Download Print this page

Usulüne Uygun Kullanım - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Usulüne uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kulla-
nılmak için tasarlanmıştır.
Güvenlik uyarıları
Montaj kılavuzunu lütfen itinayla okuyu-
nuz, ardından değerlendiriniz ve saklayı-
nız! Cihazı üçüncü bir kişiye verirken bu
montaj kılavuzunu da beraberinde verin.
Ani su ısıtıcısı, sadece Yetkili Servis Tek-
nisyeni tarafından bağlanabilir ve devre-
ye alınabilir.
Cihazı metinlerde ve resimlerde tarif
edildiği gibi monte edip kullanınız. Bu
kılavuzun dikkate alınmamasından kay-
naklanan hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk
üstlenmiyoruz.
Yanında bulunan su bağlantı ağızlarını
mutlaka kullanın ve ek kağıtta belirtildiği
gibi monte edin. Soğuk su girişine bir geri
tepe emniyet valfının monte edilmiş olma-
sından emin olun.
Bu cihaz, deniz seviyesinden 2 000 m kadar
yükseklikte kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cihazı sadece don olmayan bir mekanda
kurunuz ve depolayınız (artık su).
Elektrik çarpma tehlikesi!
Hatalı bir durumda derhal şebeke geri-
limini kesiniz.
Cihazı açmadan önce, cihazın akım
girişini kesin.
Cihazda kaçaklar olması halinde derhal
soğuk su hattını kapatınız.
İlgili ülkenin, yerel elektrik ve su dağı-
tım kurumlarının yasal talimatlarına
uyulmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, koruma sınıfı I olan
bir cihazdır ve topraklamalı kabloyla
bağlanmalıdır.
tr
Dikkatli olun: Topraklamalı su tesisatları,
bir topraklama hattının yerini alamaz.
Cihaz sürekli olarak, sabit döşenmiş tesi-
satlara bağlanmış olmalıdır. Kablo kesiti,
kurulu olan güce uygun olmalıdır.
Öngörülen güvenlik talimatlarının yerine
getirilmesi için, kurulum yerinde tam ku-
tuplu bir kesme şalteri olmalıdır. Kontak
açıklığı en az 3 mm olmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, sadece kapalı (basınca daya-
nıklı) kullanım için uygundur.
Armatürler, kapalı (basınca dayanıklı) ani
su ısıtıcılarıyla birlikte kullanım için onay-
lanmış olmalıdır.
Ani su ısıtıcısı, bir soğuksu tesisatına bağ-
lanabilir veya ön ısıtmalı suyla (güneş
kolektörü) çalıştırılabilir. Bunun için teknik
verilere ve özel aksesuarlara dikkat edin.
Spesifik su direnci 1 300 Ωcm altında olma-
malıdır. Su direncini mahalli su kurumuna
sorun.
Ani su ısıtıcısı, DVGW-onaylı plastik boru-
lara bağlanmak için uygundur.
Elektrik bağlantı kablosunun, montaj-
dan önce elektrik akımını kesin ve su
besleme hattını kapatın!
Elektrik bağlantısını, su bağlantısından
sonra gerçekleştirin.
Arka yüzde, sadece montaj için gerekli olan
delikleri açın. Tekrar montaj yapılacağı za-
man, kullanılmayan delikler su sızdırmaya-
cak şekilde kapatılmalıdır.
Elektrik ileten parçalar, montajdan sonra
temas edilemeyecek şekilde olmalıdır.
Aşındırıcı maddeler veya çözücü temizleme
maddeleri kullanmayın.
Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading