Download Print this page

AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
22
OSTRZEŻENIE:
• Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
psychicznymi albo brakiem doświadczenia, pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje, jak korzystać bez-
piecznie z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
• Czyszczenie lub konserwacja dokonana przez użytkownika
nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba, że pod
stosownym nadzorem.
• W czasie użytkowania dysza robi się gorąca.
• Jeśli korzystamy z urządzenia w łazience należy odłączyć je od
sieci po użyciu, jako że woda powoduje niebezpieczeństwo.
Ma to zastosowanie również, gdy urządzenie jest wyłączone.
• Uważaj, aby filtr ssący nie był zatkany strzępkami lub włosami.
Niebezpieczeństwo pożaru!
• Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w
obwodzie elektrycznym łazienki urządzenia ochronnego prądo-
wego (FI/RCD) z prądem pomiarowym nie większym niż 30 mA.
Proszę zasięgnąć porady autoryzowanego instalatora urządzeń
elektrycznych.
Dołączone części
1 Suszarka do włosów
1 Wspornik ścienny
2 Śruby
2 Wtyczki
1 Podkładka
Wspornik ścienny
Wspornik przeznaczony jest do montażu na ścianie. Spraw-
dzić, czy w pudełku znajdują się wszystkie części.
OSTRZEŻENIE:
Sprawdzić, czy żadne przewody elektryczne ani przewody
wodne nie są umieszczone w punkcie na ścianie, gdzie
chcemy zamontować wspornik.
• Zmierzyć odległość między dwoma otworami na wsporni-
ku i wywiercić dwa otwory w tej odległości w ścianie.
• Włożyć tulejkę do gniazda.
• Zamontować wspornik za pomocą śrub. Do górnej śruby
dołączona jest podkładka.
• Umieścić suszarkę we wsporniku ściennym. Suszarka musi
zatrzasnąć się na miejscu.
• Aby zdjąć suszarkę, nacisnąć jednocześnie obydwoma
palcami przyciski po obu stronach wspornika.

Advertisement

loading