Download Print this page

Wyposażenie Dodatkowe - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Zabezpieczenie
Minimalny przekrój przewodów *
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej
przy podwyższeniu temperatury
od 12 °C do 38 °C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12 °C do 38 °C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12 °C do 60 °C
Próg włączenia
Włączające ciśnienie przepływu **
Zakres zastosowania przy wodzie
o rezystywności elektrycznej przy 15 °C
Ciśnienie nominalne
Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania
Maksymalna impedancja sieci w miejscu
podłączenia
Klasa wydajności energetycznej
Profil obciążenia
Roczne zużycie energii
Codzienne zużycie prądu
Poziom mocy akustycznej
Wydajność energetyczna przygotowywania
ciepłej wody
* W zależności od sposobu układania konieczny może być także większy przekrój przewodów.
** Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.
Praca z kolektorem słonecznym
Tylko w przypadku urządzeń, przystosowanych do pracy
z wykorzystaniem energii słonecznej:
Urządzenie nagrzewa wstępnie nagrzaną wodę do maks.
60 °C. Jeżeli temperatura wody na zasilaniu przekroczy 55 °C,
woda nie będzie już podgrzewana.
Ważne: temperatura wody zasilającej nie może przekraczać
55 °C!
W razie wzrostu temperatury wody zasilającej powyżej 60 °C
w urządzeniu następuje automatyczne wyłączenie zabezpie-
czające. Dlatego w instalacji budynku musi być zainstalowany
termostatyczny mieszacz wstępny (dostępny jako wyposażenie
dodatkowe, np. BZ 45T20), który ograniczy temperaturę wody
zasilającej do maks. 55 °C przed domieszanie zimnej wody.
VIII.
Wymiary
Wyposażenie dodatkowe
Zestaw rur BZ 45U20 do stosowania urządzenia jako urzą-
dzenia podstołowego
Łącznik priorytetowy (przekaźnik odciążania) BZ 45L21:
do pracy w układzie priorytetowym
Zestaw montażowy BZ 45K23: do instalacji natynkowych
Tylko w przypadku urządzeń, przystosowanych do pracy
z wykorzystaniem energii słonecznej:
Mieszacz termostatyczny BZ 45T20: do montażu w instala-
cji domowej przy korzystaniu z wstępnie podgrzanej wody
22
pl
DE1518527M
[kW]
15/18
[V]
400
[A]
25/32
[mm
]
2,5/4
2
[l/min]
8,1/9,8
[l/min]
6,5
[l/min]
4,4/5,3
[l/min]
2,5
0,009
[MPa (bar)]
(0,09)
[Ωcm]
≥ 1 300
[MPa (bar)]
1,0 (10)
[°C]
60
0,067/
[Ω]
0,104
A
S
[kWh]
478
[kWh]
2,199
[dB]
15
[%]
38,6
Utylizować w sposób nieszkodliwy
dla środowiska
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej
Unii Euro pejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania
starych urządzeń.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi od-
padami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkow-
nik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowa-
dzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
DE2124527M
DE2427527M
DE1821417
DE4161821M
DE4162427M
DE5261821M
DE5262427M
18/21
21/24
24/27
400
400
400
32
32/40
40
4
4/6
6
9,8/11,6
11,6/13,0
13,0/14,6
7,6
8,7
9,3
5,3/6,2
6,2/7,1
7,1/7,9
2,5
2,5
2,5
0,009
0,009
0,009
(0,09)
(0,09)
(0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
1,0 (10)
60
60
60
0,067/
0,067/
0,067/
0,104
0,104
0,104
A
A
A
S
S
S
479
479
479
2,203
2,204
2,207
15
15
15
38,5
38,5
38,5
Zmiany zastrzeżone.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading