Nederlands - Black & Decker SZ360 Manual

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

NEDERLANDS

Beoogd gebruik
De snoerloze schaar van Black & Decker is ontworpen voor
het knippen van diverse materialen in uw vrije tijd en voor
doe-het-zelfactiviteiten in huis, zoals licht papier, kaarten,
plastic film en stof van standaardformaat.
Dit gereedschap is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle voorschriften. Wanneer de
volgende voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit
een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg
hebben. Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap'
heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik
op de netspanning (met netsnoer) of op accu (snoerloos).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
1. Werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen
leiden.
b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving
met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch
gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.
c. Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden
omgebouwd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie
met geaarde gereedschappen. Niet omgebouwde stekkers
en passende stopcontacten beperken het risico van een
elektrische schok.
b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten.
c. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische
schok wanneer uw lichaam geaard is. Houd het
gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het
binnendringen van water in het elektrische gereedschap
vergroot het risico van een elektrische schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel. Gebruik
het snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen
of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het
snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
snoeren vergroten het risico van een elektrische schok.
e. Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die
22
zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Het gebruik
van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis
beperkt het risico van een elektrische schok.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga verstandig te
werk bij het gebruik van elektrisch gereedschap.
Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of
onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
b. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van
het gereedschap kan leiden tot ernstige
verwondingen. Draag persoonlijke beschermende
uitrusting.
c. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik
van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van
verwondingen.
d. Voorkom ongewenste inschakeling. Controleer of de
schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt. Wanneer u bij het dragen van het
gereedschap uw vinger op de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening
aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
e. Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
f.
Reik niet te ver. Zorg altijd dat u stevig en in evenwicht
staat. Daardoor kunt u het gereedschap beter onder controle
houden in onverwachte situaties.
g. Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen
uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding,
sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen
worden meegenomen.
h. Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te
verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
a. Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
toepassing het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en
veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
b. Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents