Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 62

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

3.
Çevirmeli iflletim flalterini (12) saat
yönünde çevirerek istedi¤iniz konuma
getiriniz. ‹flletim kontrol lambası (13) yanar.
Çevirmeli iflletim flalterini (12) saat
yönünde çevirdi¤inizde duman miktarı
artacak, saat yönünün tersine çevirdi¤inizde
ise duman miktarı azalacaktır.
4.
Duman memesini (1) do¤rudan insanlara,
duvarlara veya cisimlere yöneltmeyiniz.
5.
Kapalı veya ufak alanlarda havadaki fazla
nem, mobilyaların, duvarların, pencerelerin
ve zeminin v.s. üzerine çökmüflse, duman
miktarının azalması için çevirmeli iflletim
flalterini (12) saat yönünün tersine çeviriniz
ve odanın kapısını açınız. Durumda
herhangi bir düzelme olmazsa, çevirmeli
iflletim flalterini (12) KAPALI (Off)
konumuna getiriniz ve flebeke fiflini prizden
çekiniz.
6.
Hava nemlendiricisini taflıyacak veya su
kabını (3) dolduracaksanız, çevirmeli
iflletim flalterini (12) KAPALI (Off)
konumuna getiriniz ve cihaz fiflini prizden
çekiniz.
C‹HAZIN TEM‹ZLENMES‹,
BAKIMI VE SAKLANMASI
Hava nemlendiricisini sık aralıklarla
temizlemenizi öneririz. Hava
nemlendiricisinin çalıflmasını tehlikeye
sokmamak için, lütfen temizleme, bakım ve
saklamaya yönelik talimatlara uyunuz.
Günlük temizlik
1.
Temizli¤e bafllamadan önce, çevirmeli
iflletim flalterini (12) KAPALI (Off)
konumuna getiriniz ve cihazın fiflini prizden
çekiniz.
2.
Duman memesini (1) su kabından (3)
çıkartınız ve su kabını (3) alt parçadan (11)
alınız.
3.
Filtreyi (6) alt parçadan (11) çıkartınız.
Filtreyi (6) asla temizlemeyiniz veya
yıkamayınız. Su seviye sensörünü (9)
çıkartmaya veya braketlerini
de¤ifltirmeye çalıflmayınız. Bu hassas
parça, temas durumunda bile zarar
görebilir.
4.
Alt parçadaki (11) fazla suyu sadece su
seviye sensörünün (9) karflı tarafından
boflaltınız ve hava çıkıfl bofllu¤una (8) su
girmemesine dikkat ediniz.
TÜRKÇE
5.
Su kabının (3) kapa¤ını (4) saat yönünün
tersine çevirerek açınız ve kalan suyu
boflaltınız.
6.
Su kabının (3) içini ılık suyla dikkatlice
yıkayınız.
7.
Su kabının (3) dıflını ise yumuflak, nemli bir
bezle temizleyiniz.
8.
Hava nemlendiricisini „Su kabının
doldurulması" ve „Kullanma talimatı"
bölümlerinde tarif edilen flekilde tekrar
çalıfltırınız.
Haftalık temizlik
1.
Temizli¤e bafllamadan önce, çevirmeli
iflletim flalterini (12) KAPALI (Off)
konumuna getiriniz ve cihazın fiflini prizden
çekiniz.
2.
Duman memesini (1) su kabından (3)
çıkartınız ve su kabını (3) alt parçadan (11)
alınız.
3.
Filtreyi (6) alt parçadan (11) çıkartınız.
Filtreyi (6) asla temizlemeyiniz veya
yıkamayınız. Su seviye sensörünü (9)
çıkartmaya veya konumunu
de¤ifltirmeye çalıflmayınız. Bu hassas
parça, temas durumunda bile zarar
görebilir.
4.
Alt parçadaki (11) fazla suyu sadece su
seviye sensörünün (9) karflı tarafından
boflaltınız ve hava çıkıfl bofllu¤una (8) su
girmemesine dikkat ediniz.
5.
Su kabının (3) kapa¤ını (4) saat yönünün
tersine çevirerek açınız ve kalan suyu
boflaltınız.
6.
Su kabının (3) içini sıradan temizleme
maddesiyle temizleyiniz. Bu ifllemin
ardından su kabını (3) birkaç kez dikkatlice
durulayınız. Su kabının (3) dıflını ise
yumuflak, nemli bir bezle siliniz.
7.
Alt parçanın (11) içini sadece sıcak suyla
temizleyiniz. Temizleme esnasında su
seviye sensörüne (9) ve kuvars salınım
elemanına (10) dokunmayınız. Hava çıkıfl
bofllu¤una (8) su girmemesine dikkat
ediniz. Alt parçayı (11) suya
daldırmayınız.
8.
Hava nemlendiricisini „Su kabının
doldurulması" ve „Kullanma talimatı"
bölümlerinde tarif edilen flekilde tekrar
çalıfltırınız.
62

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: