Gebruik Volgens Bestemming - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Gebruik volgens bestemming

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishou-
delijk gebruik en de huiselijke omgeving.
Veiligheidsvoorschriften
Lees de installatiehandleiding goed door,
handel ernaar en bewaar hem goed! Bij
doorverkoop van het apparaat deze mon-
tagehandleiding bijvoegen.
Het apparaat mag alleen door een vak-
man worden aangesloten en in werking
gesteld.
Het apparaat installeren en gebruiken zo-
als beschreven in de tekst en de afbeeldin-
gen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade
die door het niet in acht nemen van deze
gebruikshandleiding ontstaat.
De bijgeleverde wateraansluitstukken
gebruiken en zoals in de bijlage aange-
geven monteren. Ervoor zorgen dat in de
koud-watertoevoer een terugslagklep is
gemonteerd.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot een
hoogte van 2 000 m boven de zeespiegel.
Het apparaat in een vorstvrije ruimte
installeren en opslaan (restwater).
Gevaar voor een elektrische schok!
Schakel in het geval van een storing de
netspanning onmiddellijk uit.
Voordat u het apparaat opent, eerst de
stroomtoevoer naar het apparaat onder-
breken.
Bij een lekkage aan het apparaat onmid-
dellijk de koudwatertoevoer afsluiten.
De geldende wettelijke voorschriften en de
voorschriften van de elektriciteits- en water-
bedrijven moeten in acht worden genomen.
De doorstroomgeiser is een apparaat van
isolatieklasse I en moet worden geaard.
Voorzichtig: Geaarde waterleidingen kun-
nen de aanwezigheid van een aardleiding
ten onrechte aannemelijk maken.
nl
Het apparaat moet duurzaam aan vast
geïnstalleerde leidingen worden aangeslo-
ten. De doorsnede van de leiding moet
overeenstemmen met het te installeren
vermogen.
Om aan de geldende veiligheidsvoorschrif-
ten te voldoen, moet in de installatie een
onderbrekingsvoorziening voor alle polen
aanwezig zijn. De contactopening moet
minstens 3 mm bedragen.
De doorstroomgeiser is alleen geschikt
voor gesloten (drukvast) gebruik.
Armaturen moeten zijn goedgekeurd
voor gebruik met gesloten (drukvaste)
doorstroomgeisers.
De doorstroomgeiser kan worden aange-
sloten op een koudwaterleiding of worden
gebruikt met voorverwarmd water (zonne-
energie). Neem daarvoor de technische ge-
gevens en het speciale toebehoren in acht.
De specifieke waterweerstand mag niet
minder dan 1 300 Ωcm bedragen. De wa-
terweerstand bij de plaatselijke waterleve-
rancier opvragen.
De doorstroomgeiser is geschikt voor
de aansluiting aan DVGW-gekeurde
kunststofbuizen.
Maak de elektrische aansluitkabel vóór
de montage spanningsloos en sluit de
watertoevoer af.
Voer de elektrische aansluiting pas na
de wateraansluiting uit.
Maak in de achterwand alleen de ope-
ningen die voor de montage nodig zijn.
Bij een nieuwe montage moeten de on-
gebruikte openingen waterdicht worden
afgesloten.
Spanningvoerende delen mogen na de
montage niet meer aanraakbaar zijn.
Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende
schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen stoomreiniger.
15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents