Dansk - Black & Decker SZ360 Manual

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Anvendelsesområde
Din trådløse Black & Decker-saks er designet til at skære i
forskellige materialer i forbindelse med hobby- og "gør det
selv"-aktiviteter i hjemmet, herunder let papir, pap,
plasticfilm og stof.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Generelle sikkerhedsregler
Advarsel! Læs alle instruktionerne. Hvis nedenstående
instruktioner ikke følges, kan der opstå risiko for elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige personskader. Begrebet "elværktøj",
der benyttes i alle nedenstående advarsler, henviser til
netdrevet (med netledning) eller batteridrevet værktøj (uden
netledning).
DISSE INSTRUKTIONER BØR OPBEVARES TIL
SENERE BRUG.
1. Arbejdsområde
a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ordentligt oplyst.
Rodede og uoplyste arbejdsområder øger risikoen for uheld.
b. Brug ikke elværktøj i eksplosionstruede omgivelser,
f.eks. hvor der er brændbare væsker, gasser eller støv.
Elværktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c. Sørg for, at børn og andre personer holder sig på
afstand, når elværktøjet er i brug. Hvis man bliver
distraheret, kan man miste kontrollen over værktøjet.
2. Elektricitet og sikkerhed
a. Elværktøjsstik skal passe til stikkontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet elværktøj. Uændrede stik, der
passer til stikkontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk
stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
c. Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for
elektrisk stød. Elværktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt. Indtrængen af vand i elværktøj øger risikoen for
elektrisk stød.
d. Undgå at beskadige ledningen. Undgå at bære, trække
eller afbryde elværktøjet ved at rykke i ledningen. Beskyt
ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
øger risikoen for elektrisk stød.
e. Hvis elværktøj benyttes i det fri, skal der benyttes en
forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug.
Brug af en forlængerledning til udendørs brug nedsætter
risikoen for elektrisk stød.
3. Personlig sikkerhed
a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug
elværktøjet fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen,
hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin
eller euforiserende stoffer.
b. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
elværktøj kan føre til alvorlige personskader.
Brug sikkerhedsudstyr.
c. Bær altid beskyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm
eller høreværn nedsætter risikoen for personskader, hvis
udstyret anvendes korrekt.
d. Undgå utilsigtet igangsætning. Sørg for, at elværktøjets
afbryder er i slukket position, før det sluttes til strømmen.
Hvis man bærer elværktøj med fingeren på afbryderen, eller
hvis man slutter værktøjet til strømmen, mens afbryderen er
slået til, kan det medføre risiko for ulykker.
e. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden
elværktøjet tændes. Et værktøj eller en nøgle,
der efterlades i en roterende del i elværktøjet, kan resultere
i personskader.
f.
Stræk dig ikke for langt frem. Sørg for, at du altid har
sikkert fodfæste og balance. Det gør det nemmere at
kontrollere elværktøjet, hvis der skulle opstå uventede
situationer.
g. Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og
handsker væk fra dele, der bevæger sig. Bevægelige dele
kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
h. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af dette udstyr nedsætter risikoen for skader
forårsaget af støv.
4. Brug og vedligeholdelse af elværktøj
a. Undgå at overbelaste elværktøjet. Brug altid det rette
elværktøj til opgaven. Med det rigtige elværktøj udføres
arbejdet lettere og sikrere og i det tempo, som værktøjet er
beregnet til.
b. Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen er defekt.
Elværktøj, der ikke kan reguleres med afbryderen, er farligt
og skal repareres.
c. Træk stikket ud af stikkontakten inden indstilling,
tilbehørsudskiftning eller opbevaring af elværktøjet.
Disse sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for
utilsigtet start af værktøjet.
d. Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige
med elværktøj, eller som ikke har gennemlæst disse
instrukser, benytte maskinen. Elværktøj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.
e. Elværktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller,
om bevægelige dele er skæve og sidder løst, og om delene
er brækket eller beskadiget, så elværktøjets funktion
påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden elværktøjet
tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt
elværktøj.

DANSK

45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents