Download  Print this page

Husqvarna 120 Operator's Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

คำเตื อ น: หยุ ด เครื ่ อ งยนต ห ากโซ เ ลื ่ อ ยติ ด อยู  ใ น
ลำต น ใช เ หล็ ก งั ด รอยตั ด ให ก ว า งขึ ้ น แล ว นำ
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ อกมา อย า พยายามดึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ อ อก
โดยใช ม ื อ เพราะอาจทำให เ กิ ด การบาดเจ็ บ ได เ มื ่ อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลุ ด ออกมาอย า งกะทั น หั น
วิ ธ ี ก ารใช เ ทคนิ ค การตั ด กิ ่ ง
ข อ สั ง เกต: สำหรั บ กิ ่ ง ไม ท ี ่ ห นา ให ใ ช เ ทคนิ ค การตั ด โปรดดู ท ี ่
การใช เ ทคนิ ค การตั ด ในหน า 35
คำเตื อ น: การใช เ ทคนิ ค การตั ด กิ ่ ง มี โ อกาสที ่ จ ะเกิ ด
อุ บ ั ต ิ เ หตุ ส ู ง โปรดดู ค ำแนะนำเกี ่ ย วกั บ การป อ งกั น
การตี ย  อ นกลั บ ที ่
หน า 34
คำเตื อ น: ตั ด เพี ย งกิ ่ ง เดี ย วในแต ล ะครั ้ ง โปรดระวั ง
เมื ่ อ ตั ด กิ ่ ง ขนาดเล็ ก และอย า ตั ด พุ  ม ไม ห รื อ กิ ่ ง ไม
เล็ ก ๆ หลายกิ ่ ง ในคราวเดี ย ว กิ ่ ง ขนาดเล็ ก อาจ
เข า ไปติ ด ในโซ เ ลื ่ อ ยและทำให เ กิ ด ความเสี ่ ย งใน
การใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ข อ สั ง เกต: หากจำเป น ให ต ั ด กิ ่ ง ออกเป น ชิ ้ น เล็ ก ๆ(รู ป ที ่ 55)
1. ตั ด กิ ่ ง ที ่ อ ยู  ด  า นขวาของลำต น
a) ให แ ผ น แกนเลื ่ อ ยอยู  ท ี ่ ด  า นขวาของลำต น และให ต ั ว
เครื ่ อ งติ ด อยู  ก ั บ ลำต น เสมอ
b) ใช เ ทคนิ ค การตั ด ที ่ เ หมาะสมสำหรั บ แรงตึ ง ในกิ ่ ง ไม (รู ป
ที ่ 56)
คำเตื อ น: หากไม แ น ใ จวิ ธ ี ใ นการตั ด กิ ่ ง ไม
โปรดขอคำปรึ ก ษาจากผู  ใ ช ง านเลื ่ อ ยยนต
ที ่ เ ชี ่ ย วชาญก อ นจะดำเนิ น การ
2. ตั ด กิ ่ ง ที ่ อ ยู  ด  า นบนของลำต น
a) ให ต ั ว เครื ่ อ งอยู  บ นลำต น แล ว ปล อ ยให แ ผ น แกนเลื ่ อ ย
เคลื ่ อ นที ่ ไ ปตามลำต น
b) ตั ด โดยใช จ ั ง หวะผลั ก (รู ป ที ่ 57)
3. ตั ด กิ ่ ง ที ่ อ ยู  ด  า นซ า ยของลำต น
a) ใช เ ทคนิ ค การตั ด ที ่ เ หมาะสมสำหรั บ แรงตึ ง ในกิ ่ ง ไม (รู ป
ที ่ 58)
คำเตื อ น: หากไม แ น ใ จวิ ธ ี ใ นการตั ด กิ ่ ง ไม
โปรดขอคำปรึ ก ษาจากผู  ใ ช ง านเลื ่ อ ยยนต
ที ่ เ ชี ่ ย วชาญก อ นจะดำเนิ น การ
โปรดดู ค ำแนะนำเกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ใ นการตั ด กิ ่ ง ไม ท ี ่ ม ี แ รงตึ ง ที ่
ตั ด ต น ไม แ ละกิ ่ ง ไม ท ี ่ อ ยู  ใ นสภาพตึ ง ในหน า 37
วิ ธ ี ก ารใช เ ทคนิ ค การตั ด ล ม ต น ไม
คำเตื อ น: คุ ณ ต อ งมี ป ระสบการณ ใ นการตั ด ล ม
ต น ไม โปรดเข า ร ว มฝ ก อบรมการทำงานด ว ยเลื ่ อ ย
ยนต หากเป น ไปได ขอคำปรึ ก ษาจากผู  ใ ช ง านที ่ ม ี
ประสบการณ เ พื ่ อ ขอความรู  เ พิ ่ ม เติ ม
36
ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การตี ย  อ นกลั บ ใน
วิ ธ ี ก าร
วิ ธ ี ก ารรั ก ษาระยะห า งให ป ลอดภั ย
1. ตรวจสอบว า บุ ค คลที ่ อ ยู  ร อบคุ ณ อยู  ใ นระยะที ่ ป ลอดภั ย โดย
อยู  ห  า งอย า งน อ ย 2.5 เท า ของความสู ง ของต น ไม (รู ป ที ่ 59)
2. ตรวจสอบว า ไม ม ี บ ุ ค คลที ่ อ ยู  ใ นบริ เ วณเสี ่ ย งอั น ตรายทั ้ ง ก อ น
และระหว า งการตั ด ล ม ต น ไม (รู ป ที ่ 60)
วิ ธ ี ก ารคำนวณทิ ศ ทางการล ม ของต น ไม
1. ตรวจสอบว า ต น ไม จ ำเป น จะต อ งล ม ในทิ ศ ทางใด จุ ด มุ  ง
วิ ธ ี
หมายคื อ ให ล  ม ลงในตำแหน ง ที ่ ท  า นสามารถตั ด ริ ด กิ ่ ง ไม แ ละ
ตั ด ท อ นไม ไ ด ส ะดวก อี ก สิ ่ ง หนึ ่ ง ที ่ ส ำคั ญ คื อ การยื น ให ม ั ่ น คง
และตรวจสอบว า คุ ณ สามารถเคลื ่ อ นที ่ ไ ด อ ย า งปลอดภั ย
คำเตื อ น: หากการตั ด ล ม ต น ไม ใ นทิ ศ ทางที ่ เ ป น
ธรรมชาติ น ั ้ น อั น ตรายหรื อ ไม ส ามารถทำได
ให ต ั ด ล ม ต น ไม ใ นทิ ศ ทางอื ่ น
2. ตรวจสอบทิ ศ ทางการล ม ของต น ไม โ ดยธรรมชาติ ตั ว อย า ง
เช น ตรวจสอบการโน ม เอี ย งของต น ไม ทิ ศ ทางลม ตำแหน ง
ของกิ ่ ง ไม และน้ ำ หนั ก ของหิ ม ะ
3. ตรวจสอบว า มี ส ิ ่ ง กี ด ขวางใดๆ อย า งเช น ต น ไม ต  น อื ่ น สาย
ไฟ ถนน และ/หรื อ อาคารโดยรอบหรื อ ไม
4. มองหาสั ญ ญาณของความเสี ย หายและการผุ ข องลำต น
คำเตื อ น: ลำต น ที ่ ผ ุ อ าจมี โ อกาสให ต  น ไม ล  ม ลง
ก อ นที ่ ค ุ ณ จะตั ด เสร็ จ
5. ตรวจสอบว า ต น ไม ไ ม ม ี ค วามเสี ย หายใดๆ หรื อ ไม ม ี ก ิ ่ ง ไม ท ี ่
ตายแล ว ที ่ อ าจหั ก และตกโดนคุ ณ ระหว า งการตั ด ล ม ได
6. อย า ปล อ ยให ต  น ไม ล  ม ลงใส ต  น ไม ต  น อื ่ น การเคลื ่ อ นย า ย
ต น ไม ท ี ่ ต ิ ด อยู  เ ป น เรื ่ อ งที ่ อ ั น ตรายและมี ค วามเสี ่ ย งในการเกิ ด
อุ บ ั ต ิ เ หตุ ส ู ง โปรดดู ท ี ่
37 (รู ป ที ่ 61)
คำเตื อ น: ระหว า งการตั ด ล ม ต น ไม ให ถ อด
อุ ป กรณ ป  อ งกั น เสี ย งออกทั น ที ห ลั ง จากการ
เลื ่ อ ยเสร็ จ การได ย ิ น เสี ย งและสั ญ ญาณ
อั น ตรายเป น เรื ่ อ งที ่ ส ำคั ญ
วิ ธ ี ก ารตั ด กิ ่ ง ไม ท ี ่ อ ยู  บ ริ เ วณลำต น และเตรี ย มเส น ทาง
ถอย
ตั ด กิ ่ ง ไม ท ั ้ ง หมดที ่ ม ี ค วามสู ง ระดั บ ไหล ล งไป
1. ตั ด โดยใช จ ั ง หวะดึ ง จากบนลงล า ง ตรวจสอบว า ต น ไม อ ยู 
ระหว า งคุ ณ และผลิ ต ภั ณ ฑ (รู ป ที ่ 62)
2. นำต น ไม เ ล็ ก ๆ ออกจากบริ เ วณที ่ ค ุ ณ ทำงานรอบๆ ต น ไม นำ
สิ ่ ง ที ่ ต ั ด ออกแล ว ออกจากบริ เ วณที ่ ท ำงาน
3. ตรวจสอบสิ ่ ง กี ด ขวาง เช น หิ น กิ ่ ง ไม และหลุ ม ในบริ เ วณ
โดยรอบ คุ ณ ต อ งมี เ ส น ทางถอยที ่ ช ั ด เจนเมื ่ อ ต น ไม เ ริ ่ ม ล ม
เส น ทางถอยของคุ ณ ควรจะอยู  ท ี ่ ร ะยะประมาณ 135 องศา
ห า งจากทิ ศ ทางที ่ ค ุ ณ ตั ้ ง ใจให ต  น ไม ล  ม
1. บริ เ วณอั น ตราย
2. เส น ทางถอย
3. ทิ ศ ทางการล ม
(รู ป ที ่ 63)
การนำต น ไม ท ี ่ ค  า งอยู  อ อก ในหน า
1063 - 002 - 06.03.2019

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 120

  Related Manuals for Husqvarna 120