Download Print this page

Het Apparaat Gebruiken - Black & Decker DVJ215J Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bedoeld gebruik
De BLACK+DECKER DVJ215J, DVJ315J, DVJ320J,
DVJ325J, DVJ325BF en DVJ325BFS Dustbuster
igers zijn ontworpen voor stofzuigen en schoonmaken. Deze
apparaten zijn uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Lees deze handleiding aandach-
tig geheel door voordat u het
apparaat in gebruik neemt.
Instructies voor de veiligheid
@
Waarschuwing! Lees alle veilig-
heidswaarschuwingen en alle
instructies. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften
niet in acht worden genomen, kan
dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
In deze handleiding wordt het bedoeld
u
gebruik beschreven. Het gebruik van
accessoires of hulpstukken of de
uitvoering van andere handelingen dan
in deze gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan een risico van per-
soonlijk letsel geven.
Bewaar deze handleiding zodat u deze
u
nog eens kunt raadplegen

Het apparaat gebruiken

Gebruik het apparaat nooit voor het
u
opzuigen van vloeistoffen of materi-
alen die vlam kunnen vatten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt
u
van water.
Dompel het apparaat niet onder in
u
water.
Trek nooit aan het snoer wanneer u
u
de stekker van de lader uit het stop-
contact wilt halen. Houd de oplader uit
de buurt van warmtebronnen, olie en
scherpe randen.
(Vertaling van de originele instructies)
Dit apparaat mag worden gebruikt
u
door kinderen van 8 jaar en ouder en
handstofzu-
®
personen die lichamelijk of geestelijk
minder valide zijn of die geen ervaring
met of kennis van dit apparaat hebben,
mits zij onder toezicht staan of instruc-
ties krijgen voor een veilige manier van
gebruiken van het apparaat en inzicht
hebben in de mogelijke gevaren.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Laat kinderen nooit zonder
toezicht het apparaat schoonmaken of
onderhouden.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik op
beschadigingen en defecten. Controleer
het apparaat op gebroken onderdelen,
schade aan de schakelaars en andere
omstandigheden die de werking ervan
kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet als één of
u
meer onderdelen beschadigd is of
defect.
Laat beschadigde of defecte onderdel-
u
en door een geautoriseerd servicecen-
trum repareren of vervangen.
Controleer regelmatig het snoer van
.
u
de lader op beschadiging. Vervang
de lader als het snoer beschadigd of
defect is.
Probeer nooit andere onderdelen
u
te verwijderen of vervangen dan de
onderdelen die in deze handleiding
worden genoemd.
Aanvullende veiligheidsinstruc-
ties
Na gebruik
Trek de stekker van de lader uit het
u
stopcontact voordat u de lader en het
laadstation schoonmaakt.
NEDERLANDS
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker DVJ215J

This manual is also suitable for:

Dvj320jDvj315jDvj325jDvj325bfDvj325bfs