Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 39

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

3.
Fråga efter nya filter ACA-817E (6) där du
köpte luftfuktaren.
4.
Använd inte luftfuktaren utan filter (6) eller
med redan använda filter (6). I regioner där
vattnet har en hög hårdhetsgrad kan
mineraler utfällas, det bildas då vita
avlagringar (se tillsatsfilter).
TILLSATSFILTER
I regioner där vattnet har en hög hårdhetsgrad
kan det förekomma att mineraler utfälls, det
bildas då vita avlagringar. Hör efter på
vattenverket vilken hårdhetsgrad vattnet har.
K-filter KF-520E
1.
Vid extremt hårt vatten bör du filtrera det
kalla kranvattnet med K-filter KF-520E innan
du fyller på vattenbehållaren (6).
2.
K-filtret KF-520E reducerar vattnets kalkhalt.
3.
K-filtret KF-520E kan återanvändas och har
därmed lång livslängd.
4.
Läs och följ anvisningarna som medföljer
K-filtret KF-520E innan du använder det.
A-filter SF-530E
1.
A-filtret SF-530E ska användas om salter har
tillförts vattnet via en avhärdningsanläggning.
Vid extremt höga salthalter bör du först
filtrera det kalla kranvattnet med A-filtret
SF-530E innan du fyller på vattenbehållaren(6).
2.
Därefter filtrerar du vattnet med K-filtret
KF-520E. Nu när vattnet har filtrerats två
gånger kan du fylla vattenbehållaren (6).
3.
A-filtret SF-530E kan återanvändas och har
därmed lång livslängd.
4.
Läs och följ anvisningarna som medföljer
A-filtret SF-530E innan du använder det.
FYLLA PÅ VATTENBEHÅLLAREN
1.
Försäkra dig om att vridströmställaren (12)
befinner sig i position AV (Off) och att
stickkontakten är utdragen ur vägguttaget.
2.
Ta bort munstycket (1) från vattenbehållaren
(3).
3.
Ta bort vattenbehållaren (3) från underdelen
(11) och ställ den uppochner. Öppna locket
(4) genom att vrida moturs.
4.
Fyll på vattenbehållaren (3) enbart med rent,
kallt kranvatten (ca. 6 liter). Använd inte
under några omständigheter varmt eller hett
vatten. Detta kan skada filtret (6) samt
kvartskristallen (10) och då gäller inte garantin.
SVENSKA
5.
Tillsatser såsom doftmedel, inhaleringsmedel,
oljor eller liknande får inte under några
omständigheter tillföras vattenbehållaren (3),
vattentanken (7) eller filtret (6). Detta kan
vara hälsovådligt.
6.
Tillslut vattenbehållaren (3) med locket (4)
genom att vrida medurs.
7.
Kontrollera att filtret (6) är korrekt installerat.
8.
Vänd på vattenbehållaren (3) och kontrollera
att locket (4) sluter tätt.
9.
Placera den påfyllda vattenbehållaren (3) i
underdelen (11) och sätt i munstycket i
vattenbehållaren (3). Vänta ca. 15 minuter
innan du startar luftfuktaren så att vattnet kan
flyta igenom filtret (6) in i vattentanken (7).
DRIFTSINSTRUKTIONER
1.
Kontrollera att vattenbehållaren (3) är fylld
med vatten och att filtret (6) är korrekt
installerat.
2.
Kontrollera att vridströmställaren (12)
befinner sig i position AV (Off). Sätt i
stickkontakten i vägguttaget. Rör inte vid
nätsladden med våta händer.
3.
Vrid strömställaren (12) medurs till önskad
position. Kontrollampan (13) börjar lysa.
Om du vrider strömställaren (12) medurs
ökas fukten; vrider du den moturs minskar
fukthalten.
4.
Rikta inte munstycket (1) direkt mot personer,
föremål eller väggar.
5.
Om överflödig fuktighet bildas på exv.
möbler, väggar, fönster och
golvbeläggningar i slutna eller små rum kan
du reducera fuktigheten genom att vrida
strömställaren (12) moturs, öppna dessutom
dörren. Vrid strömställaren (12) till AV (Off)
och dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
ingen bättring sker.
6.
Vrid strömställaren (12) till AV (Off) och dra
ut stickkontakten ur vägguttaget om du vill
flytta luftfuktaren eller fylla på
vattenbehållaren (3).
39
.

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: