Download  Print this page

Husqvarna 120 Operator's Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

ข อ ควรระวั ง : การใช น ้ ำ มั น ที ่ ไ ม ถ ู ก ประเภทอาจ
ทำให เ ครื ่ อ งยนต เ สี ย หายได ใช แ ก ส โซลี น ผสมกั บ
น้ ำ มั น เครื ่ อ งสองจั ง หวะ
น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ที ่ ผ สมแล ว
ใช น ้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง Alkylate ของ Husqvarna ที ่ ผ สมแล ว
ซึ ่ ง มี ค ุ ณ ภาพดี เพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและยื ด อายุ ก ารใช ง านของ
เครื ่ อ งยนต เชื ้ อ เพลิ ง นี ้ ม ี ส ารเคมี ท ี ่ เ ป น อั น ตรายน อ ยกว า เมื ่ อ
เที ย บกั บ เชื ้ อ เพลิ ง ทั ่ ว ไป ซึ ่ ง จะลดควั น ไอเสี ย ที ่ เ ป น อั น ตราย
เขม า ที ่ เ หลื อ จากการเผาไหม จ ะน อ ยลงเมื ่ อ ใช น ้ ำ มั น เชื ้ อ
เพลิ ง นี ้ ซึ ่ ง ช ว ยให ส  ว นประกอบของเครื ่ อ งยนต ส ะอาดยิ ่ ง ขึ ้ น
วิ ธ ี ผ สมน้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง
แก ส โซลี น
ใช แ ก ส โซลี น คุ ณ ภาพดี ท ี ่ ไ ม ม ี ส ารตะกั ่ ว โดยมี ป ริ ม าณเอธา
นอลไม เ กิ น 10%
ข อ ควรระวั ง : อย า ใช แ ก ส โซลี น ที ่ ม ี ค  า ออกเทน
ต่ ำ กว า 90 RON/87 AKI การใช แ ก ส โซลี น ที ่
มี ค  า ออกเทนต่ ำ กว า ที ่ ร ะบุ อ าจทำให เ ครื ่ อ งยนต
หยุ ด กะทั น หั น ซึ ่ ง ทำให เ ครื ่ อ งยนต เ สี ย หายได
เราขอแนะนำให ค ุ ณ ใช แ ก ส โซลี น ที ่ ม ี ค  า ออกเทนสู ง เพื ่ อ ให
เครื ่ อ งยนต ท ำงานด ว ยความเร็ ว รอบสู ง อย า งต อ เนื ่ อ ง
น้ ำ มั น เครื ่ อ งสองจั ง หวะ
ใช น ้ ำ มั น เครื ่ อ งสองจั ง หวะ Husqvarna เพื ่ อ ผลลั พ ธ แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำงานที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด
หากไม ม ี น ้ ำ มั น เครื ่ อ ง Husqvarna สองจั ง หวะ ให ใ ช น ้ ำ มั น
เครื ่ อ งสองจั ง หวะที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพดี ส ำหรั บ เครื ่ อ งยนต ท ี ่ ม ี ร ะบบ
ระบายความร อ นด ว ยอากาศ สอบถามตั ว แทนจำหน า ยเพื ่ อ
ให เ ลื อ กใช น ้ ำ มั น ได อ ย า งถู ก ต อ ง
ข อ ควรระวั ง : อย า ใช น ้ ำ มั น เครื ่ อ งสองจั ง หวะ
สำหรั บ เครื ่ อ งยนต ท ี ่ ม ี ก ารระบายความร อ นด ว ย
น้ ำ ซึ ่ ง บางครั ้ ง เรี ย กว า น้ ำ มั น ของเครื ่ อ งยนต ท ี ่
มี ห ม อ น้ ำ อย า ใช น ้ ำ มั น สำหรั บ เครื ่ อ งยนต ส ี ่
จั ง หวะ
วิ ธ ี ก ารผสมแก ส โซลี น และน้ ำ มั น เครื ่ อ งสองจั ง หวะ
แก ส โซลี น , ลิ ต ร
5
10
15
20
ข อ ควรระวั ง : ความผิ ด พลาดแม เ พี ย งเล็ ก น อ ยอาจ
ส ง ผลต อ อั ต ราส ว นของการผสมอย า งมาก หาก
ผสมน้ ำ มั น ในปริ ม าณน อ ย ตวงวั ด ปริ ม าณน้ ำ มั น
1063 - 002 - 06.03.2019
(รู ป ที ่ 35)
1. เติ ม แก ส โซลี น ครึ ่ ง หนึ ่ ง ของปริ ม าณทั ้ ง หมดที ่ เ ตรี ย มไว ล งใน
2. เติ ม น้ ำ มั น ทั ้ ง หมดลงไป
3. เขย า น้ ำ มั น ที ่ ผ สม
4. เติ ม แก ส โซลี น อี ก ครึ ่ ง หนึ ่ ง ที ่ เ หลื อ ลงในภาชนะบรรจุ
5. เขย า น้ ำ มั น ที ่ ผ สมอย า งระมั ด ระวั ง
วิ ธ ี ก ารเติ ม น้ ำ มั น ลงในถั ง น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง
1. ให ท ำความสะอาดบริ เ วณรอบฝาป ด ถั ง น้ ำ มั น (รู ป ที ่ 36)
2. เขย า ภาชนะบรรจุ แ ละตรวจสอบว า น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ได ร ั บ การ
3. ป ด ฝาถั ง น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ด ว ยความระมั ด ระวั ง
4. ก อ นสตาร ท เครื ่ อ ง ให น ำผลิ ต ภั ณ ฑ อ อกไปให ห  า งจากพื ้ น ที ่
ข อ สั ง เกต: หากต อ งการดู ว  า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคุ ณ มี ถ ั ง น้ ำ มั น เชื ้ อ
เพลิ ง อยู  ท ี ่ ใ ด โปรดดู ท ี ่
วิ ธ ี ก ารปรั บ สภาพเครื ่ อ งยนต
วิ ธ ี ก ารใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ท ี ่ ถ ู ก ต อ ง
น้ ำ มั น เครื ่ อ ง-
สองจั ง หวะ, ลิ ต ร
2% (50:1)
0.10
0.20
0.30
0.40
อย า งระมั ด ระวั ง และตรวจสอบว า คุ ณ ได ส  ว นผสมที ่
ถู ก ต อ ง
ภาชนะบรรจุ ท ี ่ ส ะอาดซึ ่ ง ใช ส ำหรั บ ใส น ้ ำ มั น
ข อ ควรระวั ง : อย า ผสมน้ ำ มั น เพื ่ อ ใช ง านในปริ ม าณ
ที ่ ม ากกว า การใช ใ น 1 เดื อ นภายในครั ้ ง เดี ย ว
ผสมเข า กั น ดี แ ล ว
เติ ม น้ ำ มั น และแหล ง น้ ำ มั น อย า งน อ ย 3 ม./10 ฟุ ต
ภาพรวมของผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า 28
ในช ว งการทำงาน 10 ชั ่ ว โมงแรก อย า ใช ค ั น เร ง สู ง สุ ด โดยที ่
เครื ่ อ งยนต ไ ม ม ี ก ารรั บ โหลดใดๆ เป น เวลานาน
คำเตื อ น: อย า ใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น ที ่ ใ ช แ ล ว ซึ ่ ง อาจ
ทำให ค ุ ณ บาดเจ็ บ และส ง ผลเสี ย ต อ สภาพแวดล อ ม
ได น้ ำ มั น หล อ ลื ่ น ที ่ ใ ช แ ล ว ยั ง ทำความเสี ย หายให
แก ป   ม น้ ำ มั น แผ น แกนเลื ่ อ ย และโซ เ ลื ่ อ ย
คำเตื อ น: โซ เ ลื ่ อ ยอาจชำรุ ด ได ห ากมี ก ารหล อ ลื ่ น
อุ ป กรณ ส ำหรั บ ตั ด ไม เ พี ย งพอ และมี ค วามเสี ่ ย งที ่ ผ ู 
ใช จ ะได ร ั บ บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เสี ย ชี ว ิ ต ได
คำเตื อ น: ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ ม ี ฟ  ง ก ช ั น ที ่ ท ำให น ้ ำ มั น เชื ้ อ
เพลิ ง หมดก อ นที ่ น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ จ ะหมด โปรดใช
น้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ท ี ่ ถ ู ก ต อ งเพื ่ อ ให ฟ  ง ก ช ั น นี ้ ท ำงาน
ได อ ย า งถู ก ต อ ง สอบถามตั ว แทนจำหน า ยของคุ ณ
เมื ่ อ เลื อ กซื ้ อ น้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ
ใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ข อง Husqvarna เพื ่ อ ยื ด อายุ ก ารใช
งานของโซ เ ลื ่ อ ยให ส ู ง สุ ด และป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ผลเสี ย ต อ
สภาพแวดล อ ม หากไม ม ี น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ข อง Husqvarna
เราแนะนำให ค ุ ณ ใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ม าตรฐาน
ใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ท ี ่ ย ึ ด เกาะกั บ โซ เ ลื ่ อ ยได ด ี
ใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ท ี ่ ม ี ช  ว งความหนื ด ที ่ เ หมาะสมกั บ
อุ ณ หภู ม ิ ข องอากาศ
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 120

  Related Manuals for Husqvarna 120