia näitä tuotteita kätevimmin Mielen verkkokaupasta. Voit hankkia näitä tuotteita myös Mielen asiakaspalvelusta (katso tämän käyttö-...
 • Page 52  Utilisez le Teppan Yaki exclusivement sur la zone de cuisson mo- dulable PowerFlex de votre table de cuisson à induction Miele ou sur une table de cuisson à induction FullFlex de Miele. Vous pouvez utili- ser le Teppan Yaki au four ou dans un four vapeur combiné à une température maximale de 250 °C.
 • Page 53 fr - Consignes de sécurité et mises en garde  Le Teppan Yaki peut devenir brûlant. N'utilisez pas d'ustensiles re- couverts d'un revêtement. Même les ustensiles recouverts d'un revê- tement résistant à de fortes températures ne sont pas appropriés.  Les aliments acides peuvent décolorer la surface.
 • Page 54 fr - Votre contribution à la protection de l'environne- ment Nos emballages Nos emballages protègent votre appa- reil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélec- tionnons en fonction de critères écolo- giques permettant d'en faciliter le recy- clage.
 • Page 55 fr - Utilisation Premier nettoyage Conseils de rôtissage  Nettoyez le Teppan Yaki à la main - Le Teppan Yaki doit être suffisam- avant toute première utilisation avec ment chaud, surtout pour rôtir la une éponge, du liquide vaisselle et de viande.
 • Page 56 fr - Utilisation Tableau de rôtissage Les aliments peuvent trop cuire ou brûler. Ne laissez pas le Teppan Yaki sans surveillance lorsqu'il est en fonction- nement ! Réduisez les niveaux de puissance de votre table de cuisson en fonction du degré de coloration souhaité.
 • Page 57  Eliminez immédiatement le plus gros En cas de très fortes salissures, éta- des salissures avec un esssuie-tout. lez le nettoyant Miele pour le verre, la céramique et l'acier inoxydable sur  Laissez tremper les taches adhé- toute la surface du Teppan Yaki com- rentes ou fortement brûlées dans de...
 • Page 58 Pour les commander, il vous suffit de vous rendre sur la boutique en ligne Miele. Ils sont également disponibles auprès du service après-vente Miele (voir la fin du présent mode d'emploi) ou chez votre revendeur Miele. Produit nettoyant pour vitrocé- ramique et acier inoxydable, 250 ml...
 • Page 59  Teppan Yaki koristite isključivo na PowerFlex polju za kuhanje svo- je Miele indukcijske ploče ili na Miele ploči za kuhanje s indukcijom pune površine. U pećnici ili kombiniranoj parnoj pećnici možete ko- ristiti Teppan Yaki pri temperaturi od maksimalno 250°C.
 • Page 60 hr - Sigurnosne napomene i upozorenja  Ogrebotine ne utječu na funkciju Teppan Yaki ploče. Takve ogre- botine su tragovi uobičajene uporabe i nisu osnova za žalbu.
 • Page 61 hr - Vaš doprinos zaštiti okoliša Zbrinjavanje ambalaže Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tije- kom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati. Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.
 • Page 62 hr - Uporaba Prvo čišćenje Savjeti za pečenje  Prije prve uporabe Teppan Yaki očisti- - Posebno za pečenje mesa Tep- te ručno spužvicom s malo sredstva pan Yaki ploča mora biti dovoljno za oranje i toplom vodom. vruća. Kod preniske temperature iz mesa izlazi previše soka.
 • Page 63 hr - Uporaba Tablica pečenja Namirnica se može prepeći ili zapeći. Teppan Yaki tijekom rada nemojte ostavljati bez nadzora. Stupanj snage svoje ploče za kuhanje regulirajte ovisno o željenom stupnju zapečen- osti. Vremena navedena u tablici smjernice su i vrijede za pečenja na stupnju snage 4–7 na prethodno zagrijanoj Teppan Ya- ki.
 • Page 64 Teppan Yaki čistite nakon svake upo- ili mekom četkom, malo sredstva za rabe. pranje i toplom vodom. Kod jačeg zaprljanja Miele sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemeni- tog čelika nanesite čitavom površi- nom potpuno ohlađene Teppan Yaki ploče. Prekrite ploču folijom za od- ržavanje svježine i ostavite sredstvo...
 • Page 65 - Dodatni pribor Miele Vam sukladno Vašem pekaču i posuđu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održa- vanje. Te proizvode možete jednostavno na- ručiti putem Miele internet trgovine. Ove proizvode možete nabaviti i preko...
 • Page 66 A Teppan Yaki használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.  A Teppan Yakit kizárólag a Miele indukciós főzőlap PowerFlex fő- zőfelületén használja vagy egy teljes felületű indukciós Miele főzőla- pon. Sütőben vagy kombi gőzpárolóban a Teppan Yaki legfeljebb 250 °C-on használható.
 • Page 67 hu - Biztonsági utasítások és figyelmeztetések  A Teppan Yaki túlhevítés esetén elszíneződhet. Ez az elszíneződés nincs hatással a Teppan Yaki működésére.  A karcolások nem károsítják a Teppan Yaki működését. Az ilyen karcolások a használat szokásos jelei, és nem képezhetik kifogás alapját.
 • Page 68 hu - Az ön hozzájárulása a környezetvédelemhez A csomagolóanyag megsem- misítése A csomagolás megóvja a készüléket a szállítási sérülésektől. A csomagoló- anyagokat környezetvédelmi és hulla- dékkezelés-technikai szempontok alap- ján választották ki, így azok újrahaszno- síthatók. A csomagolásnak az anyagkörforgásba való visszavezetése nyersanyagot taka- rít meg és csökkenti a keletkező...
 • Page 69 hu - Használat Első tisztítás Sütési tippek  Tisztítsa meg kézzel a Teppan Yakit - A Teppan Yakinak elsősorban hússü- az első használat előtt törlőkendővel, téskor elég forrónak kell lennie. Túl némi kézi mosogatószerrel és meleg alacsony hőmérséklet esetén túl sok vízzel.
 • Page 70 hu - Használat Sütési táblázat A megsütni kívánt élelmiszer túlzot- tan megéghet vagy odaéghet. Működés közben ne hagyja felügye- let nélkül a Teppan Yakit! Csökkentse a főzőlap teljesítményfokozatát a kí- vánt barnítási fokozatnak megfelelő- A táblázatban megadott idők irányérté- kek, és a 4–7-es teljesítményfokozat kö- zötti sütésre érvényesek az előhevített Teppan Yakin.
 • Page 71 Teppan Yakit. vaccsal vagy egy puha kefével, kevés Erős szennyeződés esetén oszlasson kézi mosogatószerrel és meleg vízzel. szét Miele üvegkerámia és nemesa- cél tisztítószert a teljesen lehűlt Tep- pan Yaki teljes felületén. Fedje le fris- sentartó fóliával, és hagyja a tisztító- szert kb.
 • Page 72 - Utólag vásárolható tartozék A Miele a tisztító- és ápolószerek széles választékát kínálja a sütőedényekhez és főzőedényekhez. Ezeket a termékeket nagyon egyszerű- en megrendelheti a Miele webshopban. Ezeket a termékeket a Miele Ügyfélszol- gálatán (lásd ennek a használati útmu- tatónak a végén) vagy a Miele szakke-...
 • Page 73  Utilizzare il Teppan Yaki solo sull'area cottura PowerFlex del piano cottura a induzione Miele o su un piano cottura a induzione a super- ficie unica Miele. Nel forno o nel forno a vapore combinato è possibi- le utilizzare il Teppan Yaki con una temperatura di max. 250 °C.
 • Page 74 it - Indicazioni per la sicurezza e avvertenze  Gli alimenti che contengono acidi possono decolorare la superfi- cie. Non appoggiare alimenti che contengono acidi sul Teppan Yaki.  In caso di surriscaldamento del Teppan Yaki, l'elettrodomestico si può decolorare. Questa decolorazione tuttavia non ha alcuna influen- za sul funzionamento del Teppan Yaki.
 • Page 75 L’imballaggio può essere conservato per un’eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica autorizzato Miele in caso di danni o guasti all'apparec- chiatura. I singoli componenti dell’imballaggio possono essere raccolti separatamente secondo i criteri della raccolta differen- ziata.
 • Page 76 it - Uso Prima pulizia Consigli per la cottura  Prima di utilizzare il Teppan Yaki per - Il Teppan Yaki deve essere sufficien- la prima volta, pulirlo a mano con una temente caldo soprattutto per la car- spugna, dell'acqua calda e poco de- ne.
 • Page 77 it - Uso Tabella per arrostire Le pietanze possono cuocersi troppo oppure iniziare a bruciare. Sorvegliare sempre il Teppan Yaki quando è in funzione. Ridurre i livelli di potenza del piano cottura in base al grado di doratura desiderato. I tempi indicati in tabella sono valori in- dicativi e valgono per arrostire con livel- lo di potenza 4-7 sul Teppan Yaki preri- scaldato.
 • Page 78 it - Pulizia  Ammollare sporco difficile da elimina-  Pericolo di ustioni. re oppure bruciato in acqua molto Far raffreddare il Teppan Yaki prima calda con del detersivo per piatti fin- di pulirlo. ché sarà possibile eliminarlo facil- mente. I residui di alimenti e i grassi posso- ...
 • Page 79 - Accessori su richiesta Miele offre un vasto assortimento di ac- cessori e prodotti per la pulizia e la ma- nutenzione adatti alla casseruola e alle stoviglie di cottura. Questi prodotti possono essere facil- mente ordinati tramite internet al sito www.shop.miele.it.
 • Page 80  Gebruik de teppanyaki uitsluitend op de PowerFlex-kookzone van uw Miele inductiekookplaat of op een Miele kookplaat met FullSurfa- ce inductie. In de oven of de combi-stoomoven kunt u de teppanyaki gebruiken bij een temperatuur van maximaal 250 °C.
 • Page 81 nl - Veiligheidsinstructies en waarschuwingen  Zuurhoudende levensmiddelen kunnen verkleuring van het opper- vlak veroorzaken. Zorg bij het opbergen van zuurhoudende levens- middelen dat u deze niet op de teppanyaki legt.  Bij oververhitting van de teppanyaki kan verkleuring optreden. De- ze verkleuring heeft geen invloed op de werking van de teppanyaki.
 • Page 82 nl - Een bijdrage aan de bescherming van het milieu Het verpakkingsmateriaal De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpak- kingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belas- ting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.
 • Page 83 nl - Gebruik Eerste reiniging Tips voor het braden  Reinig de teppanyaki voor het eerste - De teppanyaki moet vooral bij het gebruik met de hand met een spons- braden van vlees goed heet zijn. Bij doekje, wat afwasmiddel en warm een te lage temperatuur komt er te water.
 • Page 84 nl - Gebruik Braadtabel Het te braden product kan te gaar worden of aanbranden. Houd toezicht op de teppanyaki als deze in gebruik is. Verlaag de vermo- gensstanden van uw kookplaat al naar gelang de gewenste bruinings- graad. De in de tabel aangegeven tijden zijn richttijden.
 • Page 85 Als de teppanyaki erg vuil is, verdeel dan de glaskeramiek- en RVS-reini-  Week erg aangekoekte of sterk inge- ger van Miele over het gehele opper- brande voedselresten in heet water vlak van de afgekoelde teppanyaki. met afwasmiddel zo lang in, totdat ze...
 • Page 86 - Bij te bestellen accessoires Speciaal voor uw braadslede en kook- gerei levert Miele een uitgebreid assorti- ment aan reinigings- en onderhouds- middelen. U kunt deze producten heel eenvoudig via de Miele webshop bestellen. De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie achter in deze gebruiksaan- wijzing) en bij uw Miele vakhandelaar.
 • Page 87 Les bruksanvisningen nøye før du bruker Teppanyaki-platen.  Teppanyaki-platen skal kun brukes på PowerFlex-kokeområdet på din Miele induksjonstopp eller på en Miele platetopp med fullflex- induksjon. I en stekeovn eller kombidampovn kan du bruke Teppa- nyakiplaten med en temperatur på maks. 250 °C.
 • Page 88 no - Sikkerhetsregler  Riper påvirker ikke Teppanyaki-platens funksjon. Slike riper er nor- male spor etter bruk og ingen grunn til reklamasjon.
 • Page 89 no - Aktivt miljøvern Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvin- nes. Gjenvinning av emballasjen sparer rå- stoff og bidrar til mindre avfall. Forhand- leren tar vanligvis emballasjen i retur.
 • Page 90 no - Bruk Første rengjøring Steketips  Rengjør Teppanyaki-platen for hånd - Teppanyaki-platen må være ordentlig med en svampklut, litt håndoppvask- varm, spesielt ved steking av kjøtt. middel og varmt vann før første Hvis temperaturen er for lav, siver det gangs bruk.
 • Page 91 no - Bruk Steketabell Maten kan bli overstekt eller brent. Ikke la Teppanyaki-platen være uten tilsyn når den er i bruk. Reduser ef- fekttrinnet til platetoppen etter øns- ket bruningsgrad. Tidene som er angitt i tabellen er vei- ledende og gjelder for steking på effekt- trinn 4–7 på...
 • Page 92 Rengjør Teppanyaki-platen etter hver varmt vann. bruk. Hvis Teppanyaki-platen er sterkt til- smusset, fordeler du Miele rengjør- ingsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål over hele overflaten på Teppanyaki-platen når den er full- stendig avkjølt. Dekk til platen med plastfolie og la rengjøringsmiddelet...
 • Page 93 Disse produktene kan du enkelt bestille i Mieles nettbutikk. Du får også kjøpt produktene hos Mieles serviceavdeling (se på slutten av denne bruksanvisningen) eller hos din Miele-forhandler. Rengjøringsmiddel for glass- keramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester Mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og små...
 • Page 94 Teppan Yaki.  Stosować Teppan Yaki wyłącznie na obszarze grzejnym PowerFlex posiadanej płyty indukcyjnej Miele lub na płycie grzejnej Miele z in- dukcją powierzchniową. W piekarniku lub w urządzeniu do gotowa- nia na parze z piekarnikiem Teppan Yaki można stosować przy tem- peraturach do maksymalnie 250 °C.
 • Page 95 pl - Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia  Kwaśne produkty spożywcze mogą przebarwić powierzchnię. Nie przechowywać żadnych kwaśnych produktów spożywczych na Tep- pan Yaki.  W przypadku przegrzania Teppan Yaki może się przebarwić. Takie przebarwienie nie ma żadnego wpływu na działanie Teppan Yaki. ...
 • Page 96 pl - Ochrona środowiska naturalnego Utylizacja opakowania trans- portowego Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Ma- teriały, z których wykonano opakowanie zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i dlatego nadają się do ponownego wy- korzystania. Zwrot opakowań do obiegu materiało- wego pozwala na zaoszczędzenie su- rowców i zmniejsza nagromadzenie od- padów.
 • Page 97 pl - Użytkowanie Pierwsze czyszczenie Porady dotyczące smażenia  Wyczyścić Teppan Yaki przed pierw- - Szczególnie w przypadku smażenia szym użyciem ręcznie za pomocą mięsa Teppan Yaki musi być wystar- gąbczastej ściereczki, ciepłą wodą z czająco gorące. Przy zbyt niskiej tem- dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 • Page 98 pl - Użytkowanie Tabela smażenia Potrawa może się przegotować lub przypalić. Nie pozostawiać Teppan Yaki w cza- sie pracy bez nadzoru. Zredukować poziom mocy płyty grzejnej zgodnie z oczekiwanym stopniem przyrumie- nienia. Czasy podane w tabeli stanowią warto- ści orientacyjne i obowiązują dla sma- żenia przy poziomie mocy 4–7 na wstępnie rozgrzanym Teppan Yaki.
 • Page 99 Teppan Yaki środek  Po każdym użyciu umyć Teppan Yaki Miele do czyszczenia szkła ceramicz- za pomocą zmywaka do naczyń lub nego i stali szlachetnej. Przykryć go miękkiej szczoteczki z dodatkiem pły- folią...
 • Page 100 Te produkty można łatwo zamówić w sklepie internetowym Miele. Można je również nabyć w serwisie Miele (patrz na końcu tej instrukcji użyt- kowania) lub w sklepach specjalistycz- nych Miele. Środek do czyszczenia szkła ceramicznego i stali szlachet- nej 250 ml...
 • Page 101  Utilize o Teppan Yaki exclusivamente na área de cozinhar Power- Flex da sua placa de indução Miele ou numa placa da Miele com in- dução total. Pode utilizar o Teppan Yaki no forno ou no forno a vapor combinado uma temperatura máxima de 250 °C.
 • Page 102 pt - Medidas de segurança e precauções  Os alimentos ácidos podem descolorar a superfície. Não armaze- ne alimentos ácidos no Teppan Yaki.  O Teppan Yaki pode descolorar caso seja excessivamente aqueci- do. Esta descoloração não tem qualquer influência no funcionamen- to do Teppan Yaki.
 • Page 103 pt - O seu contributo para proteção do ambiente Eliminação da embalagem de transporte A embalagem protege o aparelho con- tra danos de transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e compatibili- dade com o meio ambiente e por isso é reciclável.
 • Page 104 pt - Utilização Primeira limpeza Recomendações para fritar  Lave manualmente o Teppan Yaki an- - O Teppan Yaki deve estar suficiente- tes da primeira utilização, utilizando mente quente, particularmente para uma esponja, um pouco de detergen- fritar carne. Se a temperatura for de- te de lavar a louça à...
 • Page 105 pt - Utilização Tabela para fritar O alimento a fritar pode cozinhar em excesso ou queimar. Não deixe o Teppan Yaki sem super- visão durante o funcionamento. Re- duza os níveis de potência da sua placa de acordo com o grau de as- peto tostado pretendido.
 • Page 106  Elimine a sujidade maior, utilizando um pano de papel. Para sujidade mais profunda, espa- lhe o produto da Miele de limpeza  Mergulhe as sujidades aderentes ou para placas vitrocerâmicas e para muito queimadas em água quente aço inoxidável por toda a superfície com detergente de lavar a louça à...
 • Page 107 - Acessórios que podem ser adquiridos posterior- mente Na Miele pode encontrar uma vasta ga- ma de produtos de limpeza e manuten- ção, adequados à sua assadeira e reci- pientes para cozinhar. Estes produtos podem ser encomenda- dos facilmente através da loja online Miele.
 • Page 108 Перед началом эксплуатации тепан яки внимательно прочи- тайте данную инструкцию по эксплуатации.  Используйте тепан яки исключительно на зоне приготовления PowerFlex вашей индукционной панели конфорок Miele или на панели конфорок Miele со сплошной зоной нагрева (индукци- ей). Тепан яки можно использовать в духовом шкафу или комби- пароварке при температуре не выше 250 °C.
 • Page 109 ru - Указания по безопасности и предупреждения  Прибор сильно нагревается. Не используйте принадлежности, имеющие покрытие. Даже термостойкие принадлежности, име- ющие покрытие, непригодны для этого прибора.  Кислотосодержащие продукты питания могут окрасить по- верхность. Не храните на тепане Яки кислотосодержащие про- дукты питания.  При перегреве...
 • Page 110 ru - Ваш вклад в охрану окружающей среды Утилизация транспортной упаковки Упаковка защищает прибор от по- вреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизи- руются, поэтому они подлежат пере- работке. Возвращение упаковки для ee вто- ричной переработки приводит к эко- номии...
 • Page 111 ru - Применение Первая чистка Советы по обжаривания  Перед первым использованием - Прибор должен быть достаточно очистите тепан яки вручную с по- горячим, прежде всего для приго- мощью губчатой салфетки, неболь- товления мяса. При слишком низ- шого количества бытового моюще- кой температуре выделяется избы- го...
 • Page 112 ru - Применение Таблица обжаривания Продукт может пережариться или пригореть. Не оставляйте тепан яки в процес- се эксплуатации без присмотра. По достижении желаемой степени подрумянивания уменьшите уро- вень мощности панели конфорок. Указанные в таблице значения вре- мени являются ориентировочными и действительны для приготовления на предварительно разогретой пане- ли тепан яки при установленных уровнях...
 • Page 113 и дайте раствору подействовать. го использования.  Удаляйте грубые загрязнения с по- При сильном загрязнении нанеси- мощью бумажного полотенца. те средство Miele для очистки стеклокерамики и нержавеющей  Чтобы удалить приставшие или стали на всю поверхность полнос- пригоревшие загрязнения, разма- тью остывшего тепан яки. Накрой- чивайте...
 • Page 114 посуды. Эту продукцию вы можете легко за- казать в интернет-магазине Miele. Вы можете также купить эти принад- лежности через сервисную службу Miele (см. в конце инструкции по эксплуатации) или у авторизованного партнёра Miele. Чистящее средство для стек- локерамики и нержавеющей...
 • Page 115  Ploču Teppan Yaki koristite isključivo na PowerFlex oblasti Vaše Miele indukcione ploče za kuvanje ili na Miele ploči za kuvanje sa in- dukcijom na celoj površini. Ploču Teppan Yaki možete da koristite u rerni ili kombinovanoj parnoj rerni pri maksimalnoj temperaturi od 250°C.
 • Page 116 sr - Sigurnosna uputstva i upozorenja  Namirnice koje sadrže kiseline mogu da oboje površinu. Ne sta- vljajte namirnice koje sadrže kiseline na ploču Teppan Yaki.  U slučaju pregrevanja ploče Teppan Yaki, ona može da se oboji. Ovo obojenje ne utiče na funkciju ploče Teppan Yaki. ...
 • Page 117 sr - Vaš doprinos zaštiti životne sredine Odstranjivanje transportne am- balaže Ambalaža štiti uređaj od oštećenja prili- kom transporta. Materijali za ambalažu su odabrani sa stanovišta zaštite život- ne sredine i tehnike odstranjivanja i zbog toga mogu da se recikliraju. Recikliranjem ambalaže štede se sirovi- ne i smanjuje gomilanje otpadaka.
 • Page 118 sr - Upotreba Prvo čišćenje Saveti za pečenje  Pre prve upotrebe ploču Teppan Yaki - Ploča Teppan Yaki mora da bude do- očistite sunđerastom krpom i toplom voljno vruća, naročito kada pečete vodom u koju ćete dodati malo deter- meso.
 • Page 119 sr - Upotreba Tabela pečenja Namirnica može da se prekuva ili iz- gori. Ne ostavljajte ploču Teppan Yaki to- kom rada bez nadzora. Smanjite ste- pene snage Vaše ploče za kuvanje prema željenom stepenu pečenja. Vremena koja su navedena u tabeli su orijentacione vrednosti i važe za peče- nje sa stepenom snage 4–7 na prethod- no zagrejanoj ploči Teppan Yaki.
 • Page 120 Teppan Yaki. mekom četkom i toplom vodom u ko- U slučaju jače zaprljanosti rasporedi- ju ćete dodati malo deterdženta za te Miele sredstvo za čišćenje staklo- ručno pranje sudova. keramike i plemenitog čelika na celoj površini potpuno ohlađene ploče Teppan Yaki. Poklopite je providnom folijom i ostavite sredstvo za čišćenje...
 • Page 121 Ove proizvode možete veoma jedno- stavno da poručite putem Miele Web- shop-a. Ove proizvode možete da nabavite i preko Miele servisne službe (vidi na kra- ju ovog uputstva za upotrebu) i kod Va- šeg Miele specijalizovanog prodavca. Sredstvo za čišćenje stakloke- ramike i plemenitog čelika,...
 • Page 122 Läs bruksanvisningen noga innan du installerar och tar teppanya- kin i bruk.  Använd denna teppanyaki uteslutande på PowerFlex-kokzonen på din Miele induktionshäll eller på en Miele häll med heltäckande indu- ktion. I ugnen eller kombiångugnen kan du använda teppanyakin med en maximal temperatur på 250 °C. ...
 • Page 123 sv - Säkerhetsanvisningar och varningar  Repor påverkar inte teppanyakins funktion. Sådana repor uppstår vid normal användning och är inget skäl till reklamation.
 • Page 124 sv - Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar produkten mot transportskador. Förpackningsmaterial- en är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad rå- varuförbrukning och mindre mängder avfall.
 • Page 125 sv - Användning Första rengöringen Tips för stekning  Rengör teppanyakin för hand innan - Teppanyakin måste framför allt vara den används för första gången med tillräckligt varm vid tillagning av kött. en disksvamp, lite handdiskmedel Vid för låg temperatur släpps för och varmt vatten.
 • Page 126 sv - Användning Stektabell Köttet kan tillagas för mycket eller bränna fast. Lämna inte teppanyakin utan uppsikt när den är i drift. Sänk effektlägena på hällen enligt önskad brynings- grad. Tiderna som anges i tabellen är riktvär- den och gäller för stekning på effektläge 4–7 på...
 • Page 127 sv - Rengöring  Blötlägg fastsittande och fastbränd  Risk för brännskada. smuts i hett vatten med handdiskme- Låt teppanyakin svalna så mycket att del så länge tills smutsen enkelt kan du kan ta på den utan att bränna dig torkas bort.
 • Page 128 - Extra tillbehör Miele har ett stort sortiment av rengö- rings- och vårdande medel som passar till dina ugnspannor och kokkärl. Dessa kan du mycket enkelt köpa i Mieles online-shop. Du kan även köpa dem via Mieles reservdelsavdelning (se information i slutet av denna bruksanvisning) och hos Mieles återförsäljare.
 • Page 132 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Tel.: +49 5241 89-0 Fax: +49 5241 89-2090 Internet: www.miele.com M.-Nr. 11 708 780 / 00...