Download  Print this page

Overige Risico's; Elektrische Veiligheid - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Berg het apparaat wanneer u het niet
u
gebruikt, op een droge plaats op.
Houd het apparaat buiten het bereik
u
van kinderen, ook wanneer het is
opgeborgen.

Overige risico's

Er kunnen zich nog meer risico's voor-
doen bij het gebruik van dit gereed-
schap, die mogelijk niet in de bijgesloten
veiligheidswaarschuwingen worden
beschreven. Deze risico's kunnen zich
voordoen door onoordeelkundig gebruik,
langdurig gebruik, enz.
Zelfs wanneer de veiligheidsvoorschriften
in acht worden genomen en de veilig-
heidshulpmiddelen worden gebruikt,
kunnen bepaalde risico's niet worden
uitgesloten. Dit zijn onder meer:
Verwondingen die worden veroorzaakt
u
door het aanraken van draaiende/be-
wegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt
u
bij het vervangen van onderdelen,
zaagbladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt
u
door langdurig gebruik van gereed-
schap. Wanneer u langere periodes
met het gereedschap werkt, kunt u het
beste regelmatig een pauze nemen.
Gehoorbeschadiging.
u
Gezondheidsrisico's door het inade-
u
men van stof dat vrijkomt bij gebruik
van uw gereedschap (bijv.: het werken
met hout, vooral eiken, beuken en
MDF).
Laders
De lader is ontworpen voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd dat de net-
spanning overeenkomt met de waarde op
het typeplaatje.
26
(Vertaling van de originele instructies)
Waarschuwing! Probeer nooit de lader
te voorzien van een normale netstekker.
Gebruik de lader van BLACK+DECK-
u
ER alleen voor de accu's in het
apparaat waarbij de lader is geleverd.
Andere accu's kunnen openbarsten,
met letsel en materiële schade tot
gevolg.
Probeer nooit niet-oplaadbare accu's
u
op te laden.
Als het netsnoer is beschadigd, moet
u
het door de fabrikant of door een
geautoriseerd BLACK+DECKER-ser-
vicecentrum worden vervangen,
zodat gevaarlijke situaties worden
voorkomen.
Stel de lader niet bloot aan water.
u
Maak de lader niet open.
u
Steek niet met een scherp voorwerp in
u
de lader.
Plaats het apparaat/de accu tijdens
u
het laden op een goed geventileerde
locatie.

Elektrische veiligheid

Symbolen op de lader
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
#
apparaat in gebruik neemt.
Dit gereedschap is dubbel geïsoleerd. Een
aardeaansluiting is daarom niet nodig. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
w
voltage op het typeplaatje.
Scheidingstransformator met kortsluitingsbeveilig-
ing. De netvoeding is elektrisch gescheiden van de
x
transformatoruitgang.
De lader wordt automatisch uitgeschakeld als de
omgevingstemperatuur te ver oploopt. Hierdoor
zal de lader onbruikbaar worden. Trek in dat geval
de stekker van het laadstation uit het stopcontact
en laat de lader door een erkend servicecentrum
$
repareren.
Het laadstation is uitsluitend bestemd voor gebruik
binnenshuis.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs