Black & Decker SZ360 Manual page 40

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Miljö
Tänk på miljön när du slänger apparaten.
Släng den inte tillsammans med vanligt avfall.
Black & Decker-verkstäder tar emot gamla
Black & Decker-verktyg och ser till att de
omhändertas på ett miljövänligt sätt.
Insamling av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial gör att material kan
återanvändas. Användning av återvunnet
material minskar föroreningar av miljön och
behovet av råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat insamling
av elprodukter från hushållen, vid kommunala
insamlingsplatser eller hos återförsäljaren när du
köper en ny produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner uttjänta
Black & Decker-produkter. Om du vill utnyttja denna tjänst
återlämnar du produkten till en auktoriserad verkstad,
som samlar in den för vår räkning.
För information om närmaste auktoriserade verkstad,
kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress
som är angiven i bruksanvisningen. En lista på alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
Batterier
Batterier från Black & Decker kan laddas om
många gånger. Kassera batterierna på ett
miljövänligt sätt när de är förbrukade:
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur verktyget.
Nickelkadmiumbatterier (NiCd) kan återvinnas. Ta med dem
till en auktoriserad verkstad eller en återvinningsstation.
Tekniska data
Spänning
Tomgångshastighet
Vikt
Laddare
Spänning
Frekvens
Laddningstid cirka
Laddningsström
Vikt
40
SZ360
Vdc
3,6
per min
9000
kg
0,3
VAC
230
Hz
50
h
12
mA
140
kg
0,2
EC-förklaring om överensstämmelse
Black & Decker förklarar att dessa produkter överensstämmer
Normer och lagstiftning.
98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EC, EN60745, EN60335,
EN55014, EN50336
LpA (ljudnivå) 77,1 dB(A),
LWA (akustisk effekt) 88,1 dB(A),
vibrationspåverkan på hand/arm 1,5 m/s2,
KpA (osäkerhet bullertryck) 3 dB(A),
KWA (osäkerhet akustisk effekt) 3 dB(A).
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från
material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund.
Garantin gäller utöver konsumentens rättigheter enligt
lag och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom
medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det
Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund av
material- och/eller fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader
från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden, förutom om
produkten har använts i kommersiellt, yrkesmässigt eller
uthyrningssyfte
produkten har utsatts för felaktig användning eller skötsel
produkten har skadats av främmande föremål, ämnen eller
genom olyckshändelse
reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad
Black & Decker-verkstad.
För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot
lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad
senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.
För information om närmaste auktoriserade verkstad,
kontakta det lokala Black & Decker-kontoret på den adress
som anges i bruksanvisningen. En förteckning över alla
auktoriserade verkstäder samt servicevillkor finns även
tillgängliga på Internet: www.2helpU.com.
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för
att registrera din nya Black & Decker-produkt samt för
att erhålla information om nya produkter och
specialerbjudanden. Vidare information om märket
Black & Decker och vårt produktsortiment finns på
www.blackanddecker.se.
SZ360
med:
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG,
Storbritannien
31-09-2006

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents