Download Print this page
Silvercrest SV 60 A1 Assembly, Operating And Safety Instructions

Silvercrest SV 60 A1 Assembly, Operating And Safety Instructions

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
PEDESTAL FAN SV 60 A1
PEDESTAL FAN SV 60 A1
Assembly, operating and safety instructions
STOJEČI VENTILATOR
SV 60 A1
Navodila za montažo, uporabo in varnostna
navodila
IAN 297649
STOJATÝ VENTILÁTOR
SV 60 A1
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní
pokyny
STANDVENTILATOR
SV 60 A1
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Silvercrest SV 60 A1

  Summary of Contents for Silvercrest SV 60 A1

 • Page 1 PEDESTAL FAN SV 60 A1 PEDESTAL FAN SV 60 A1 STOJATÝ VENTILÁTOR SV 60 A1 Assembly, operating and safety instructions Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny STOJEČI VENTILATOR STANDVENTILATOR SV 60 A1 SV 60 A1 Navodila za montažo, uporabo in varnostna...
 • Page 2 Assembly, operating and safety instructions Page Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila Stran Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny Strana DE/AT/CH Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 5 � �...
 • Page 6: Table Of Contents

  List of pictograms and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page 6 Introduction .
 • Page 7: List Of Pictograms And Symbols Used

  Danger – Risk of electric shock! Watts Only use the product in dry indoor rooms . Do not put fingers through grille . PEDESTAL FAN SV 60 A1 The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use . ˜ Introduction ˜...
 • Page 8: Description Of Parts

  ˜ Description of parts ˜ Technical data Control panel Input voltage: 220-240 V , 50 Hz Rear grille Power consumption: 60 W Grille lock nut Protection class: Blade Remote control – Blade lock nut voltage supply: 1 x 3 V , CR2025 Front grille operating range:...
 • Page 9 m CAUTION! Risk of electric In the case of damage resulting shock! Never use a damaged from non-compliance with these operating instructions the warranty product . Disconnect the product claim becomes invalid! No liability is from the power supply and accepted for consequential damage! contact your retailer if it is In the case of material damage or...
 • Page 10 Cleaning and user maintenance Protect the power cord against     shall not be made by children damages . Do not let it hang over without supervision . sharp edges, do not squeeze or Ensure the rated voltage shown bend it . Keep the power cord  ...
 • Page 11: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  DANGER OF Keep the product at least 50 cm     EXPLOSION! away from any objects (curtains, Never recharge non- walls, etc .) . rechargeable batteries . Do During use, keep hands, hair,   clothing and utensils away from not short-circuit batteries / the safety grille to avoid injuries rechargeable batteries and / or and damage of the product .
 • Page 12: Before Use

  Risk of damage of the If you think batteries might have   product been swallowed or placed inside any part of the body, seek imme- Only use the specified type of   diate medical attention . battery / rechargeable battery! Insert batteries / rechargeable  ...
 • Page 13: Assembly

  ˜ Assembly ˜ Height adjustment Loosen up the adjustment knob  in anti-   Fig. Step clockwise direction (see Fig . F) . NOTE: The following parts are for Adjust the length of the upper pole   transport only . After unpacking, remove When the height is set, secure the position by  ...
 • Page 14: Airflow Modes

  ˜ Airflow modes ˜ Cleaning and care Press   repeatedly to select the desired Before cleaning, press and unplug the     airflow mode: product from the power supply to completely switch off the product . Remove the battery from Press Mode description the remote control before cleaning .
 • Page 15: Storage

  ˜ Storage Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / When not in use, store the product in its original   rechargeable batteries! packaging . Store the product in a dry, secure location away Batteries / rechargeable batteries may not be  ...
 • Page 16 Seznam uporabljenih piktogramov in simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stran 16 Uvod .
 • Page 17: Seznam Uporabljenih Piktogramov In Simbolov

  Nevarnost - tveganje električnega udara! Izdelek uporabljajte le v zaprtih notranjih Ne potiskajte prstov skozi rešetko . prostorih . STOJEČI VENTILATOR SV 60 A1 Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe . ˜ Uvod ˜ Prodajni komplet Iskrene čestitke ob nakupu vašega novega izdelka .
 • Page 18: Opis Delov

  ˜ Opis delov Oznaka Simbol Vrednost Enota Upravljalna plošča Največji 59,0 /min Zadnja rešetka volumski tok Varovalna matica rešetke Delovna moč Rotorski list 51,5 ventilatorja Varovalna matica rotorskega lista Sprednja rešetka Servisno /min)/W Okvir rešetke razmerje Zaponka tečaja Poraba energije Podložka v stanju 0,276...
 • Page 19 m OPOZORILO! Nevarnost V primeru premoženjske škode ali poškodb! Izdelek izklopite in ga telesne poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varno- odklopite iz električnega omrež- stnih navodil, ne prevzemamo odgo- ja, preden izvajate čiščenje in ko vornosti! izdelka ne uporabljate . m OPOZORILO! NEVARNOST m OPOZORILO! Nepravilna upo- SMRTI IN NESREČ...
 • Page 20 Izdelek pravo zaščitite pred morali odstraniti, pred odstranitvi-   toploto . Izdelek ne postavljajte v jo zaščitne rešetke poskrbite, da bližini odprtega plamena ali virov je ventilator odklopljen iz napa- toplote, kot so peči ali grelci . janja . V odprtine na izdelku ne vstavljaj- Nikoli ne uporabljajte izdelka  ...
 • Page 21: Varnostna Navodila Za Baterije / Polnilne Baterije

  ˜ Varnostna navodila za ba- Če predala za baterije več ni   terije / polnilne baterije možno zapreti, izdelka več ne ŽIVLJENJSKA NEVAR- uporabljajte in ga hranite izven   NOST! Baterije / polnilne bate- dosega otrok . rije hranite zunaj dosega otrok . Če predvidevate, da je prišlo do  ...
 • Page 22: Priprava Izdelka Za Uporabo

  Tveganje poškodb izdelka ˜ Montaža Uporabljajte baterije / polnilne   Sl. Korak baterije le specificiranega tipa . OPOMBA: Naslednji deli so namenjeni Baterije /polnilne baterije vstavite   izključno za prevoz . Po odstranjevanju v skladu z oznakami polarnosti embalaže te dele odstranite in zavrzite . Zaščitna cev (pritrjena na pogonsko gred  ...
 • Page 23: Nastavitev Višine

  ˜ Nastavitev višine pritisnite Opis načina Sprostite nastavni regulator  z obračanjem v   Naravno – redni preklop med nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca (sli . F) . različnimi hitrostmi ventilatorja . Prilagodite dolžino zgornjega droga    Nastavljanje hitrosti ventilatorja: V Pritegnite nastavni regulator ...
 • Page 24: Čiščenje In Nega

  ˜ Čiščenje in nega ˜ Odstranjevanje Pakiranje je popolnoma izdelano iz materialov, ki se Pred čiščenjem: Pritisnite . Za popoln   lahko reciklirajo . Lahko jih odložite v lokalnih centrih izklop izdelka, ga odklopite iz električnega za recikliranje . napajanja . Pred čiščenjem odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika Upoštevajte oznake embalažnih materialov za ločevanje odpadkov, ki so označene s...
 • Page 25: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co . KG Stiftsbergstraβe 1 DE-74167 Neckarsulm Nemčija Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1 . S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraβe 1, DE-74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino .
 • Page 26 Seznam použitých piktogramů a symbolů ............Strana 26 Úvod ..............................Strana 26 Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 26 Rozsah dodávky ..........................Strana 26 Popis dílů ............................Strana 27 Technické údaje ..........................Strana 27 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 27 Bezpečnostní pokyny pro baterie / dobíjecí baterie ..............Strana 30 Před použitím ..........................Strana 31 Vybalení...
 • Page 27: Seznam Použitých Piktogramů A Symbolů

  Nebezpečí – riziko úrazu elektrickým Watt proudem! Používejte výrobek jen v suchých vnitřních Neprostrkujte prsty mřížkou. prostorách. STOJATÝ VENTILÁTOR SV 60 A1 Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené neodborným použitím. ˜ Úvod ˜ Rozsah dodávky Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku.
 • Page 28: Popis Dílů

  ˜ Popis dílů Název Symbol Hodnota Jednotka Ovládací panel Maximální 59,0 /min Zadní mřížka objemový průtok Pojistná matice mřížky Příkon ventilátoru 51,5 List rotoru Pojistná matice listu rotoru Servisní poměr Přední mřížka min)/W Rámeček mřížky Příkon v Závěsná svorka pohotovostním 0,276 Podložka stavu...
 • Page 29 m VÝSTRAHA! Nebezpečí V případě škody na majetku nebo poranění! Zamezte kontaktu s zranění způsobené nesprávným pou- žíváním nebo nedodržením bezpeč- pohyblivými částmi. Počkejte, až nostních pokynů se nepřebírá žádná se všechny úplně části zastaví, odpovědnost! než se jich dotknete. m VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ...
 • Page 30 Používejte výrobek jen v suchých Chraňte výrobek, přípojné vedení     vnitřních prostorách. a zástrčku před prachem, přímým Nepoužívejte výrobek s mokrýma slunečním zářením, kapající a   rukama nebo pokud stojíte na vlh- stříkající vodě. ké podlaze. Nedotýkejte se síťové Z bezpečnostních důvodů...
 • Page 31: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie / Dobíjecí Baterie

  Nechte výrobek před připojením Dálkové ovládání dodáva-     do elektrické sítě a před uložením né s výrobkem obsahuje úplně vysušit. Nechte výrobek knoflíkovou baterii. Spolk- před uskladněním dostatečně nutí baterie tlačítko může vychladnout. v průběhu 2 hodin vést k Skladujte výrobek na suchém, těžkým vnitřním popáleni-  ...
 • Page 32: Před Použitím

  V případě úniku baterie/dobíjecí ˜ Montáž   baterie, ihned ji vyjměte z výrob- Obr. Krok ku, aby nedošlo k poškození. UPOZORNĚNÍ: Následující díly jsou Demontujte akumulátorové bate-   určeny výhradně pro přepravu. Tyto díly rie/dobíjecí baterie, pokud výro- vyjměte a po rozbalení je zlikvidujte. Ochranná...
 • Page 33: Nastavení Výšky

  ˜ Nastavení výšky stisknout Popis režimu Uvolněte ovladač nastavení otáčením proti   Samozřejmě -pravidelné směru chodu hodinových ručiček (Obr. F). přepínání mezi různými otáčkami Upravte délku horní tyče    ventilátoru. Zašroubujte ovládač nastavení ve směru   Přizpůsobte otáčky ventilátoru: chodu hodinových ručiček poté, co jste nastavili V režimu přírodní...
 • Page 34: Čištění Listu Rotoru A Ochranné Mřížky

  ˜ Zlikvidování K čištění nepoužívejte abrazivní, agresivních   čisticích prostředků, kovové příbory nebo tvrdé Balení se skládá ekologicky přijatelných materiálů, kartáče. které se dají likvidovat prostřednictvím místních Po vyčištění nechte všechny díly oschnout.   recyklačních zařízení. ˜ Čištění listu rotoru a ochranné Při třídění...
 • Page 35: Záruka

  ˜ Záruka Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou. Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení. Záruční...
 • Page 36 Liste der verwendeten Piktogramme und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 36 Einleitung .
 • Page 37: Liste Der Verwendeten Piktogramme Und Symbole

  Verwenden Sie das Produkt nur in Stecken Sie Ihre Finger nicht durch das trockenen Innenräumen . Gitter . STANDVENTILATOR SV 60 A1 vorgesehen; es ist nicht für die gewerbliche Verwendung geeignet . ˜ Einleitung Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen...
 • Page 38: Teilebeschreibung

  ˜ Teilebeschreibung Bezeichnung Symbol Wert Einheit Bedienpanel Maximaler 59,0 m /min Hinteres Gitter Volumenstrom Gitter-Feststellmutter Ventilator- Rotorblatt 51,5 W Leistungsaufnahme Rotorblatt-Feststellmutter Vorderes Gitter Serviceverhältnis /min)/W Gitter-Rahmen Leistungsaufnahme Scharnier-Clip im Bereitschafts- 0,276 W Unterlegscheibe zustand L-Bolzen Ventilator-Schall- Runde Bodenplatte dB(A) leistungspegel Ständer Einstellregler Maximale Luft-...
 • Page 39 m WARNUNG! Verletzungs­ Im Falle von Sach- oder Personen- gefahr! Vermeiden Sie den schäden aufgrund einer unsachge- mäßen Benutzung oder Nichteinhal- Kontakt mit beweglichen Teilen . tung der Sicherheitshinweise wird Warten Sie, bis alle Teile vollkom- keine Haftung übernommen! men zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie diese berühren .
 • Page 40 Achten Sie darauf, dass die Schützen Sie die Anschlussleitung     Nennspannung am Typenschild vor Schäden . Lassen Sie sie nicht mit der Netzspannung Ihrer über scharfe Kanten hängen und Stromversorgung übereinstimmt . quetschen oder biegen Sie sie Nehmen Sie das Produkt nicht nicht .
 • Page 41: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  ˜ Sicherheitshinweise für Stellen Sie das Produkt auf einer   Batterien / Akkus festen, ebenen und stabilen LEBENSGEFAHR! Halten Sie Oberfläche auf, um ein Umkip-   pen während des Betriebes zu Batterien / Akkus außer Reich- verhindern . weite von Kindern . Suchen Sie im Halten Sie das Produkt mindes- Falle eines Verschluckens sofort  ...
 • Page 42: Vor Der Verwendung

  Risiko der Beschädigung des Wenn das Batteriefach nicht si-   cher schließt, verwenden Sie das Produkts Produkt nicht mehr und halten Sie Verwenden Sie ausschließlich   es von Kindern fern . den angegebenen Batterietyp / Wenn Sie annehmen, dass Bat- Akkutyp!  ...
 • Page 43: Montage

  ˜ Montage ˜ Höheneinstellung Lockern Sie den Einstellregler  durch Drehen   Abb. Schritt entgegen dem Uhrzeigersinn (Abb . F) . HINWEIS: Die folgenden Teile dienen Passen Sie die Länge der oberen Stange  an .   ausschließlich zum Transport . Entfernen Drehen Sie den Einstellregler ...
 • Page 44: Brisen-Modus

  ˜ Brisen­Modus ˜ Reinigung und Pflege Drücken Sie mehrmals   , um den Vor der Reinigung: Drücken Sie . Trennen     gewünschten Brisen-Modus auszuwählen: Sie das Produkt von der Stromversorgung, um es vollständig auszustellen . Entfernen Sie vor der Modus­Beschreibung Reinigung die Batterie aus der Fernbedienung drücken...
 • Page 45: Lagerung

  ˜ Lagerung Umweltschäden durch falsche Lagern Sie das Produkt in der Original- Entsorgung der Batterien / Akkus!   verpackung, wenn es nicht in Verwendung ist . Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen  ...
 • Page 46 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG03555 Version: 01/2018 IAN 297649...