Download Print this page

Instrukcja Montażu - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Serdecznie gratulujemy nabycia urządzenia produkcji firmy
Siemens. Nabyli Państwo wysokiej jakości urządzenie, które
na pewno przyniesie Państwu wiele pożytku.
Instrukcja montażu
Ta instrukcja montażu dotyczy różnych typów urządzeń. Dla-
tego ilustracja może różnić się od nabytego urządzenia.
Montaż urządzenia należy przeprowadzać zgodnie z opi-
sem w ilustrowanej części. Strony z ilustracjami znajdują
się w środku instrukcji. Należy przestrzegać wskazówek
w tekście.
Montaż
I.
Rozpakowywanie, zdejmowanie
pokrywy
Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie zostało one
uszkodzone podczas transportu. Nie podłączać uszkodzo-
nego urządzenia.
Sprawdzić kompletność dostawy: urządzenie, zestaw
montażowy z instrukcją, instrukcja montażu, instrukcja
użytkowania.
Opakowanie i zużyte stare urządzenie utylizować w spo-
sób nieszkodliwy dla środowiska.
Przy zdejmowaniu pokrywy typu A lub typu B prze-
strzegać:
Pokrywa typu A jest zamocowana centralnym zamknię-
ciem za klapką serwisową.
Pokrywa typu B jest zamocowana 2 śrubami, umieszczo-
nymi od dołu pokrywy.
Przygotowanie montażu
II.
Ważne: Używać tylko dołączonego zestawu montażowego.
Należy bezwzględnie zamontować króćce przyłączeniowe
wody, znajdujące się w zestawie!
Odciąć przewód zasilający wody. Przyłącze elektryczne
(przewód przyłączeniowy) musi być odłączony od zasilania
energią elektryczną. Wykręcić lub wyłączyć bezpieczniki.
Zamontować króciec przyłączeniowy wody zgodnie z in-
strukcją w załączniku.
Przewód przyłączeniowy może być wprowadzany od góry
(X) lub od dołu (Y).
Ścianka tylna musi w przewidywanym miejscu przylegać
do króćca zimnej wody (rys. II., 8.).
III.
Montaż na ścianie
Tulejka musi ciasno przylegać do przewodu przyłączenio-
wego. W razie uszkodzenia jej podczas montażu należy
wodoszczelnie uszczelnić otwory.
Zacisk przyłącza sieciowego może być montowany u góry
(X) lub u dołu (Y). Płaszcz przewodu przyłączeniowego
musi sięgać co najmniej 40 mm w głąb urządzenia.
Odstęp od ściany jest regulowany. Pozwala to na skom-
pensowanie nierówności ściany. Przy odstępie od ściany
wynoszącym 8–16 mm użyć elementów dystansowych
i zamontować przedłużenie (rys. III., 3. – 5.).
20
pl
Urządzenie musi być trwale zamontowane na ścianie.
W razie potrzeby należy je zamocowań dolnymi śrubami
regulacyjnymi (rys. III., 6.).
IV.
Przyłącze wody
Podłączyć wodę i otworzyć przewód zasilający zimnej wody.
Urządzenie musi zostać odpowietrzone. W tym celu
całkowicie otworzyć zawór ciepłej wody i płukać urzą-
dzenie przez 1 minutę.
Przyłącze elektryczne, montaż
V.
Tylko w przypadku urządzeń z przełączaną mocą:
Przed podłączeniem przewodów do zacisku przyłącza
sieci należy ustawić moc za pomocą przełącznika mocy:
normalna moc – ustawienie z lewej strony, zredukowana
moc – ustawienie z prawej strony (rys. V., 1.) i zaznaczyć
ustawioną moc na tabliczce znamionowej.
Przykręcić przewody do zacisku przyłącza sieci.
Włączyć ogranicznik zabezpieczający (rys. V., 3.).
Zamontować pokrywę, zwracając uwagę na typ A lub B
(rys. V., 4. – 7.).
Wskazówki instalacyjne
Instalacja urządzeń nie posiadających gotowego wty-
ku sieciowego musi zostać wykonana przez operatora
sieci lub przez autoryzowany zakład specjalistyczny,
który pomoże w uzyskaniu zezwolenia właściwego
operatora sieci na instalację tego urządzenia.
VI.
Uruchamianie
Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-12.
Pierwsze uruchomienie
Włączyć bezpieczniki.
Ustawić temperaturę.
Płukanie rozruchowe: Całkowicie otworzyć zawór ciepłej
wody i pobierać wodę przez co najmniej 1 minutę. Ze
względów bezpieczeństwa urządzenie zaczyna nagrzewać
dopiero po tej operacji.
Rada: jeżeli ze względu na zbyt niskie natężenie przepływu
urządzenie nie zacznie pracować, należy na czas uruchamiania
usunąć perlator, rączkę prysznicową itp. i powtórzyć operację.
Wyjaśnić użytkownikowi sposób obsługi urządzenia.
VII.
Informacje dodatkowe
Jeżeli ze względu na za niskie ciśnienie w sieci wodo-
ciągowej budynku urządzenie nie osiąga wystarczają-
cego przepływu, należy usunąć ogranicznik przepływu
(rys. VII., 1. – 3.).
Układ priorytetowy do kombinacji z zasobnikowymi ter-
mami elektrycznymi:
Do pracy w układzie priorytetowym konieczny jest specjal-
ny przekaźnik odciążający BZ 45L21 (wyposażenie dodat-
kowe). Inne, istniejące już przekaźniki odciążania, mogą
wykazywać błędy działania (za wyjątkiem elektronicznych
przekaźników odciążania) (rys. VII., Schemat połączeń).
Przy pracy z przekaźnikiem odciążania konieczne jest za-
kodowanie elektronicznego układu regulacyjnego. Usunąć
wypust kodujący z modułu elektroniki (rys. VII., 4.).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading