Download  Print this page

Husqvarna 120 Operator's Manual page 29

Hide thumbs

Advertisement

ข อ สั ง เกต: สั ญ ลั ก ษณ / เครื ่ อ งหมายอื ่ น ที ่ ต ิ ด อยู  บ นผลิ ต ภั ณ ฑ
อ า งอิ ง ถึ ง ข อ กำหนดการรั บ รองสำหรั บ บางตลาด
คำจำกั ด ความเกี ่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
คำเตื อ น ข อ ควรระวั ง และหมายเหตุ ใ ช ใ นการระบุ ส  ว นที ่ ส ำคั ญ
ในคู  ม ื อ
คำเตื อ น: แสดงเมื ่ อ มี ค วามเสี ่ ย งที ่ จ ะทำให ผ ู  ใ ช ง าน
หรื อ ผู  ท ี ่ อ ยู  บ ริ เ วณใกล เ คี ย งบาดเจ็ บ หรื อ เสี ย ชี ว ิ ต
ได หากไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำในคู  ม ื อ
ข อ ควรระวั ง : แสดงเมื ่ อ มี ค วามเสี ่ ย งที ่ จ ะทำให เ กิ ด
ความเสี ย หายต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ วั ต ถุ อ ื ่ น ๆ หรื อ บริ เ วณ
ใกล เ คี ย ง หากไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำในคู  ม ื อ
ข อ สั ง เกต: แสดงเพื ่ อ ให ค ำแนะนำเพิ ่ ม เติ ม ที ่ จ ำเป น ต อ สถานกา
รณ น ั ้ น ๆ
ข อ แนะนำด า นความปลอดภั ย ทั ่ ว ไป
คำเตื อ น: อ า นคำเตื อ นต อ ไปนี ้ ก  อ นเริ ่ ม ใช ง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ
เลื ่ อ ยโซ เ ป น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ส ามารถทำให เ กิ ด อั น ตรายได ถ  า ใช
อย า งผิ ด วิ ธ ี ห รื อ ไม ร ะมั ด ระวั ง ในการใช ง าน และอาจทำให
เกิ ด การบาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เสี ย ชี ว ิ ต ได สิ ่ ง สำคั ญ ก็ ค ื อ ท า น
ต อ งอ า นและศึ ก ษาทุ ก หั ว ข อ ในคู  ม ื อ การใช ง านนี ้ ใ ห เ ข า ใจ
ก อ นจะใช ง าน
ห า มเปลี ่ ย นแปลงแก ไ ขผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ว  า กรณี ใ ดๆ ก็ ต ามโดย
มิ ไ ด ร ั บ อนุ ญ าตจากผู  ผ ลิ ต ห า มใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ อ าจได ร ั บ การ
ดั ด แปลงจากผู  อ ื ่ น และใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม ที ่ ไ ด ร ั บ การแนะนำ
สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ เ ท า นั ้ น การเปลี ่ ย นแปลงแก ไ ข และ/หรื อ
การใช อ ุ ป กรณ เ สริ ม อื ่ น ที ่ ไ ม ไ ด ร ั บ อนุ ญ าต อาจทำให ผ ู  ใ ช
งานหรื อ ผู  อ ื ่ น ได ร ั บ บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ ถึ ง แก ช ี ว ิ ต
ภายในชุ ด ท อ ไอเสี ย ได บ รรจุ ส ารเคมี ซ ึ ่ ง เป น สารที ่ อ าจจะก อ
ให เ กิ ด มะเร็ ง ได หลี ก เลี ่ ย งการสั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ เ หล า นี ้ ใ นกรณี ท ี ่
ชุ ด ท อ ไอเสี ย ชำรุ ด เสี ย หาย
การสู ด ดมก า ซไอเสี ย จากเครื ่ อ งยนต ละอองของน้ ำ มั น หล อ
ลื ่ น โซ และฝุ  น จากขี ้ เ ลื ่ อ ย เป น ระยะเวลานาน จะทำให เ กิ ด
ความเสี ่ ย งต อ สุ ข ภาพของท า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ ส ร า งสนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า ขณะทำงาน ซึ ่ ง ใน
บางสถานการณ อ าจจะรบกวนสิ ่ ง ปลู ก ฝ ง ทางการแพทย ท ี ่ ไ ว
งานหรื อ เฉื ่ อ ยงานได เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งต อ การเกิ ด การบาด
เจ็ บ สาหั ส หรื อ อั น ตรายต อ ชี ว ิ ต เราขอแนะนำให ผ ู  ท ี ่ ม ี ส ิ ่ ง ปลู ก
ฝ ง ทางการแพทย ค วรปรึ ก ษาแพทย แ ละผู  ผ ลิ ต สิ ่ ง ปลู ก ฝ ง
ทางการแพทย ก  อ นที ่ จ ะใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้
ข อ มู ล ในคู  ม ื อ ผู  ใ ช ไ ม ส ามารถใช เ พื ่ อ ทดแทนทั ก ษะและ
ประสบการณ ท างวิ ช าชี พ ได ถ า ท า นพบกั บ สถานการณ ท ี ่
ท า นรู  ส ึ ก ไม ป ลอดภั ย ให ห ยุ ด การใช ง านและขอคำแนะนำ
จากผู  เ ชี ่ ย วชาญ สอบถามตั ว แทนจำหน า ยหรื อ ผู  ใ ช เ ลื ่ อ ย
ยนต ท ี ่ ม ี ป ระสบการณ อย า พยายามทำงานใดๆ ที ่ ค ุ ณ รู  ส ึ ก ไม
แน ใ จ!
1063 - 002 - 06.03.2019
ความปลอดภั ย
คำแนะนำด า นความปลอดภั ย ในการใช ง าน
ก อ นที ่ จ ะใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ คุ ณ ต อ งเข า ใจผลของการตี ย  อ นกลั บ
และวิ ธ ี ก ารหลี ก เลี ่ ย ง โปรดดู ค ำแนะนำที ่
ตี ย  อ นกลั บ ในหน า 34
ห า มใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ม ี ค วามเสี ย หายหรื อ มี อ าการผิ ด ปกติ
ห า มใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ห ากพบการชำรุ ด เสี ย หายของฝาป ด หั ว
เที ย นและสายไฟจุ ด ระเบิ ด จะทำให เ กิ ด ความเสี ่ ย งต อ การ
ติ ด ไฟและอาจทำให เ กิ ด ไฟไหม ไ ด
ห า มใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ มื ่ อ คุ ณ อ อ นล า หลั ง จากดื ่ ม แอลกอฮอล
หรื อ ใช ย าเสพติ ด หรื อ รั บ ประทานยา หรื อ สิ ่ ง ใดก็ ต ามที ่ ส  ง
ผลต อ การมองเห็ น ความตื ่ น ตั ว ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช
สายตาสมองและมื อ ทำงานประสานกั น หรื อ การตั ด สิ น ใจ
ของคุ ณ
อย า ใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ ห ากสภาพอากาศเลวร า ย เช น มี
หมอกหนา ฝนตกหนั ก ลมแรง อากาศเย็ น จั ด เป น ต น สภาพ
อากาศเลวร า ยทำให ก ารทำงานเป น ไปได ย ากยิ ่ ง ขึ ้ น และมั ก
เพิ ่ ม ความเสี ่ ย งในการทำงาน เช น พื ้ น ลื ่ น ไม ส ามารถคาด
เดาทิ ศ ทางการล ม ของต น ไม ไ ด เป น ต น
ห า มเริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ หากแผ น แกนเลื ่ อ ย โซ
เลื ่ อ ย และอุ ป กรณ ต  า งๆ ประกอบกั น อย า งไม ถ ู ก ต อ ง โปรดดู
คำแนะนำที ่
เลื ่ อ ยและโซ จ ะทำให ค ลั ต ช อ าจหลุ ด และทำให เ กิ ด การบาด
เจ็ บ สาหั ส ได
(รู ป ที ่ 14)
อย า เริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นอาคาร การหายใจสู ด
ไอเสี ย ของเครื ่ อ งจั ก รทำให เ กิ ด อั น ตราย
ไอเสี ย จากเครื ่ อ งยนต ม ี ค วามร อ นและอาจมี ส ะเก็ ด ไฟซึ ่ ง อาจ
ทำให เ กิ ด ไฟไหม ไ ด อย า เริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ กล
กั บ วั ส ดุ ไ วไฟ!
โปรดสั ง เกตบริ เ วณรอบๆ และต อ งแน ใ จว า ไม ม ี ค วามเสี ่ ย งที ่
บุ ค คลหรื อ สั ต ว อ ื ่ น ๆ จะเข า ใกล ม าสั ม ผั ส อุ ป กรณ ต ั ด หรื อ มี ผ ล
ต อ การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคุ ณ ได
ห า มไม ใ ห เ ด็ ก ใช ง านเครื ่ อ ง หรื อ อยู  ใ กล ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ
เนื ่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ ม ี ก ารติ ด ตั ้ ง สวิ ต ช เ ริ ่ ม /หยุ ด การทำงาน
แบบสปริ ง โหลด และสามารถสตาร ท ด ว ยห ว งสำหรั บ สตาร ท
แม จ ะมี ค วามเร็ ว ต่ ำ จึ ง ทำให ใ นบางกรณี แม แ ต เ ด็ ก เล็ ก ก็
อาจมี แ รงพอในการเริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด นั ่ น
หมายถึ ง ความเสี ่ ย งต อ การบาดเจ็ บ สาหั ส ดั ง นั ้ น ควรถอดฝา
หั ว เที ย นออกเมื ่ อ จะจั ด เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ มื ่ อ ไม ม ี ก ารเฝ า ดู เ ป น
เวลานาน
คุ ณ ต อ งยื น และถื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งมั ่ น คงเพื ่ อ ให ส ามารถ
ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด ด ี ในขณะใช ง าน ห า มยื น บนบั น ได บน
ต น ไม ห รื อ ที ่ ซ ึ ่ ง ท า นไม ส ามารถยื น ได อ ย า งมั ่ น คง
(รู ป ที ่ 15)
การขาดความสนใจในการทำงานจะทำให เ กิ ด การตี ย  อ น
กลั บ ได ถ า บริ เ วณตี ย  อ นกลั บ ได ข องแผ น แกนเลื ่ อ ยไปสั ม ผั ส
กิ ่ ง ไม หรื อ ต น ไม บ ริ เ วณนั ้ น หรื อ วั ต ถุ อ ื ่ น ๆ โดยบั ง เอิ ญ
คำเตื อ น: อ า นคำเตื อ นต อ ไปนี ้ ก  อ นเริ ่ ม ใช ง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ
การประกอบ ในหน า 32 หากไม ม ี แ ผ น แกน
ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การ
29

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 120

  Related Manuals for Husqvarna 120