Download Print this page

Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem; Zasady Bezpieczeństwa - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym i podob-
nych otoczeniach.
Zasady bezpieczeństwa
Uważnie przeczytać instrukcję montażu
i stosować się do niej! Instrukcję obsługi
należy zachować do późniejszego wyko-
rzystania! W razie przekazania urządzenia
innym użytkownikom należy przekazać też
niniejszą instrukcję montażu.
Urządzenie może być podłączanei uru-
chamiane wyłącznieprzez specjalistę.
Montować i obsługiwać urządzenie zgod-
nie ze wskazówkami w tekście i na ilustra-
cjach. Nie przejmujemy żadnej odpowie-
dzialności za szkody, powstałe w wyniku
nieprzestrzegania tej instrukcji.
Zawsze używać dołączonego króćca przyłą-
czeniowego wody, który należy montować
zgodnie z załącznikiem. Upewnić się, że
w przewodzie zasilania zimną wodą za-
montowany zawór zwrotny.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowa-
nia do wysokości 2 000 m nad poziomem
morza.
Urządzenie instalować i przechowywać
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
mrozem (pozostałości wody).
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W razie awarii natychmiast wyłączyć
zasilanie sieciowe.
Przed otwarciem urządzenia odłączyć
jego zasilanie energią elektryczną.
W przypadku wystąpienia nieszczelno-
ści urządzenia natychmiast zamknąć
dopływ zimnej wody.
Należy przestrzegać przepisów ustawowych
danego kraju oraz wymagań lokalnego
przedsiębiorstwa elektroenergetycznego
i wodociągowego.
Podgrzewacz przepływowy jest urządzeniem
klasy zabezpieczenia I i musi być podłączany
do przewodu ochronnego.
Uwaga: uziemione przewody wodne mogą
symulować istnienie przewodu ochronnego.
pl
Urządzenie musi być trwale podłączone do
ułożonych na stałe rurociągów. Przekrój
przewodów musi odpowiadać zainstalo-
wanej mocy.
Dla spełnienia obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa instalacja musi być wypo-
sażona w rozłącznik, odcinający wszystkie
bieguny zasilania. Rozwarcie styków musi
wynosić co najmniej 3 mm.
Podgrzewacz przepływowy jest przezna-
czony tylko do pracy w systemie zamkniętym
(ciśnieniowym).
Armatury muszą być dopuszczone do pracy
z zamkniętymi (ciśnieniowymi) podgrzewa-
czami przepływowymi.
Podgrzewacz przepływowy może być podłą-
czony do przewodu zimnej wody lub być za-
silany wstępnie podgrzaną wodą (z instalacji
słonecznej). Przestrzegać danych technicz-
nych oraz dodatkowego wyposażenia.
Jednostkowa rezystancja wody nie może
być mniejsza niż 1 300 Ωcm. Dane dotyczą-
ce rezystancji wody można uzyskać w miej-
scowym przedsiębiorstwie wodociągowym
Podgrzewacz przepływowy jest przezna-
czony do podłączania do rur z tworzywa
sztucznego, posiadające atest niemieckiego
stowarzyszenia branży wodociągowej i ga-
zowej DVGW.
Przed rozpoczęciem montażu należy odłą-
czyć elektryczny przewód zasilający od na-
pięcia i zamknąć przewód wodny!
Podłączanie elektryczne należy wykony-
wać dopiero po podłączeniu wody.
W ściance tylnej wykonywać tylko te otwory,
które są potrzebne do montażu. Przy ponow-
nym montażu należy wodoszczelnie zatkać
nieużywane otwory.
Po zakończeniu montażu nie może istnieć
możliwość dotknięcia elementów pod
napięciem.
Nie używać środków do szorowania lub
rozpuszczalników.
Nie używać myjek parowych.
19

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading