Svenska - Black & Decker SZ360 Manual

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Användningsområde
Din Black & Decker sladdlösa elsax har konstruerats för
gör-det-själv-aktiviteter i hemmet när det gäller klippning
i tunt papper, papp, plastfilm och tyg.
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Allmänna säkerhetsregler
Varning! Samtliga anvisningar ska läsas. Om anvisningarna
nedan inte följs kan det orsaka elektriska stötar, brand och/eller
allvarliga kroppsskador. Begreppet "Elverktyg" i varningarna
nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och
batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
SPARA DESSA SÄKERHETSANVISNINGAR.
1. Arbetsområde
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning och dålig
belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
b. Undvik explosionsrisk och använd inte elverktyget i
omgivningar med brandfarliga vätskor, gaser eller
damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet
eller gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn och andra
personer på betryggande avstånd. Om du störs av
obehöriga personer kan du förlora kontrollen över
elverktyget.
2. Elektrisk säkerhet
a. Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar
risken för elchock.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp.
c. Det finns en större risk för elchock om din kropp är
jordad. Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger
vatten in i ett elverktyg ökar risken för elchock.
d. Misshandla inte nätsladden. Använd inte sladden för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från
värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade
eller tilltrasslade sladdar ökar risken för elchock.
e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända
för utomhusbruk när du arbetar med ett elverktyg
utomhus. Om en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk
används minskar risken för elektriska stötar.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när du är
trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner.
b. Under användning av elverktyg kan även en kort
ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
Använd personlig skyddsutrustning.
c. Bär alltid skyddsglasögon. Den personliga
skyddsutrustningen som t. ex. dammfiltermask, halkfria
säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd – med beaktande av
elverktygets modell och driftsätt – reducerar risken för
kroppsskada.
d. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du sätter i
kontakten. Bär inte elverktyg med fingret på strömbrytaren
och sätt inte i sladden när brytaren står på igångsatt läge,
eftersom det ökar olycksrisken.
e. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan orsaka kroppsskada.
f.
Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans. På så sätt kan du lättare kontrollera
elverktyget i oväntade situationer.
g. Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller
smycken. Håll hår, kläder och handskar undan från rörliga
delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras
in av roterande delar.
h. Om elverktyget har dammsugnings- och
uppsamlingsutrustning, kontrollera att anordningarna
är rätt monterade och används på korrekt sätt.
Dessa anordningar reducerar de risker som kan uppstå i
samband med damm.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för
det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta
bättre och säkrare inom angivet effektområde.
b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta och
stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg som inte
kan startas och stängas av med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c. Dra ur kontakten ur eluttaget innan du gör
inställningar, byter delar eller lägger undan
elverktyget. Därmed undviker du risken för oavsiktlig
igångsättning av elverktyget.
d. Förvara elverktygen utom räckhåll för barn. Låt inte
elverktyget användas av personer som inte är vana
vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning.
Elverktyg är farliga om de används av ovana personer.
e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att inga
komponenter brustit eller skadats och inget annat föreligger
som kan påverka elverktygets funktioner. Om elverktyget är
skadat, se till att få det reparerat innan det används. Många
olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.

SVENSKA

37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents