Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 41

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

FELSÖKNING
Problem
Vridströmställaren (12) är
påkopplad. Kontrollampan (13)
lyser inte.
Luftfuktaren producerar lite eller
ingen fuktighet alls.
Det bildas fukt på fönster,
väggar eller på
golvbeläggningen.
Vita avlagringar
KÖPVILLKOR
Köparen förpliktigar sig att ansvara för korrekt
användning och skötsel av denna
ultraljudsluftfuktare enligt denna bruksanvisning.
Köparen och användaren måste själv bedöma
när och hur länge han använder luftfuktaren.
SVENSKA
Möjlig orsak
1. Stickkontakten sitter inte i
vägguttaget.
2. Vägguttaget är defekt.
1. Inget vatten i
vattenbehållaren (3).
2. Luftfuktaren står inte på ett
jämnt, stabilt underlag.
3. Vattenbehållaren (3)
rengjordes med diskmedel
men blev inte tillräcklig
ursköljd.
4. Mineraler har avlagrats på
kvartskristallen (10) eller
vattenståndsmätaren (9).
5. Inga blåsor över
kvartskristallen (10).
6. Filtret (6) är förbrukat.
7. Kvartskristallen (10) fungerar
ej.
1. Rummets relativa luftfuktighet
är för hög.
1. Vattnets hårdhet är för hög.
2. Filtret (6) är förbrukat.
OBSERVERA: VAR GOD BEAKTA ANVIS-
NINGARNA I GARANTIBESTÄMMELSERNA
OM PROBLEM MED ULTRALJUDSLUFTFUK-
TAREN SKULLE UPPKOMMA. FÖRSÖK
INTE SJÄLV ATT ÖPPNA ELLER REPARERA
ULTRALJUDSFUKTAREN, DETTA KAN LEDA
TILL PERSON- OCH SAKSKADOR OCH
GÖR ATT GARANTIN FÖRFALLER.
Tekniska ändringar förbehålles.
41
Lösning
1. Sätt i stickkontakten i
vägguttaget.
2. Kontrollera säkringarna eller
fråga en fackman.
1. Fyll på vattenbehållaren (3).
2. Ställ luftfuktaren på ett
jämnt, stabilt underlag.
3. Töm vattenbehållaren (3)
och skölj ur den ordentligt
med varmt vatten.
4. Rengör eller desinficera
kvartskristallen (10) eller
vattenståndsmätaren (9).
5. Försäkra dig om att det finns
tillräckligt med vatten i
vattentanken (7) så att
vattenståndsmätaren (9) är
nedsänkt i vattnet.
6. Byt ut det förbrukade filtret
(6) mot ett nytt.
7. Kontakta kundtjänst och läs
hänvisningarna i
garantibestämmelserna.
1. Följ anvisningarna som
beskrivs under
„Driftsinstruktioner".
1. Beakta anvisningarna
under „Avkalkningsfilter
ACA-81 7E" och använd
tillsatsfilter KF-520E.
2. Byt ut förbrukat filter (6).

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: