Download  Print this page

Husqvarna 120 Operator's Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

ข อ ควรระวั ง : หากใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ น  อ ยเกิ ด
ไปจะทำให ห มดก อ นน้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง น้ ำ มั น
หล อ ลื ่ น โซ บ างชนิ ด อาจหนื ด เกิ น ไป หากใช ใ น
อุ ณ หภู ม ิ ท ี ่ ต ่ ำ กว า 0°C/32°F ซึ ่ ง อาจทำความ
เสี ย หายแก ช ิ ้ น ส ว นป  ม น้ ำ มั น ได
ใช อ ุ ป กรณ ส ำหรั บ ตั ด ที ่ แ นะนำ โปรดดู ท ี ่
หน า 45
ถอดฝาถั ง น้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ
เติ ม น้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ล งในถั ง
ใส ฝ าถั ง กลั บ ไปอย า งระมั ด ระวั ง
(รู ป ที ่ 37)
ข อ สั ง เกต: หากต อ งการดู ว  า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคุ ณ มี ถ ั ง น้ ำ มั น หล อ
ภาพรวมของผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า 28
ลื ่ น โซ อ ยู  ท ี ่ ใ ด โปรดดู ท ี ่
ข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การตี ย  อ นกลั บ
คำเตื อ น: การตี ย  อ นกลั บ อาจทำให ผ ู  ใ ช ห รื อ ผู  อ ื ่ น
บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ เสี ย ชี ว ิ ต ได เพื ่ อ ลดความเสี ่ ย งดั ง
กล า ว คุ ณ จึ ง ต อ งทราบสาเหตุ ข องการเกิ ด การตี
ย อ นกลั บ และวิ ธ ี ก ารป อ งกั น
การตี ย  อ นกลั บ จะเกิ ด ขึ ้ น ได เ มื ่ อ บริ เ วณที ่ ต ี ย  อ นกลั บ ได ข องแผ น
แกนเลื ่ อ ยสั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ การตี ย  อ นกลั บ อาจเกิ ด ขึ ้ น อย า งฉั บ พลั น
และมี แ รงกระทำสู ง โดยจะผลั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ข า หาผู  ใ ช ง าน
(รู ป ที ่ 38)
การตี ย  อ นกลั บ จะเกิ ด ขึ ้ น ที ่ แ นวตั ด ของแผ น แกนเลื ่ อ ยเสมอ โดย
ปกติ แ ล ว แรงผลั ก จะดั น ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ข า หาผู  ใ ช ง าน แต ก ็ อ าจดั น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปในทิ ศ ทางอื ่ น ได เ ช น กั น ทิ ศ ทางของการผลั ก ขึ ้ น อยู 
กั บ วิ ธ ี ก ารใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคุ ณ ขณะเกิ ด การตี ย  อ นกลั บ
(รู ป ที ่ 39)
รั ศ มี ข องปลายแผ น แกนเลื ่ อ ยที ่ แ คบจะช ว ยลดแรงของการตี ย  อ น
กลั บ
ใช โ ซ เ ลื ่ อ ยที ่ ม ี ก ารตี ก ลั บ น อ ยเพื ่ อ ลดผลที ่ เ กิ ด จากการตี ย  อ นกลั บ
อย า ปล อ ยให บ ริ เ วณที ่ ต ี ย  อ นกลั บ ได ส ั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ
คำเตื อ น: ไม ม ี โ ซ เ ลื ่ อ ยใดที ่ ส ามารถป อ งกั น การตี
กลั บ ได อ ย า งสมบู ร ณ โปรดปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำ
คำถามที ่ พ บบ อ ยเกี ่ ย วกั บ การตี ก ลั บ
ระหว า งที ่ เ กิ ด การตี ย  อ นกลั บ จะสามารถบั ง คั บ ให เ บรกหยุ ด
โซ ท ำงานด ว ยมื อ ได ท ุ ก ครั ้ ง หรื อ ไม
ไม คุ ณ จำเป น ต อ งใช แ รงเพื ่ อ ดั น แผ น ป อ งกั น มื อ ด า นหน า ไป
ข า งหน า หากคุ ณ ใช แ รงไม เ พี ย งพอ เบรกหยุ ด โซ จ ะไม
ทำงาน คุ ณ ต อ งถื อ ด า มจั บ ของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ม ั ่ น คงโดยใช ม ื อ
ทั ้ ง สองข า งขณะทำงาน หากเกิ ด การตี ย  อ นกลั บ อาจมี
โอกาสที ่ เ บรกหยุ ด โซ จ ะไม ห ยุ ด โซ เ ลื ่ อ ยก อ นที ่ โ ซ เ ลื ่ อ ยจะ
โดนคุ ณ มื อ ของคุ ณ อาจไม ไ ด จ ั บ แผ น ป อ งกั น มื อ ด า นหน า
เพื ่ อ ให เ บรกหยุ ด โซ ท ำงานในการตั ด บางท า เช น การตั ด ใน
ท า ที ่ ก  ม ตั ว ลง
ระหว า งที ่ เ กิ ด กลไกการปล อ ยตามแรงเฉื ่ อ ย จะสามารถ
บั ง คั บ ให เ บรกหยุ ด โซ ท ำงานด ว ยมื อ ได ท ุ ก ครั ้ ง หรื อ ไม
ไม ก อ นอื ่ น เบรกหยุ ด โซ ต  อ งทำงานได อ ย า งถู ก ต อ งก อ น
โปรดดู ค ำแนะนำเกี ่ ย วกั บ วิ ธ ี ต รวจสอบเบรกหยุ ด โซ ท ี ่
34
อุ ป กรณ เ สริ ม ใน
วิ ธ ี เ ริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ
วิ ธ ี เ ตรี ย มพร อ มเริ ่ ม การทำงานในกรณี ท ี ่ เ ครื ่ อ งยนต
เย็ น
1. เลื ่ อ นแผ น ป อ งกั น มื อ ด า นหน า ไปข า งหน า เพื ่ อ ให เ บรกหยุ ด
2. เลื ่ อ นสวิ ต ช เ ริ ่ ม /หยุ ด การทำงานไปที ่ ต ำแหน ง 1
3. ดึ ง ตั ว ควบคุ ม โช ก (A) ออกเพื ่ อ ตั ้ ง ไว ใ นตำแหน ง โช ก
4. ดั น หลอดไฟไล อ ากาศ (B) ประมาณ 6 ครั ้ ง หรื อ จนกว า
5. โปรดไปที ่
วิ ธ ี เ ตรี ย มพร อ มเริ ่ ม การทำงานในกรณี ท ี ่ เ ครื ่ อ งยนต
ร อ น
1. เลื ่ อ นแผ น ป อ งกั น มื อ ด า นหน า ไปข า งหน า เพื ่ อ ให เ บรกหยุ ด
2. เลื ่ อ นสวิ ต ช เ ริ ่ ม /หยุ ด การทำงานไปที ่ ต ำแหน ง 1
3. ดั น หลอดไฟไล อ ากาศประมาณ 6 ครั ้ ง หรื อ จนกว า น้ ำ มั น เชื ้ อ
4. โปรดไปที ่
วิ ธ ี เ ริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ
บำรุ ง
รั ก ษาและตรวจสอบอุ ป กรณ ป ลอดภั ย บนผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า
39 เราขอแนะนำคุ ณ ให ด ำเนิ น การตรวจสอบทุ ก ครั ้ ง ก อ น
การใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ นอกจากนี ้ แรงของการตี ย  อ นกลั บ
ต อ งมากพอให เ บรกหยุ ด โซ ท ำงาน หากเบรกหยุ ด โซ ต อบ
สนองง า ยเกิ น ไป เบรกหยุ ด โซ อ าจทำงานระหว า งการ
ทำงานหนั ก ได
เบรกหยุ ด โซ จ ะสามารถป อ งกั น ฉั น จากการเกิ ด การบาดเจ็ บ
ระหว า งการตี ย  อ นกลั บ ได เ สมอหรื อ ไม
ไม เบรกหยุ ด โซ จ ะต อ งทำงานได อ ย า งถู ก ต อ งเพื ่ อ ให ก าร
ปกป อ งแก ค ุ ณ เบรกหยุ ด โซ ย ั ง ต อ งทำงานระหว า งการตี ย  อ น
กลั บ เพื ่ อ หยุ ด โซ เ ลื ่ อ ย หากคุ ณ จั บ ใกล ก ั บ แผ น แกนเลื ่ อ ย
อาจมี โ อกาสที ่ เ บรกหยุ ด โซ จ ะหยุ ด โซ เ ลื ่ อ ยไว ไ ด ไ ม ท ั น ก อ น
ที ่ โ ซ จ ะโดนคุ ณ
คำเตื อ น: การป อ งกั น การตี ย  อ นกลั บ จะทำได เ มื ่ อ
คุ ณ ใช เ ทคนิ ค การทำงานที ่ ถ ู ก ต อ งเท า นั ้ น
คำเตื อ น: เบรกหยุ ด โซ จ ะต อ งทำงานขณะที ่ ก ำลั ง
สตาร ท เครื ่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ เ พื ่ อ ลดความเสี ่ ย งที ่
จะเกิ ด การบาดเจ็ บ
โซ ท ำงาน (รู ป ที ่ 40)
น้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง เริ ่ ม ขึ ้ น แทนที ่ ไม จ ำเป น ต อ งให ห ลอดไฟไล
อากาศเต็ ม (รู ป ที ่ 41)
วิ ธ ี เ ริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า 34
เพื ่ อ ดู ค ำแนะนำเพิ ่ ม เติ ม
คำเตื อ น: เบรกหยุ ด โซ จ ะต อ งทำงานขณะที ่ ก ำลั ง
สตาร ท เครื ่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ เ พื ่ อ ลดความเสี ่ ย งที ่
จะเกิ ด การบาดเจ็ บ
โซ ท ำงาน (รู ป ที ่ 40)
เพลิ ง เริ ่ ม ขึ ้ น แทนที ่ ไม จ ำเป น ต อ งให ห ลอดไฟไล อ ากาศเต็ ม
(รู ป ที ่ 42)
วิ ธ ี เ ริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า 34
เพื ่ อ ดู ค ำแนะนำเพิ ่ ม เติ ม
คำเตื อ น: คุ ณ ต อ งวางเท า ในตำแหน ง ที ่ ม ั ่ น คงเมื ่ อ
คุ ณ เริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ
1063 - 002 - 06.03.2019

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 120

  Related Manuals for Husqvarna 120