Download  Print this page

Husqvarna 120 Operator's Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

2. หมุ น รอกตั ว สตาร ท ตามเข็ ม นาฬิ ก าประมาณ 2 รอบ
3. ดึ ง ด า มจั บ เชื อ กตั ว สตาร ท แล ว ดึ ง เชื อ กตั ว สตาร ท ออกมาจน
สุ ด
4. วางนิ ้ ว โป ง บนรอก
5. เลื ่ อ นนิ ้ ว โป ง ของคุ ณ และปล อ ยเชื อ กตั ว สตาร ท
6. ตรวจสอบว า คุ ณ สามารถหมุ น รอก ½ รอบหลั ง จากที ่ ด ึ ง เชื อ ก
ตั ว สตาร ท ออกจนสุ ด แล ว (รู ป ที ่ 93)
วิ ธ ี ป ระกอบกล อ งตั ว สตาร ท บนผลิ ต ภั ณ ฑ
1. ดึ ง เชื อ กตั ว สตาร ท ออกแล ว วางตั ว สตาร ท ไว ท ี ่ ห  อ งเพลาข อ
เหวี ่ ย ง
2. ค อ ยๆ ปล อ ยเชื อ กตั ว สตาร ท จนกว า รอกจะตรงกั บ ลิ ้ น สปริ ง
3. ขั น สกรู ท ี ่ ย ึ ด ตั ว สตาร ท เอาไว (รู ป ที ่ 94)
วิ ธ ี ก ารทำความสะอาดตั ว กรองอากาศ
หมั ่ น ทำความสะอาดตั ว กรองอากาศให ป ราศจากดิ น และฝุ  น อยู 
เสมอ การทำเช น นี ้ จ ะป อ งกั น ไม ใ ห ค าร บ ู เ รเตอร ท ำงานผิ ด ปกติ
เกิ ด ป ญ หาในการสตาร ท เครื ่ อ ง สู ญ เสี ย กำลั ง เครื ่ อ งยนต ชิ ้ น ส ว น
เครื ่ อ งยนต ส ึ ก หรอ และการใช น ้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ที ่ ส ิ ้ น เปลื อ งกว า
ปกติ
1. ถอดฝาครอบลู ก สู บ และแผ น กรองอากาศออก
2. ใช แ ปรงหรื อ เขย า แผ น กรองอากาศจนสะอาด ใช ผ งซั ก ฟอก
และน้ ำ เพื ่ อ ทำความสะอาดให ห มดจด
ข อ สั ง เกต: แผ น กรองอากาศที ่ ใ ช ม าเป น เวลานานอาจไม
สามารถทำความสะอาดให ห มดจดได เปลี ่ ย นแผ น กรอง
อากาศอย า งสม่ ำ เสมอและเปลี ่ ย นแผ น กรองอากาศที ่ ช ำรุ ด
อยู  เ สมอ
3. ประกอบแผ น กรองอากาศและตรวจสอบว า ตั ว กรองอากาศ
ป ด ผนึ ก แน น หนาเข า กั บ ตั ว ยึ ด ตั ว กรองอากาศแล ว (รู ป ที ่ 95)
ข อ สั ง เกต: เนื ่ อ งด ว ยสภาพการทำงาน สภาพอากาศ หรื อ ฤดู ก าล
ที ่ ต  า งกั น ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคุ ณ อาจใช ป ระเภทแผ น กรองอากาศที ่
ต า งกั น ได โปรดสอบถามตั ว แทนจำหน า ยเพื ่ อ ทราบข อ มู ล เพิ ่ ม
เติ ม
วิ ธ ี ก ารตรวจสอบหั ว เที ย น
ข อ ควรระวั ง : ใช ห ั ว เที ย นที ่ ไ ด ร ั บ การแนะนำ โปรด
ข อ มู ล เทคนิ ค ในหน า 44 การใช ห ั ว เที ย นที ่
ดู ท ี ่
ไม ถ ู ก ต อ งอาจทำให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ สี ย หายได
1. หากผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ส ามารถสตาร ท หรื อ ทำงานได โ ดยง า ย
หรื อ ทำงานอย า งไม ถ ู ก ต อ งที ่ ค วามเร็ ว เดิ น เครื ่ อ งเปล า โปรด
ตรวจสอบหั ว เที ย นเพื ่ อ ว า มี ส ิ ่ ง แปลกปลอมหรื อ ไม วิ ธ ี ก ารลด
โอกาสในการมี ส ิ ่ ง แปลกปลอมบนขั ้ ว หั ว เที ย นมี ด ั ง นี ้
a) ตรวจสอบว า ความเร็ ว เครื ่ อ งเดิ น เปล า ได ร ั บ การปรั บ
อย า งถู ก ต อ ง
b) ตรวจสอบว า ใช น ้ ำ มั น ที ่ ผ สมอย า งถู ก ต อ ง
c) ตรวจสอบว า ตั ว กรองอากาศสะอาด
2. ทำความสะอาดหั ว เที ย นเมื ่ อ สกปรก
3. ตรวจสอบว า ระยะเขี ้ ย วหั ว เที ย นมี ร ะยะที ่ ถ ู ก ต อ ง โปรดดู ท ี ่
ข อ มู ล เทคนิ ค ในหน า 44 (รู ป ที ่ 96)
4. เปลี ่ ย นหั ว เที ย นทุ ก เดื อ นหรื อ บ อ ยกว า นั ้ น หากจำเป น
1063 - 002 - 06.03.2019
วิ ธ ี ก ารลั บ โซ เ ลื ่ อ ย
ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ แผ น แกนเลื ่ อ ยและโซ เ ลื ่ อ ย
คำเตื อ น: สวมถุ ง มื อ ป อ งกั น เมื ่ อ คุ ณ ใช ง านหรื อ
บำรุ ง รั ก ษาโซ เ ลื ่ อ ย โซ เ ลื ่ อ ยที ่ ไ ม ไ ด เ คลื ่ อ นที ่
สามารถทำให เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได เ ช น กั น
เปลี ่ ย นแผ น แกนเลื ่ อ ยหรื อ โซ เ ลื ่ อ ยที ่ ส ึ ก หรอหรื อ ชำรุ ด ด ว ยชุ ด
แผ น แกนเลื ่ อ ยและโซ เ ลื ่ อ ยที ่ ไ ด ร ั บ การแนะนำจาก Husqvarna
การดำเนิ น การนี ้ จ ำเป น เพื ่ อ ให ก ารทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ไป
อย า งปลอดภั ย โปรดดู ร ายชื ่ อ ส ว นประกอบของแผ น แกนเลื ่ อ ย
และโซ เ ลื ่ อ ยที ่ เ ราแนะนำที ่
ความยาวแผ น แกนเลื ่ อ ย, นิ ้ ว /ซม. คุ ณ สามารถดู ข  อ มู ล เกี ่ ย ว
กั บ ความยาวแผ น แกนเลื ่ อ ยได ท ี ่ ด  า นหลั ง ของแผ น แกนเลื ่ อ ย
(รู ป ที ่ 97)
จำนวนของฟ น เลื ่ อ ยบนเฟ อ งปลายแผ น แกนเลื ่ อ ย (T)
(รู ป ที ่ 98)
ระยะระหว า งฟ น เลื ่ อ ย, นิ ้ ว ระยะระหว า งคั น ขั บ ของโซ ต  อ ง
พอดี ก ั บ ระยะห า งระหว า งฟ น บนเฟ อ งปลายแผ น แกนเลื ่ อ ย
และเฟ อ งขั บ โซ
(รู ป ที ่ 99)
จำนวนคั น ขั บ จำนวนคั น ขั บ จะได ร ั บ การกำหนดโดย
ประเภทของแผ น แกนเลื ่ อ ย
(รู ป ที ่ 100)
ความกว า งของร อ งใบ, นิ ้ ว /มม. ความกว า งของร อ งใบใน
แผ น แกนเลื ่ อ ยจะต อ งตรงกั บ ความกว า งของคั น ขั บ โซ
(รู ป ที ่ 101)
รู น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น ที ่ โ ซ เ ลื ่ อ ยและรู ส ำหรั บ หมุ น ปรั บ ความตึ ง ของ
โซ แผ น แกนเลื ่ อ ยจะต อ งสอดคล อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ
(รู ป ที ่ 102)
ความกว า งของคั น ขั บ , มม./นิ ้ ว
(รู ป ที ่ 103)
ข อ มู ล ทั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ก ารลั บ ตั ว ตั ด
อย า ใช โ ซ เ ลื ่ อ ยที ่ ท ื ่ อ หากโซ เ ลื ่ อ ยทื ่ อ คุ ณ จะต อ งใช แ รงกดมาก
ขึ ้ น เพื ่ อ ดั น แผ น แกนเลื ่ อ ยผ า นไม หากโซ เ ลื ่ อ ยทื ่ อ มาก การตั ด จะ
ทำไม ใ ห เ กิ ด เศษไม แต จ ะมี เ พี ย งขี ้ เ ลื ่ อ ย
โซ เ ลื ่ อ ยที ่ ค มจะตั ด ผ า นไม แ ละเศษไม จ ะยาวและหนา
ฟ น ตั ด (A) และเกจวั ด ความลึ ก (B) คื อ ส ว นประกอบของส ว น
สำหรั บ ตั ด ของโซ เ ลื ่ อ ย ซึ ่ ง เรี ย กว า ตั ว ตั ด ความแตกต า งของ
ความสู ง ของส ว นประกอบทั ้ ง สองนี ้ จ ะให ค วามลึ ก ของการตั ด
(ค า เกจวั ด ความลึ ก )
(รู ป ที ่ 104)
เมื ่ อ คุ ณ ลั บ ตั ว ตั ด ให ค ำนึ ง ถึ ง สิ ่ ง ต อ ไปนี ้
มุ ม ในการตะไบ
(รู ป ที ่ 105)
มุ ม ในการตั ด
(รู ป ที ่ 106)
ตำแหน ง ในการตะไบ
(รู ป ที ่ 107)
อุ ป กรณ เ สริ ม ในหน า 45
41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 120

  Related Manuals for Husqvarna 120