Download Print this page

Dane Techniczne - AEG PROFI-FOEN HT 5684 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Język polski
30
30
Kratka zasysająca powietrze
Czyść regularnie kratkę suszarki po stronie zasysania
powietrza, aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury wskutek
spiętrzenia ciepła.
1. Odkręcić kratę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
(w lewo).
2. Usuń zanieczyszczenia.
3. W razie potrzeby użyj do tego celu szczotki z krótkim i
gęstym włosem.
4. Mocno przykręcić kratę zgodnie z ruchem wskazówek
zegara (w prawo).

Dane techniczne

Model: ...................................................................................HT 5684
Napięcie zasilające: .....................................220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Pobór mocy: ................................................................1800 - 2200 W
Stopień ochrony: ..............................................................................
Masa netto: .....................................................................ok. 0,610 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bez-
pieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy
niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma zwrot
ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie spełnia
funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną takiego
stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił zewnętrznych
(np. przepięcie w sieci energetycznej czy wyładowania
atmosferyczne), jak również wady powstałe w wyniku obsługi
niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu
gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletne-
go urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i
prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
HT5684_AEG_IM
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawie-
sza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów Ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt
elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewi-
dzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i
tam proszę oddawać sprzęt elektryczny, którego
już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia, do
recyklingu i do innych form wykorzystania starego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo w
swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
14.07.16

Advertisement

loading