Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SDK 2500 A1 Operating Instructions Manual page 18

Dual hotplate

Advertisement

Available languages
Table of Contents
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan erva-
ring en kennis, mits ze onder toezicht staan of over het
veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en
de daaruit resulterende gevaren begrijpen.
Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen geen reiniging en gebruikersonder-
houd zonder toezicht uitvoeren.
Laat het apparaat na gebruik eerst afkoelen alvorens
het te transporteren.
Leg het netsnoer zodanig, dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen.
Raak de kookplaten nooit aan tijdens het gebruik,
omdat ze zeer heet worden.
U mag geen verlengsnoer gebruiken. Het stopcontact
moet in geval van nood snel te bereiken zijn.
Gebruik geen externe tijdschakelklok of een separaat
systeem voor afstandsbediening om het apparaat te
bedienen.
Let op! Heet oppervlak.
SDK 2500 A1
NL
15

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90865

Table of Contents