Download  Print this page

Advertisement

EN
Operator's manual
TH
คู  ม ื อ การใช ง าน
8-27
28-46
120

Advertisement

   Also See for Husqvarna 120

   Related Manuals for Husqvarna 120

   Summary of Contents for Husqvarna 120

 • Page 1 Operator's manual 8-27 คู  ม ื อ การใช ง าน 28-46...
 • Page 4 45º-70º...
 • Page 6 PITCH =...
 • Page 8: Table Of Contents

  Intended use Product description This product is intended for sawing in wood. The Husqvarna 120 is a chainsaw model with a combustion engine. Note: National regulations can set limit to the operation Work is constantly in progress to increase your safety of the product.
 • Page 9: Safety

  yyyywwxxx The rating plate shows serial number. yyyy Note: Other symbols/decals on the product refer to is the production year and ww is the produc- certification requirements for some markets. tion week. Safety Safety definitions dealer or an experienced chainsaw user. Do not attempt any task that you feel unsure of! Warnings, cautions and notes are used to point out Safety instructions for operation...
 • Page 10 Do not • Lack of concentration can lead to kickback if the hesitate to contact your dealer or Husqvarna if you kickback zone of the bar accidentally touches a have any questions about the use of the product. We branch, nearby tree or some other object.
 • Page 11 Chain brake and front hand guard Muffler Your product has a chain brake that stops the saw chain WARNING: The muffler becomes very hot if you get a kickback. The chain brake decreases the during/after operation and at idle speed. risk of accidents, but only you can prevent them.
 • Page 12: Assembly

  your body that has come in contact with fuel. Use • Only use the guide bar/saw chain combinations and soap and water. filing equipment that we recommend. Refer to Accessories on page 27 for instructions. • If the product leaks fuel. Regularly do a check for leaks from the fuel tank, fuel cap and fuel lines.
 • Page 13: Operation

  For best results and performance use Husqvarna the product two-stroke oil. • If Husqvarna two-stroke oil is not available, use a 1. Make sure that the chain brake operates correctly two-stroke oil of good quality for air-cooled engines. and that it is not damaged.
 • Page 14 Will the hand always engage the chain brake during a kickback? • Use Husqvarna chain oil for maximum saw chain life No. It is necessary to use some force to push the and to prevent negative effects on the environment.
 • Page 15 near the guide bar, it is possible that the chain brake 4. Pull the starter rope handle slowly with your right does not have time to stop the saw chain before it hand until you feel resistance. hits you. WARNING: Do not twist the starter rope WARNING: Only you and the correct around your hand.
 • Page 16 To use the cutting technique WARNING: Stop the engine if the saw chain gets caught in the trunk. Use a lever to open up the kerf and remove the product. Do not WARNING: Use full throttle when you cut try to pull the product out by hand. This can result in injury when the product suddenly and decrease to idle speed after each cut.
 • Page 17 2. Make sure that no person is in the risk zone before To fell a tree or during felling. (Fig. 60) Husqvarna recommends you to make the directional To calculate the felling direction cuts and then use the safe corner method when you fell 1.
 • Page 18: Maintenance

  (Fig. 67) (Fig. 74) The safest procedure is to use one of the following WARNING: Be careful when you cut with the winches: guide bar tip. Start to cut with the lower section of the guide bar tip as you make a •...
 • Page 19 Maintenance schedule Daily maintenance Weekly maintenance Monthly maintenance Clean the external parts of the prod- Clean the cooling system. Refer to Do a check of the brake band. Refer To clean the cooling system on page To do a check of the brake band uct and make sure that there is no oil 24 .
 • Page 20 Daily maintenance Weekly maintenance Monthly maintenance Make sure that there is no damage on the right hand guard. Make sure that the muffler is correct- ly attached, has no damages and that no parts of the muffler are miss- ing. Clean or replace the air filter.
 • Page 21 To examine if the carburetor is correctly To do a check of the start/stop switch adjusted 1. Start the engine. 2. Push the start/stop switch to the STOP position. The • Make sure that the product has the correct engine must stop. (Fig. 26) acceleration capacity.
 • Page 22 Replace a worn or damaged guide bar or saw chain with To clean the air filter the guide bar and saw chain combination recommended by Husqvarna. This is necessary to keep the safety Clean the air filter regularly from dirt and dust. This Accessories on page functions of the product.
 • Page 23 It is not easy to sharpen a saw chain correctly without 1. Use a flat file and a depth gauge tool to adjust the the correct equipment. Use Husqvarna file gauge. This depth gauge setting. Only use Husqvarna depth will help you to keep maximum cutting performance and gauge tool to get the correct depth gauge setting and the kickback risk at a minimum.
 • Page 24: Troubleshooting

  1. Make sure that there are no cracks in rivets and links and that no rivets are loose. Replace if it is CAUTION: Contamination in the tanks necessary. (Fig. 120) causes malfunction. 2. Make sure that the saw chain is easy to bend.
 • Page 25: Transportation And Storage

  Product part to examine Possible cause Action Fuel tank Incorrect fuel type. Drain the fuel tank and fill with cor- rect fuel. The fuel tank is filled with chain oil. If you have tried to start the product, speak to your servicing dealer. If you have not tried to start the product, drain the fuel tank.
 • Page 26: To Prepare Your Product For Long-term Storage

  CAUTION: If the saw chain and guide 4. Do a complete servicing of the product. bar are not cleaned, they can become rigid or blocked. Technical data Husqvarna 120 Engine Cylinder displacement, cm Idle speed, rpm 2700-3300 Maximum engine power acc. to ISO 7293, kW/hp @ rpm 0.5/0.67@5000...
 • Page 27: Accessories

  If you are not sure how to identify the type of saw chain on your product, refer to www.husqvarna.com for more Use a Husqvarna file gauge to sharpen the saw chain. A information. Husqvarna file gauge makes sure that you get the correct filing angles.
 • Page 28 ผลิ ต ภั ณ ฑ น ี ้ ใ ช ส ำหรั บ เลื ่ อ ยไม Husqvarna 120 เป น เลื ่ อ ยโซ ย นต ท ี ่ ม ี เ ครื ่ อ งยนต เ ผาไหม เรากำลั ง ทำงานอย า งต อ เนื ่ อ งเพื ่ อ เพิ ่ ม ความปลอดภั ย ของคุ ณ...
 • Page 29 ข อ สั ง เกต: สั ญ ลั ก ษณ / เครื ่ อ งหมายอื ่ น ที ่ ต ิ ด อยู  บ นผลิ ต ภั ณ ฑ อ า งอิ ง ถึ ง ข อ กำหนดการรั บ รองสำหรั บ บางตลาด ความปลอดภั...
 • Page 30 กลั บ เบรกหยุ ด โซ จ ะช ว ยลดความเสี ่ ย งในการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ แต ติ ด ต อ ตั ว แทนจำหน า ยหรื อ Husqvarna เรายิ น ดี ท ี ่ จ ะให...
 • Page 31 ความปลอดภั ย ในการใช น ้ ำ มั น ดึ ง แผ น ป อ งกั น มื อ ด า นหน า ไปข า งหน า เพื ่ อ ให เ บรกหยุ ด โซ ห ยุ ด ทำงาน (รู ป ที ่ 22) คำเตื...
 • Page 32 คำแนะนำด า นความปลอดภั ย สำหรั บ อุ ป กรณ • ตั ้ ง ค า ความลึ ก ของคมขอบตั ด ให ถ ู ก ต อ งเสมอ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำ แนะนำและใช ร ะยะห า งความลึ ก ของคมขอบตั ด ที ่ แ นะนำไว ตั...
 • Page 33 วิ ธ ี ก ารปรั บ สภาพเครื ่ อ งยนต • หากไม ม ี น ้ ำ มั น เครื ่ อ ง Husqvarna สองจั ง หวะ ให ใ ช น ้ ำ มั น • ในช ว งการทำงาน 10 ชั ่ ว โมงแรก อย า ใช ค ั น เร ง สู ง สุ ด โดยที ่...
 • Page 34 รั ก ษาและตรวจสอบอุ ป กรณ ป ลอดภั ย บนผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า ข อ ควรระวั ง : หากใช น ้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ น  อ ยเกิ ด 39 เราขอแนะนำคุ ณ ให ด ำเนิ น การตรวจสอบทุ ก ครั ้ ง ก อ น ไปจะทำให...
 • Page 35 กลั บ ของแผ น แกนเลื ่ อ ยจะไม ส ั ม ผั ส กั บ ต น ไม คำเตื อ น: หากโซ เ ลื ่ อ นหมุ น ที ่ ค วามเร็ ว เดิ น เปล า และทำให เ กิ ด การตี ย  อ นกลั บ ได โปรดติ...
 • Page 36 วิ ธ ี ก ารรั ก ษาระยะห า งให ป ลอดภั ย คำเตื อ น: หยุ ด เครื ่ อ งยนต ห ากโซ เ ลื ่ อ ยติ ด อยู  ใ น ลำต น ใช เ หล็ ก งั ด รอยตั ด ให ก ว า งขึ ้ น แล ว นำ 1.
 • Page 37 ตั ด ผ า นลำต น ที ่ เ หลื อ อยู  เ พื ่ อ ทำมุ ม ที ่ ป ลอดภั ย ให เ สร็ จ สิ ้ น Husqvarna แนะนำให ค ุ ณ ตั ด เพื ่ อ กำหนดทิ ศ ทางในการล ม และ...
 • Page 38 7. ตั ด เข า ไปในต น ไม ต  อ จนกระทั ่ ง ต น ไม / กิ ่ ง ไม ง อและแรงตึ ง คำเตื อ น: โปรดระวั ง เมื ่ อ คุ ณ ตั ด ต น ไม ท ี ่ ม ี แ รง ถู...
 • Page 39 งานบำรุ ง รั ก ษารายวั น งานบำรุ ง รั ก ษารายสั ป ดาห งานบำรุ ง รั ก ษารายเดื อ น ทำความสะอาดช อ งที ่ ใ ห อ ากาศเข า ของ- ตั ว สตาร ท ตรวจสอบว า น็ อ ตและแหวนยึ ด ทุ ก ตั ว แน น ตรวจสอบสวิ...
 • Page 40 2. ตรวจสอบว า ตั ว ยึ ด โซ ม ั ่ น คงและติ ด อยู  ก ั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ (รู ป ที ่ 1. เริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ 2. ไขสกรู ป รั บ ความเร็ ว เดิ น เครื ่ อ งเปล า ตามเข็ ม นาฬิ ก าจนกว า โซ...
 • Page 41 วิ ธ ี ป ระกอบกล อ งตั ว สตาร ท บนผลิ ต ภั ณ ฑ แผ น แกนเลื ่ อ ยและโซ เ ลื ่ อ ยที ่ ไ ด ร ั บ การแนะนำจาก Husqvarna การดำเนิ น การนี ้ จ ำเป น เพื ่ อ ให ก ารทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ไป...
 • Page 42 หมุ ด ยึ ด ตั ว ใดที ่ ห ลวม เปลี ่ ย นหากจำเป น (รู ป ที ่ 120) Husqvarna เท า นั ้ น เพื ่ อ ให ไ ด ค  า เกจวั ด ความลึ ก และมุ ม เอี ย ง...
 • Page 43 3. เปรี ย บเที ย บโซ เ ลื ่ อ ยกั บ โซ เ ลื ่ อ ยใหม เ พื ่ อ ตรวจสอบว า หมุ ด • เปลี ่ ย นตั ว กรองน้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง ทุ ก ป ห รื อ บ อ ยครั ้ ง กว า นั ้ น ยึ...
 • Page 44 4. ทำการบำรุ ง รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ สร็ จ สิ ้ น แกนเลื ่ อ ยอาจแข็ ง หรื อ อุ ด ตั น ได ข อ มู ล เทคนิ ค Husqvarna 120 เครื ่ อ งยนต ปริ ม าตรความจุ ก ระบอกสู บ ซม.
 • Page 45 โซ เ ลื ่ อ ยที ่ ม ี ก ารตี ย  อ นกลั บ ต่ ำ โซ เ ลื ่ อ ยรุ  น Husqvarna 120 ได ร ั บ การประเมิ น ด า นความ โซ เ ลื ่ อ ยได ร ั บ การระบุ เ ป น โซ เ ลื ่ อ ยที ่ ม ี ก ารตี ย  อ นกลั บ ต่ ำ...
 • Page 46 ใช เ กจตะไบของ Husqvarna เพื ่ อ ลั บ คมโซ เ ลื ่ อ ย เกจตะไบของ Husqvarna ทำให แ น ใ จได ว  า คุ ณ จะได ม ุ ม ในการตะไบที ่ ถ ู ก ต อ ง หมายเลขชิ ้ น ส ว นระบุ ไ ว ใ นตารางด า นล า ง...
 • Page 47 1063 - 002 - 06.03.2019...
 • Page 48 Original instructions คำแนะนำดั ้ ง เดิ ม 1141034-77 2019-03-11...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: