Dane Techniczne - AEG FOEN TITAN 1800 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Dane techniczne

®
FOEN
TITAN 1800
Napiêcie sieci: 230 V
Moc znamionowa: 1800 W
®
FOEN
PROFESSION 1800
Napiêcie sieci: 230 V
Moc znamionowa: 1800 W
®
FOEN
1600
Napiêcie sieci: 230 V
Moc znamionowa: 1600 W
®
FOEN
1420 und FOEN
Napiêcie sieci: 230 V
Moc znamionowa:1400 W
®
1410
; To urz¹dzenie odpowiada nastê-
puj¹cym wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.02.73 „Wyty-
czne dotycz¹ce niskich napiêæ",
w³¹cznie ze zmianami zawartymi w
wytycznych 93/68/EWG.
• 89/336/EWG z dnia 03.05.89 „Wyty-
czne dotycz¹ce zgodnoœci elektroma-
gnetycznej", w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych 92/31/EWG.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Foen 1600Foen 1420Foen profession 1800Foen 1410

Table of Contents