Download  Print this page

Sve - Honeywell EH-5200E User Instructions

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs igenom alla instruktioner innan luftfuktaren tas
i drift. Förvara bruksanvisningen på en säker
plats.
1.
Placera luftfuktaren på en för barn oåtkomlig
plats.
2.
Luftfuktaren får ej användas utomhus, i direkt
solljus, i närheten av datamaskiner eller
känslig elektronisk apparatur.
3.
Placera luftfuktaren på en jämn, stabil,
metallfri och vattenbeständig yta. Se till att
luftfuktaren står stadigt så att den varken kan
välta eller falla ned. Vatten kan skada
möbler och golvbeläggningar.
4.
Veckla ut kabeln helt. En kabel som inte är
fullständigt utdragen kan överhettas och
förorsaka brand.
5.
Anslut inte någon förlängningssladd eller
steglös hastighetsregulator. Detta kan leda till
överhettning, brand eller överslag.
6.
Luftfuktaren får endast anslutas till ett enfas
uttag med den nätspänning som finns
angiven på märkskylten.
7.
Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget
när luftfuktaren inte används eller när den
behöver flyttas, fyllas på, röras vid eller bli
rengjord. Dra inte i kabeln när
stickkontakten ska tas ut.
8.
Tillsatser såsom doftmedel, inhaleringsmedel,
oljor eller liknande får inte under några
omständigheter tillföras vattenbehållaren (3)
eller vattentanken (7). Detta kan vara direkt
hälsovådligt.
9.
Rör inte vid kvartskristallen (10) när
luftfuktaren är igång. Detta kan förorsaka
brännskador.
10. Rikta inte munstycket (1) direkt mot personer,
föremål eller väggar.
11. Den fyllda vattenbehållaren (3) får inte tas
av när luftfuktaren är i drift. Starta inte
luftfuktaren utan vatten eller om
vattenbehållaren (3) är tom. Det kan
skada luftfuktaren.
12. Kör inte luftfuktaren utan filter (6) eller med
redan använda filter (6). I regioner där
vattnet har en hög hårdhetsgrad kan
mineraler utfällas, det bildas då vita
avlagringar.
13. Doppa inte luftfuktaren i vatten eller i andra
vätskor och häll inte vatten eller andra
vätskor över apparaten, i luftutloppet (8) eller
i fuktutsläppet (14).
SVENSKA
14. Ventilera rummet regelbundet.
Om luftfuktaren används i slutna eller små
rum kan överflödig luftfuktighet kondenseras
på möbler, väggar och golvbeläggningar.
15. Rengör luftfuktaren regelbundet enligt
anvisningarna i bruksanvisningen.
16. Om luftfuktarens nätsladd är skadad måste
den repareras av tillverkaren eller av en
verkstad som är godkänd av tillverkaren
eftersom specialverktyg krävs.
17. Starta inte luftfuktaren om den är skadad
eller om skador kan uppstå, eller om den
inte fungerar korrekt. Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
KONSTRUKTION
1.
Inställbart munstycke
2.
Bärhandtag
3.
Vattenbehållare 6 liter
4.
Lock
5.
Vattenventil
6.
Mineral-/kalkfilter ACA-817E
7.
Vattentank
8.
Luftutlopp
9.
Vattenståndsmätare
10. Kvartskristall
11. Underdel
12. Vridströmställare
13. Kontrollampa
14. Fuktutsläpp
FÖRSTA IGÅNGSÄTTNING
1.
Läs igenom alla instruktioner innan
luftfuktaren tas i drift.
2.
Packa upp luftfuktaren, nätsladden,
vattenbehållaren (3), fuktighetsmunstycket
(1), underdelen (11) och filtret (6), ta bort
allt emballage och kasta bort miljövänligt.
3.
Ställ luftfuktaren på en jämn, stabil, metallfri
och vattenbeständig yta – vatten kan skada
möbler och vissa golvbeläggningar. Se till att
luftfuktaren står stabilt så att den varken kan
välta eller falla ned.
AVKALKNINGSFILTER ACA-817E
1.
Hållbarheten på filtret ACA-817E (6) beror
på vattnets mineral- och kalkhalt.
2.
Vid normal drift bör du byta ut filtret efter
30 – 40 tankfyllningar.
38

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: