Black & Decker SZ360 Manual page 23

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
gereedschap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
d. Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet vertrouwd mee
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.
e. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Controleer of
bewegende delen van het gereedschap correct functioneren
en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig zijn gebroken
of beschadigd dat de werking van het gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat
u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch
gereedschap.
f.
Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel en zijn gemakkelijker te geleiden.
g. Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren,
inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze
aanwijzingen en zoals voor dit speciale
gereedschapstype is voorgeschreven. Let daarbij op
de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren
werkzaamheden. Het gebruik van elektrische
gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen
kan leiden tot gevaarlijke situaties.
5. Gebruik en onderhoud van snoerloos elektrisch
gereedschap
a. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat
voordat u de batterijen in het gereedschap plaatst.
Wanneer u de batterijen in elektrisch gereedschap plaatst
terwijl de aan/uit-schakelaar in de aan-stand staat, kan dit
tot ongevallen leiden
b. Laad batterijen alleen op met de door de fabrikant
aanbevolen lader. Een lader die geschikt is voor een
bepaald type batterijen kan gevaar voor brand opleveren
wanneer deze in combinatie met andere batterijen wordt
gebruikt.
c. Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie
met specifiek vermelde batterijen. Het gebruik van
andere batterijen kan gevaar voor letsel en brand opleveren.
d. Houd batterijen die niet worden gebruikt uit de buurt
van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, spijkers, schroeven of ander kleine metalen
voorwerpen die een verbinding van de ene pool naar
de andere tot stand kunnen brengen. Als kortsluiting
tussen de polen van de batterijen wordt gemaakt, kunnen
brandwonden of brand worden veroorzaakt.
e. Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit
de batterij spuiten. Vermijd contact. Indien onbedoeld
contact plaatsvindt, spoelt u met water. Als vloeistof in
aanraking komt met ogen, raadpleegt u bovendien uw
huisarts. Vloeistof die uit de batterij spuit, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6. Service
a. Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd
en vakkundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt de veiligheid van
het gereedschap gewaarborgd.
Specifieke veiligheidsinstructies voor scharen.
Houd het gereedschap vast bij de geïsoleerde
greepoppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij het
snijdende inzetgereedschap met onzichtbare draden of met
het eigen snoer in aanraking kan komen. Door contact met
een draad onder spanning komen onbedekte metalen
onderdelen van het gereedschap onder spanning te staan en
krijgt u een schok.
Blijf met uw handen uit de buurt van het snijgebied.
Houd rekening met materialen en oppervlakken onder het
snijgebied waarmee het blad in aanraking kan komen. Steek
uw handen nooit onder het materiaal.
Laat het gereedschap niet onbeheerd achter. Zet de
vergrendelingsschakelaar na elk gebruik op UIT (0). Bewaar
ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van
kinderen.
Voordat u het apparaat reinigt of aanpast en voordat u
de snijkop vervangt. Zet de vergrendelingsschakelaar op
UIT (0).
Dit gereedschap is geen speelgoed. Houd het buiten het
bereik van kinderen.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor batterijen en
laders
Batterijen
Probeer batterijen niet te openen, om welke reden ook.
Stel de batterij niet bloot aan water.
Bewaar deze niet op locaties met temperaturen van meer
dan 40 °C.
Laad de batterijen alleen op bij een omgevingstemperatuur
van 4-40 °C.
Gebruik alleen de lader die bij het apparaat is geleverd.
Gooi lege batterijen weg volgens de instructies in het
gedeelte "Milieu".
Laders
Gebruik de lader van Black & Decker alleen voor de
batterijen in het apparaat waarbij de lader is bijgeleverd.
Andere batterijen kunnen exploderen met letsel en
materiële schade tot gevolg.
Niet-laadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen.
Een defect snoer moet direct worden vervangen.
Stel de lader niet bloot aan water.
NEDERLANDS
23

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents