Download Print this page

Instrukcja Obsługi/Gwarancja - AEG FOEN HT 5608 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego
celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie
to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działal-
ności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą
tego urządzenia
Symbole na produkcie
Na produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i informacyjne:
OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO!
Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wanien, umywalek lub
innych pojemników z wodą.
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypad-
ku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych
krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi
dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę
natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtycz-
kę, nie za przewód).
• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie
Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-
czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę
zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie
należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z
gniazda.
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu
lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodze-
niu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo prze wykwalifiko-
waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Dlabezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-
nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE!
Uwaga! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebez-
pieczeństwo uduszenia!
• Prosimy pamiętaćo podanych dalej „Specjalnych wska-
zówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania".
Język polski
21

Advertisement

loading