Download  Print this page

Makita 4306 Instruction Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sågning (Fig. 4)
Stöd bottenplattan plant mot arbetsstycket och för maski-
nen försiktigt framåt längs den i förväg markerade såglin-
jen. För maskinen mycket långsamt vid sågning av
kurvade linjer.
Vinkelsågning (Fig. 5 och 6)
Genom att luta bottenplattan går det att utföra vinkelsåg-
ning med en fasningsvinkel på mellan 0° och 45° (åt vän-
ster eller höger). Lossa bulten på maskinens undersida.
Flytta bottenplattan så att bulten befinner sig mitt i det
kryssformade spåret i bottenplattan. Luta bottenplattan i
önskad vinkel. Motorkåpans kant markerar fasningsvin-
keln. Dra sedan åt bulten för att spänna fast bottenplattan
igen.
Sågning tätt intill en kant (Fig. 7)
Lossa bulten på maskinens undersida och skjut botten-
plattan bakåt så långt det går. Dra sedan åt bulten för att
spänna fast bottenplattan igen.
Hålsågning
Hål kan sågas ut med antingen metod A eller metod B.
A) Borrning av ett starthål: för invändig hålsågning utan
insågning från en kant borras först ett starthål med
en diameter på minst 12 mm. Stick in klingan i hålet
och börja sedan såga. (Fig. 8)
B) Dyksågning: du behöver inte borra ett starthål eller
göra en insågning från kanten, om du försiktigt gör
på följande sätt:
1. Luta maskinen på bottenplattans framkant så att
klingans spets befinner sig precis ovanför arbets-
styckets yta. (Fig. 9)
2. Håll maskinen nedtryckt så att bottenplattans
framkant inte rör sig när du trycker in strömbryta-
ren och långsamt och försiktigt sänker ned maski-
nens bakre del.
3. Låt bottenplattans bakre del långsamt sjunka ned
på arbetsstyckets yta efterhand som klingan
tränger igenom arbetsstycket.
4. Fullborda sågningen på vanligt sätt.
Finsågning av kanter (Fig. 10)
Låt klingan löpa längs sågkanterna för att finslipa dem
eller för att göra måttjusteringar.
Metallsågning
Använd alltid något lämpligt kylmedel (skärolja) i sam-
band med metallsågning. I annat fall kommer klingan att
slitas kraftigt i onödan. Istället för att använda ett kylme-
del kan arbetsstyckets undersida smörjas.
Bottenplattan av plast (Fig. 11)
Använd bottenplattan av plast vid sågning i dekorativt
faner, plast osv. Den skyddar känsliga ytor mot skador.
Lossa de fyra skruvarna för att byta bottenplatta.
Splitterskydd (separat tillbehör) (Fig. 12)
Splitterskyddet kan användas för splitterfri sågning.
Passa in det på bottenplattan underifrån.
Parallellanslag (separat tillbehör) (Fig. 13)
Vid upprepad sågning av bredder under 150 mm kan ett
parallellanslag (riktlinjal) användas för att garantera
snabb, ren och rak sågning. Sätt på parallellanslaget
genom att lossa bulten på bottenplattans framdel. Skjut
på parallellanslaget och dra åt bulten.
22
Cirkellinjal (separat tillbehör) (Fig. 14)
Att använda en cirkellinjal ger en ren och smidig sågning
av cirklar (med en radie på mindre än 200 mm). Sätt i stif-
tet genom mitthålet och fäst det med den gängade knop-
pen. Skjut maskinens bottenplatta framåt så långt det
går. Sätt sedan fast cirkellinjalen på bottenplattan på
samma sätt som parallellanslaget (riktlinjalen).
Dammutsugning (Fig. 15, 16 och 17)
Dammsugarmunstycket rekommenderas för ett rent såg-
ningsarbete. Montera plastskyddet på maskinen genom
att passa in det i spåren på maskinen. Passa in kroken
på dammsugarmunstycket i hålet i bottenplattan. Damm-
sugarmunstycket kan monteras på antingen vänster eller
höger sida om bottenplattan. Anslut sedan en Makita
dammsugare till dammsugarmunstycket.
UNDERHÅLL
ADVARSEL:
Förvissa dig alltid om att nätkabeln dragits ut ur väggut-
taget och att maskinen är frånkopplad innan något arbete
utförs på maskinen.
För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet,
bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar
utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad.

Advertisement

Table of Contents
loading