Ελληνικά - Black & Decker SZ360 Manual

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενδεδειγμένη χρήση
Το χωρίς καλώδιο ψαλίδι της Black & Decker
έχει σχεδιαστεί για την κοπή διάφορων υλικών
που χρησιμοποιούνται σε οικιακές εργασίες
που πραγματοποιείτε στον ελεύθερό σας
χρόνο, όπως το λεπτό χαρτί, το χαρτόνι, τα
πλαστικά φύλλα και το ύφασμα.
Αυτό το εργαλείο προορίζεται μόνο για
ερασιτεχνική χρήση.
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη
τήρηση όλων των παρακάτω υποδείξεων μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς. Ο χαρακτηρισμός
«ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται σε
όλες τις παρακάτω προειδοποιητικές υποδείξεις
αφορά ή το εργαλείο που συνδέεται στην πρίζα
(με καλώδιο) ή το εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (χωρίς καλώδιο).
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Χώρος εργασίας
a. Διατηρείτε το χώρο που εργάζεστε καθαρό
και καλά φωτισμένο. Η ακαταστασία στο
χώρο που εργάζεστε και τα σημεία χωρίς καλό
φωτισμό μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
b. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης,
π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να
δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί
να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
c. Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
κρατάτε τα παιδιά και τα υπόλοιπα άτομα
μακριά από το χώρο που εργάζεστε. Σε
περίπτωση που άλλα άτομα αποσπάσουν την
προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του
μηχανήματος.
2. Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
a. Το φις του καλωδίου του ηλεκτρικού
εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην
αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με
κανένα τρόπο η μετασκευή του φις.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φις στα
γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που
δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι
κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
54
b. Αποφύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες
και ψυγεία.
c. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο, αυξάνεται
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέτετε το
ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την υγρασία.
Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
d. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να
μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε
το εργαλείο από την πρίζα. Κρατάτε το
καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες,
λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα
εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
e. Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικούς χώρους, να χρησιμοποιείτε
πάντοτε καλώδια προέκτασης που έχουν
κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικούς
χώρους. Η χρήση προεκτάσεων κατάλληλων
για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Ασφάλεια προσώπων
a. Προσέξτε, όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο, να συγκεντρώνεστε στην εργασία
που κάνετε και να επιστρατεύετε την κοινή
λογική. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή όταν
βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών,
οινοπνεύματος ή φαρμάκων.
b. Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρισμό του
ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρούς τραυματισμούς. Να χρησιμοποιείτε
εξοπλισμό ασφαλείας.
c. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά.
Ο κίνδυνος τραυματισμών μειώνεται όταν
χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας, όπως
μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες,
ανάλογα με τις συνθήκες εργασίας.
d. Αποφύγετε την αθέλητη θέση σε λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Βεβαιωθείτε,
ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη
θέση "OFF" πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο στην πρίζα. Αν μεταφέρετε το
ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάκτυλό σας
πάνω στο διακόπτη λειτουργίας ή αν
συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην πρίζα

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents