Download  Print this page

Husqvarna 120 Operator's Manual page 31

Hide thumbs

Advertisement

ดึ ง แผ น ป อ งกั น มื อ ด า นหน า ไปข า งหน า เพื ่ อ ให เ บรกหยุ ด โซ ห ยุ ด
ทำงาน
(รู ป ที ่ 22)
ล็ อ คคั น เร ง
ล็ อ คคั น เร ง ป อ งกั น การทำงานที ่ ผ ิ ด พลาดจากคั น เร ง หากคุ ณ จั บ
ห ว งมื อ จั บ แล ว กดล็ อ คคั น เร ง (A) ตั ว ล็ อ คจะปล อ ยคั น เร ง (B) เมื ่ อ
คุ ณ ปล อ ยห ว งมื อ จั บ ทั ้ ง ตั ว ควบคุ ม คั น เร ง และตั ว ปลดล็ อ คคั น เร ง
จะกลั บ คื น สู  ต ำแหน ง เดิ ม ฟ ง ก ช ั น นี ้ จ ะล็ อ คตั ว ล็ อ คคั น เร ง ที ่
ความเร็ ว เดิ น เปล า
(รู ป ที ่ 23)
ตั ว ยึ ด โซ
ตั ว ยึ ด โซ จ ั บ โซ เ ลื ่ อ ยหากโซ ข าดหรื อ ตกร อ ง การปรั บ ความตึ ง โซ
เลื ่ อ ยและบำรุ ง รั ก ษาโซ เ ลื ่ อ ยและแผ น แกนเลื ่ อ ยให ถ ู ก ต อ งจะ
ช ว ยลดความเสี ่ ย งในการเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ
(รู ป ที ่ 24)
แผ น ป อ งกั น มื อ ขวา
แผ น ป อ งกั น มื อ ขวาช ว ยป อ งกั น มื อ ของคุ ณ ในด า มจั บ ด า นหลั ง
แผ น ป อ งกั น มื อ ขวาช ว ยปกป อ งคุ ณ หากโซ เ ลื ่ อ ยขาดหรื อ ตกร อ ง
แผ น ป อ งกั น มื อ ขวายั ง ช ว ยปกป อ งคุ ณ จากกิ ่ ง ไม ด  ว ย
(รู ป ที ่ 25)
ระบบลดการสั ่ น สะเทื อ น
ระบบลดการสั ่ น สะเทื อ นช ว ยลดแรงสั ่ น สะเทื อ นที ่ ด  า มจั บ หน ว ย
ลดการสั ่ น สะเทื อ นทำหน า ที ่ เ ป น ตั ว แบ ง ระหว า งตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละ
อุ ป กรณ ย ึ ด จั บ
โปรดดู ข  อ มู ล ว า ระบบลดการสั ่ น สะเทื อ นอยู  ท ี ่ ใ ดในผลิ ต ภั ณ ฑ
ภาพรวมของผลิ ต ภั ณ ฑ ในหน า 28
ได ท ี ่
สวิ ต ช เ ริ ่ ม /หยุ ด การทำงาน
กดสวิ ต ช เ ริ ่ ม /หยุ ด การทำงานเพื ่ อ ดั บ เครื ่ อ งยนต
(รู ป ที ่ 26)
ชุ ด ท อ ไอเสี ย
คำเตื อ น: ชุ ด ท อ ไอเสี ย จะร อ นมากขณะ/หลั ง จาก
ทำงานและระหว า งที ่ เ ครื ่ อ งเดิ น เปล า อาจเกิ ด เพลิ ง
ไหม ไ ด โดยเฉพาะอย า งยิ ่ ง เมื ่ อ ใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ
ใกล ก ั บ วั ต ถุ ไ วไฟและ/หรื อ ควั น
คำเตื อ น: อย า ใช ง านผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยไม ม ี ช ุ ด ท อ ไอ
เสี ย หรื อ ชุ ด ท อ เสี ย เสี ย หาย ชุ ด ท อ ไอเสี ย ที ่ เ สี ย หาย
อาจทำให ร ะดั บ เสี ย งรบกวนดั ง ขึ ้ น และอาจทำให
เกิ ด เพลิ ง ไหม ไ ด เตรี ย มเครื ่ อ งมื อ สำหรั บ ดั บ เพลิ ง
ไว ใ กล ๆ อย า ใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท ี ่ ไ ม ม ี ต าข า ยดั ก
ประกายไฟฟ า หรื อ ตาข า ยดั ก ประกายไฟฟ า ชำรุ ด
หากคุ ณ จำเป น ต อ งมี ต าข า ยดั ก ประกายไฟฟ า ใน
บริ เ วณของคุ ณ
ชุ ด ท อ ไอเสี ย ช ว ยเก็ บ ระดั บ เสี ย งรบกวนให อ ยู  ใ นระดั บ ต่ ำ สุ ด และ
บั ง คั บ ทิ ศ ทางให ไ อเสี ย ออกห า งจากผู  ใ ช ง าน ในพื ้ น ที ่ ม ี ส ภาพ
อากาศร อ นและแห ง จะมี ค วามเสี ่ ย งต อ การเกิ ด ไฟไหม ส ู ง ปฏิ บ ั ต ิ
ตามกฎระเบี ย บในท อ งถิ ่ น และคำแนะนำในการบำรุ ง รั ก ษา
1063 - 002 - 06.03.2019
ความปลอดภั ย ในการใช น ้ ำ มั น
คำเตื อ น: อ า นคำเตื อ นต อ ไปนี ้ ก  อ นเริ ่ ม ใช ง าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ
ต อ งแน ใ จได ว  า มี ก ารถ า ยเทอากาศได ด ี ข ณะที ่ เ ติ ม น้ ำ มั น
หรื อ ผสมน้ ำ มั น (ผสมน้ ำ มั น เบนซิ น กั บ น้ ำ มั น เครื ่ อ งสอง
จั ง หวะ)
น้ ำ มั น และไอน้ ำ มั น มี ค วามไวไฟสู ง และทำให ไ ด ร ั บ บาดเจ็ บ
สาหั ส เมื ่ อ สู ด ดม หรื อ สั ม ผั ส ถู ก ผิ ว หนั ง ด ว ยเหตุ ผ ลนี ้ ให ใ ช
ความระมั ด ระวั ง เมื ่ อ ดำเนิ น การใดๆ กั บ น้ ำ มั น และตรวจสอบ
ให แ น ใ จว า มี ก ารระบายอากาศที ่ เ พี ย งพอ
โปรดระมั ด ระวั ง ในการใช น ้ ำ มั น เชื ้ อ เพลิ ง และน้ ำ มั น หล อ ลื ่ น
โซ โปรดระวั ง ความเสี ่ ย งในการติ ด ไฟ การระเบิ ด และการ
สู ด หายใจไอระเหยของน้ ำ มั น เข า ไป
ห า มสู บ บุ ห รี ่ ห รื อ วางวั ต ถุ ร  อ นใกล น ้ ำ มั น
ต อ งหยุ ด เครื ่ อ งยนต แ ละรอให เ ครื ่ อ งเย็ น ประมาณ 2-3 นาที
ก อ นที ่ จ ะเติ ม น้ ำ มั น เสมอ
เมื ่ อ เติ ม น้ ำ มั น ให เ ป ด ฝาป ด ถั ง น้ ำ มั น ช า ๆ จะทำให ค วามดั น ที ่
เกิ ด ขึ ้ น ค อ ยๆ ปล อ ยระบายออก
ต อ งระมั ด ระวั ง ป ด ฝาน้ ำ มั น ให แ น น หลั ง จากเติ ม น้ ำ มั น แล ว
ห า มเติ ม น้ ำ มั น ใส เ ครื ่ อ งจั ก รในขณะที ่ เ ครื ่ อ งยนต ย ั ง ทำงาน
อยู 
ก อ นสตาร ท เครื ่ อ ง ให น ำผลิ ต ภั ณ ฑ อ อกไปให ห  า งจากพื ้ น ที ่
เติ ม น้ ำ มั น และแหล ง น้ ำ มั น อย า งน อ ย 3 ม. (10 ฟุ ต )
(รู ป ที ่ 27)
หลั ง เติ ม น้ ำ มั น ใหม แ ล ว ห า มเริ ่ ม การทำงานของผลิ ต ภั ณ ฑ ใ น
กรณี ต  อ ไปนี ้ :
หากคุ ณ ทำน้ ำ มั น หรื อ น้ ำ มั น หล อ ลื ่ น โซ ห กรดใส ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
โปรดเช็ ด ออกและรอจนกว า น้ ำ มั น ที ่ เ หลื อ จะระเหยจนหมด
หากคุ ณ ทำน้ ำ มั น หกใส ต ั ว คุ ณ หรื อ เสื ้ อ ผ า ให เ ปลี ่ ย นเสื ้ อ ผ า
และล า งตั ว บริ เ วณที ่ ส ั ม ผั ส กั บ น้ ำ มั น โดยใช น ้ ำ และสบู 
หากผลิ ต ภั ณ ฑ ม ี น ้ ำ มั น รั ่ ว ซึ ม โปรดตรวจสอบรอยรั ่ ว จากถั ง
น้ ำ มั น ฝาป ด ถั ง น้ ำ มั น และสายน้ ำ มั น อย า งสม่ ำ เสมอ
คำแนะนำด า นความปลอดภั ย ในการบำรุ ง
รั ก ษา
คำเตื อ น: อ า นคำเตื อ นต อ ไปนี ้ ก  อ นเริ ่ ม บำรุ ง รั ก ษา
ผลิ ต ภั ณ ฑ
ทำการบำรุ ง รั ก ษาตามที ่ ร ะบุ ไ ว ใ นคู  ม ื อ ผู  ใ ช เ ท า นั ้ น ให ผ ู 
เชี ่ ย วชาญบำรุ ง รั ก ษาและซ อ มแซมในส ว นอื ่ น ๆ
หมั ่ น ตรวจสอบด า นความปลอดภั ย บำรุ ง รั ก ษา และซ อ มแซม
ตามคำแนะนำที ่ ใ ห ไ ว ใ นคู  ม ื อ นี ้ การบำรุ ง รั ก ษาอย า ง
สม่ ำ เสมอจะเพิ ่ ม อายุ ก ารใช ง านของผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละลดความ
เสี ่ ย งที ่ จ ะเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ โปรดดู ค ำแนะนำที ่
ในหน า 38
หากการตรวจสอบความปลอดภั ย ในคู  ม ื อ ผู  ใ ช ง านนี ้ ไ ม ไ ด ร ั บ
การรั บ รองหลั ง จากที ่ บ ำรุ ง รั ก ษาแล ว โปรดติ ด ต อ ตั ว แทน
จำหน า ย เรายื น ยั น ว า มี ช  า งผู  เ ชี ่ ย วชาญและการให บ ริ ก ารที ่
พร อ มสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคุ ณ
การบำรุ ง รั ก ษา
31

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 120

  Related Manuals for Husqvarna 120