Download Table of Contents Print this page

Afvoeren; Garantie En Service; Importeur - Silvercrest SDK 2500 A1 Operating Instructions Manual

Dual hotplate

Advertisement

Table of Contents

Afvoeren

NL

Garantie en service

Importeur

18
Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil.
Dit product is onderworpen aan de Europese Richtlijn 2002/96/EC
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).
Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeenterei-
niging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact
op met de verantwoordelijke instantie.
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is
met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauw-
keurig gecontroleerd.
Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Mocht u aanspraak willen maken op
de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die
manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd.
OPMERKING
De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor
transportschade, aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van
breekbare onderdelen, bijv. schakelaars of accu's.
Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doel-
einden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij
reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefi liaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet ingeperkt. De garantieperiode
wordt niet verlengd door de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voorvervangen en
gerepareerde onderdelen.
Eventuele schaden en gebreken die reeds bij de koop aanwezig zijn moeten direct
na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na datum
van aankoop.
Na afl oop van de garantieperiode worden alle reparaties die optreden in rekening gebracht.
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl
IAN 90865
Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET)
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
SDK 2500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

90865

Table of Contents