Download  Print this page

Cesky ˇ Cz - Honeywell EH-5200E User Instructions

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

DŮLEŽITÉ BEZPEÔNOSTNÍ POKYNY
Před uvedením zvlhčovače vzduchu do provozu
si pročtěte všechny pokyny. Tento návod k
obsluze pečlivě uschovejte.
1.
Postavte zvlhčovač vzduchu na místo
dětem nedostupné.
2.
Nepoužívejte zvlhčovač vzduchu venku, v
místě přímého slunečního záření, v blízkosti
počítačů a citlivých elektronických přístrojů.
3.
Postavte zvlhčovač vzduchu na rovnou,
pevnou, vodovzdornou nekovovou plochu.
Zajistěte náležitou stabilitu, aby se
zvlhčovač nemohl ani převrhnout, ani
spadnout dolů. Voda může poškodit
nábytek a podlahovou krytinu.
4.
Kabel úplně odviňte. Neúplně odvinutý
kabel může vést k přehřátí a způsobit
požár.
5.
Nepoužívejte prodlužovací kabel ani plynulý
regulátor rychlosti. Může to vést k přehřátí,
požáru nebo ráně elektrickým proudem.
6.
Zvlhčovač vzduchu připojte pouze k
jednofázové zásuvce se síťovým napětím
uvedeným na typovém štítku.
7.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky vždy, když
ultrazvukový zvlhčovač vzduchu není
používán, když jej přemisťujete, plníte,
dotýkáte se jej nebo jej čistíte. Při
vytahování zástrčky neškubejte kabelem.
8.
V žádném případě nepřidávejte do
nádoby s vodou (3) nebo do zásobníku
(7) přísady jako jsou aromatické látky,
inhalační prostředky, oleje apod. Může to
vést ke zdravotním problémům.
9.
Nedotýkejte se křemenného kmitavého
prvku (10) při provozu zvlhčovače. Může
to způsobit popáleniny.
10. Nesměrujte rozprašovací trysku (1) přímo
na lidi, stěny nebo předměty.
11. Neodstraňujte naplněnou nádobu s vodou
(3) při provozu zvlhčovače. Neuvádějte
zvlhčovač do provozu bez vody nebo s
prázdnou nádobou na vodu (3). Může to
zvlhčovač poškodit.
12. Neprovozujte zvlhčovač bez filtru (6) a
nepoužívejte použitý filtr. (6). V regionech,
ve kterých má voda vysokou celkovou tvr
dost, může docházet k emisím minerálů,
které se projevují bílými usazeninami.
13. Nenamáčejte zvlhčovač do vody ani jiných
kapalin a nenalévejte vodu ani jiné kapaliny
na přístroj, do vzduchového vypouštěcího
otvoru (8) ani do vypouštěcího otvoru mlhy
(14).
ˇ
CESKY
14. Místnost pravidelně větrejte. Při používání
zvlhčovače vzduchu v uzavřených nebo
malých místnostech by mohla jinak
přebytečná vzdušná vlhkost kondenzovat a
usazovat se na nábytku, stěnách a podlaze.
15. Zvlhčovač vzduchu pravidelně čistěte a
dodržujte přitom návod k čištění.
16. Je-li síťový kabel zvlhčovače poškozen,
musí se nechat opravit výrobcem nebo
dílnou autorizovanou výrobcem, protože je
k tomu zapotřebí speciální nářadí.
17. Neuvádějte tento zvlhčovač do provozu,
pokud je poškozený nebo pokud poškození
hrozí anebo nefunguje správně. Vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
KONSTRUKCE
1.
Přestavitelná rozprašovací tryska
2.
Držadlo
3.
Nádoba na vodu 6 l
4.
Uzávěr
5.
Vodní ventil
6.
Demineralizační/odvápňovací filtr
ACA-817E
7.
Zásobník na vodu
8.
Vzduchový vypouštěcí otvor
9.
Čidlo hladiny vody
10. Křemenný kmitavý prvek
11. Spodní část
12. Otočný přepínač provozu
13. Provozní kontrolka
14. Vypouštěcí otvor mlhy
PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU
1.
Před uvedením zvlhčovače vzduchu do
provozu si pročtěte všechny pokyny.
2.
Vybalte zvlhčovač vzduchu, síťový kabel,
nádobu na vodu (3), rozprašovací trysku
(1), spodní část (11) a filtr (6) a odstraňte
všechny obalové materiály a řádně
ekologicky je zlikvidujte.
3.
Postavte zvlhčovač vzduchu na rovnou,
pevnou, vodovzdornou nekovovou plochu,
protože voda může nábytek a některé
podlahové krytiny poškodit. Zajistěte
náležitou stabilitu, aby se zvlhčovač
nemohl ani převrhnout, ani spadnout dolů.
75

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: