Dane Techniczne - AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Uruchomienie urządzenia
Całkowicie rozwinąć kabel sieciowy.
Podłączenie elektryczne
• Zanim połączycie Państwo wtyczkę z gniazdkiem proszę
sprawdzić, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem
urządzenia. Odpowiednie informacje znajdą Państwo na
tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
• Podłączyć urządzenie do prawidłowo zainstalowanego
gniazda.
Użytkowanie
Ustawić selektor na uchwycie w wybranym ustawieniu nagrze-
wania/nadmuchu:
Pozycja : wyłączone
Pozycja I: delikatny strumień powietrza i średnia
temperatura
Pozycja II: silny strumień powietrza i wysoka temperatura
Wyłączanie
Po użyciu przełączyć selektor do pozycji „ " i wyjąć wtyczkę z
gniazda.
WSKAZÓWKA:
Wspornik ścienny posiada przełącznik kontaktowy. Jeśli
odwieszamy urządzenie, które jest włączone, to wyłączy się
ono automatycznie.
Przechowywanie
• Przed sprzątnięciem urządzenia należy je pozostawić do
wystygnięcia! Aby to zrobić należy położyć urządzenie na
jednej stronie obudowy.
• Można również powiesić na zamontowanym wsporniku
ściennym.
Kabel sieciowy
• Podczas spoczynku urządzenia na boku, po prostu należy
luźno zwinąć kabel zasilania.
• Nie obwiązuj go sztywno wokół urządzenia, ponieważ
może to po dłuższym czasie spowodować pęknięcie
kabla.
• Regularnie sprawdzaj, czy kabel nie jest uszkodzony.
Czyszczenie i Konserwacja
OSTRZEŻENIE:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
• Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać w
wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycz-
nego lub pożaru.
UWAGA:
• Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przed-miotów.
• Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
Obudowę należy czyścić miękką i suchą ściereczką bez dodat-
ku żadnych środków czyszczących!
Kratka zasysająca powietrze
UWAGA:
Czyść regularnie kratkę suszarki po stronie zasysania
powietrza, aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury wskutek
spiętrzenia ciepła.
• Usuń zanieczyszczenia.
• W razie potrzeby użyj do tego celu szczotki z krótkim i
gęstym włosem.

Dane techniczne

Model: ...................................................................................HT 5608
Napięcie zasilające: ...................................................230 V~; 50 Hz
Pobór mocy: .......................................................................... 1200 W
Stopień ochrony: ..............................................................................II
Masa netto: .............................................................................0,35 kg
Zastrzega się prawo do zmian technicznych!
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na wolne
od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki
tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi i w
oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawi-
dłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu, data
sprzedaży urządzenia).
Język polski
23

Advertisement

loading

Table of Contents