Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 43

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

2.
Ved normal bruk bør filteret (6) skiftes ut etter
30 – 40 påfyllinger.
3.
Spør etter utskiftningsfiltre av typen
ACA-817E (6) der hvor du kjøpte luftfukteren.
4.
Luftfukteren må ikke brukes med et brukt filter
(6), eller uten filter (6). I områder hvor
vannet har en høy totalhardhet kan det
avsettes mineraler, som vil ses som en hvit
avleiring (Se Ekstrafilter).
EKSTRAFILTER
I områder hvor vannet har en høy totalhardhet
kan det avsettes mineraler, som vil ses som en hvit
avleiring. For å finne nøyaktig hardhet på vannet
kan du ta kontakt med ditt vannverk.
K-Filter KF-520E
1.
Ved ekstremt høy vannhardhet bør du
filtrere det kalde vannet fra springen med
K-Filter KF-520E før det fylles på
vannbeholderen (6).
2.
K-Filter KF-520E reduserer kalkinnholdet i
vannet.
3.
K-Filter KF-520E er regenererbart, og har en
høy levetid gjennom gjenbruk.
4.
Les og følg de spesielle anvisningene som
følger med i hver pakke, før du tar K-Filter
KF-520E i bruk.
A-Filter SF-530E
1.
A-Filter SF-530E bør brukes hvis det tilføres
salter i avherdningsanlegg. Ved ekstremt høy
saltinnhold bør du, før du fyller
vannbeholderen (6), filtrere det kalde vannet
fra springen først med A-Filter SF-530E.
2.
Deretter lar du vannet renne gjennom K-Filter
KF-520E. Når vannet på denne måten er
filtrert to ganger, kan du fylle det
vannbeholderen (6).
3.
A-Filter SF-530E er regenererbart, og har en
høy levetid gjennom gjenbruk.
4.
Les og følg de spesielle anvisningene som
følger med i hver pakke, før du tar A-Filter
SF-530E i bruk.
PÅFYLLING AV VANNBEHOLDEREN
1.
Forsikre deg om at driftsdreiebryteren (12)
står i posisjon AV (Off), og at støpselet er
trukket ut av stikkontakten.
2.
Fjern tåkedysen (1) fra vannbeholderen (3).
NORSK
3.
Ta vannbeholderen (3) av underdelen (11)
og sett den på hodet. Åpne lokket (4) ved å
dreie mot urviseren.
4.
Vannbeholderen (3) må kun fylles med kald
vann fra springen (ca. 6 liter). Det må under
ingen omstendigheter brukes varmt vann.
Dette kan skade filteret (6) og
kvartsoscillatoren (10), og gjøre garantien
ugyldig.
5.
Det må under ingen omstendigheter tilsettes
duftstoffer, inhalasjonsmidler, oljer eller
lignende i vannbeholderen, (3) i
vannreservoaret (7), eller i filteret (6).
Dette kan være helseskadelig.
6.
Lukk vannbeholderen (3) med lokket (4) ved
å dreie dette med urviseren.
7.
Kontroller at filteret (6) er riktig installert.
8.
Snu vannbeholderen (3) igjen, og kontroller
at lokket (4) sitter godt fast og er tett.
9.
Sett den fylte vannbeholderen (3) på
underdelen (11), og sett tåkedysen på plass
på vannbeholderen igjen. Vent ca.
15 minutter før du tar luftfukteren i bruk, for
å la vannet strømme gjennom filteret (6) i
vannreservoaret (7).
BRUKSVEILEDNING
1.
Kontroller at vannbeholderen (3) er fylt og at
filteret (6) er korrekt installert.
2.
Kontroller at driftsdreiebryteren (12) står i
posisjon AV (Off). Sett støpselet inn i
stikkontakten. Ikke berør nettkabelen med
våte hender.
3.
Drei driftsdreiebryteren (12) med urviseren til
ønsket posisjon. Driftskontrollampen (13)
lyser. Hvis driftsdreiebryteren (12) dreies
med urviseren forhøyes mengden av
vannstøv, hvis den dreies mot urviseren
reduseres mengden av vannstøv.
4.
Ikk rett utløpsåpningene for vannstøv (1)
direkte mot mennesker, gjenstander eller
vegger.
5.
Hvis det på grunn av for høy luftfuktighet
danner seg kondens på f. eks. møbler,
vegger vinduer og gulv, dreier du
driftsdreiebryteren (12) mot urviseren for å
redusere mengden vannstøv, og åpner døren
til rommet. Hvis problemet fortsetter, drei
driftsdreiebryteren (12) til AV (Off) , og trekk
støpselet ut av stikkontakten.
6.
Før du rydder vekk luftfukteren eller fyller
vannbeholderen (3), drei driftsdreiebryteren
(12) til AUS (Off) , og trekk støpselet ut av
stikkontakten.
43

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: