Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnosť
G
Tieto inštrukcie si starostlivo prečítajte a uschovajte ich pre
budúcnosť.
G
Odstráňte všetky obaly a štítky.
G
Vypnite a vytiahnite zo zásuvky:
G G
pred namontovaním alebo odmontovaním častí;
G G
pokiaľ zariadenie nepoužívate;
G G
pred čistením.
G
Zariadenie vždy vytiahnite zo zásuvky, predtým, než vložíte
svoje ruky alebo nástroje do vnútra mixovacej nádoby.
G
Pri manipulácii s nožmi dávajte veľký pozor a pri ich čistení
sa vyhnite dotyku s reznými hranami nožov.
G
Mixér používajte len s nasadeným vekom.
G
Používajte len mixovaciu nádobu s dodanou nožovou
sústavou.
G
Nikdy nevystavujte vlhkosti pohonnú jednotku, šnúru, ani
zástrčku.
G
Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené
zariadenie dajte skontrolovať, alebo opraviť: viď informácie
o servise a o starostlivosti o zákazníkov.
G
Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené doplnky alebo
príslušenstvo.
G
Nikdy nezakladajte nožovú jednotku do pohonnej
jednotky bez toho, aby bola založená nádoba mixéra.
G
RIZIKO OPARENIA: Horúce zložky treba pred mixovaním
nechať vychladnúť na izbovú teplotu.
G
Zariadenie v činnosti nikdy nenechávajte bez dozoru.
G
Keď skladáte mixér z pohonnej jednotky:
G G
počkajte, kým sa nože celkom nezastavia;
G G
nepripustite nežiaduce odskrutkovanie mixovacej nádoby
od nožovej zostavy.
G
Nikdy nespúšťajte prázdny mixér.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
75

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5