Download  Print this page

Ïesky - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnost
G
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji
pro budoucí použití.
G
Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
G
P¡ístroj vypínejte a odpojujte od zásuvky:
G G
p¡ed montá¥í nebo demontá¥í dílº
G G
Když přístroj nepoužíváte;
G G
p¡ed ïi•têním
G
Přístroj vypněte vždy, když do nádoby zasahujete rukama
nebo kuchyňského náčiním.
G
Dávejte pozor, když manipulujete s nožovým nástavcem a
když nástroje čistíte, nedotýkejte se jejich ostří.
G
Pracujte s mixérem jedině, je-li víko na svém místě.
G
Nádobu používejte jen s dodaným nožovým nástavcem.
G
Nedovolte, aby pohonná jednotka, napájecí kabel nebo
konektor zvlhly.
G
Poškozený přístroj nikdy nepoužívejte. Nechejte ho
zkontrolovat nebo opravit – viz kapitola "servis a údržba".
G
Nikdy nepou¥ívejte neschválená p¡ídavná za¡ízení.
G
Nenasazujte nožovou jednotku na hnací jednotku,
pokud není nasazena nádoba mixéru.
G
NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ: Horké ingredience nechte před
mixováním vychladnout na pokojovou teplotu.
G
Přístroj v chodu nenechávejte nikdy bez dozoru.
G
Chcete-li mixér sejmout z motoru:
G G
počkejte, až se nože zcela zastaví,
G G
dbejte, abyste náhodou neodšroubovali nádobu od
nožového nástavce.
G
Mixér se nesmí nikdy spouštět prázdný.
G
Do mixéru nikdy nevkládejte více potravin, než je množství
uvedené v tabulce funkcí.
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
Ïesky
56

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5