Download  Print this page

Makita 4306 Instruction Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
1
Skrue
2
Unbrakonøgle
3
Løsn
4
Klingeholder
5
Stiksavklinge
6
Styrevalse
7
Låseknap
8
Hastighedsvælger
9
Afbryder
SPECIFIKATIONER
Model
Slaglængde .......................................................... 26 mm
Slagantal per minut ........................................500 – 3.000
Skærekapacitet
Træ .................................................................. 110 mm
Smedestål .......................................................... 10 mm
Aluminium .......................................................... 20 mm
Længde .............................................................. 249 mm
Vægt ...................................................................... 2,4 kg
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Tekniske data kan variere fra land til land.
Netsspænding
Maskinen må kun tilsluttes den netspænding, der er
angivet på typeskiltet. Maskinen arbejder på enkeltfaset
vekselspænding og er dobbeltisoleret iht. de europæiske
normer og må derfor tilsluttes en stikkontakt uden jordtil-
slutning.
Sikkerhedsforskrifter
For Deres egen sikkerheds skyld bør De sætte Dem ind i
sikkerhedsforskrifterne.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSBESTEMMELSER
1.
Kontrollér altid, at saven er slået fra og at net-
stikket er trukket ud af stikkontakten, før der
foretages vedligeholdelsesarbejde på maskinen.
2.
Sørg for at klingen ikke er i kontakt med emnet,
når der tændes for maskinen.
3.
Netledningen skal altid føres bagud og væk fra
maskinen.
4.
Hold hænderne væk fra bevægelige dele.
5.
Sav aldrig i materialer indeholdende asbest. Bær
en beskyttende maske, når der saves i andre
fibrøse materialer.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
Illustrationsoversigt
10 Snitlinie
11 Land
12 Bolt
13 Krydsformet udskæring
14 Kant på motorhus
15 Gradinddeling
16 Starthul
17 Skrue
18 Kunststofland
ANVENDELSE
4306
Montering og afmontering af savklinge
(Fig. 1 og 2)
Vigtigt:
Kontrollér altid, at saven er slået fra og at netstikket er
trukket ud af stikkontakten, før De monterer eller afmon-
terer savklingen.
For at montere savklingen løsnes skruen på klingeholde-
ren. Med klingens tænder vendende fremad sættes sav-
klingen helt ind i klingeholderen. Sørg for at bagkanten af
klingen passer ind i styrevalsen. Stram derefter skruen,
der holder klingen på plads.
Klingen fjernes ved at følge fremgangsmåden ved mon-
tering i omvendt rækkefølge.
BEMÆRK:
Styrevalsen skal smøres med mellemrum.
Tænd og sluk (Fig. 3)
FORSIGTIG:
Før maskinen forbindes med lysnettet, skal De altid kon-
trollere, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til
"OFF" positionen, når den slippes.
Tryk på afbryderen for at starte maskinen. Slip afbryde-
ren for at stoppe maskinen.
Vedvarende arbejde (Fig. 3)
Tryk på afbryderen, og bevæg samtidigt låseknappen
bagud. For at stoppe maskinen fra denne låste indstilling
trykkes kort på afbryderen, hvorefter den slippes igen.
Hastighedsvælger (Fig. 3)
Hastigheden kan justeres til mellem 500 og 3 000 slag
per minut ved at der drejes på hastighedsvælgeren.
Hastighedsvælgeren er mærket fra 1 (min. hastighed) til
6 (maks. hastighed). Se tabellen herunder for at finde
den korrekte hastighed til det emne, der skal saves. Den
passende hastighed kan dog svinge alt efter emnets type
eller tykkelse. Generelt vil højere hastighed gøre det
muligt at save emner hurtigere, men savklingens levetid
vil bliver kortere.
19 Antisplint-anordning
20 Bolt
21 Parallelanslag (støtteføring)
22 Kuglegreb
23 Cirkelanslag
24 Stift
25 Pas ind i noterne
26 Plasticskærm
27 Vakuumhoved
Emne der skal saves
Træ
Smedestål
Rustfrit stål
Aluminium
Plastic
Tal på
hastighedsvælgeren
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
19

Advertisement

Table of Contents
loading