Download  Print this page

Makita 4306 Instruction Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sahaaminen (Kuva 4)
Aseta alusta tasaisesti työkappaleen päälle ja siirrä
konetta varovasti eteenpäin ennalta merkittyä sahauslin-
jaa pitkin. Liikuta konetta hyvin hitaasti sahatessasi kaar-
teita.
Viistesahaus (Kuva 5 ja 6)
Voit tehdä 0° ja 45° välillä olevia viistesahauksia (vasem-
malle tai oikealle) kallistamalla alustaa. Löysennä
koneen pohjassa oleva ruuvi. Siirrä alustaa siten, että
ruuvi tulee alustassa olevan ristinmuotoisen kolon kes-
kelle. Kallista alusta haluamaasi viistekulmaan. Moottori-
kotelon reuna osoittaa viistekulman. Kiinnitä sitten alusta
kiristämällä ruuvi.
Liitosreunan sahaaminen (Kuva 7)
Löysennä koneen pohjassa oleva ruuvi ja siirrä alusta
kokonaan taakse. Kiinnitä sitten alusta kiristämällä ruuvi.
Irtisahaus
Irtisahaus voidaan tehdä kahdella eri tavalla A tai B.
A) Aloitusreiän poraaminen: Kun haluat sahata palan
irti työkappaleen keskeltä tekemättä tulouraa reu-
nasta, poraa ensin läpimitaltaan yli 12 mm aloitus-
reikä. Aloita sahaaminen asettamalla terä tähän
reikään. (Kuva 8)
B) Pistosahaus: Aloitusreikää eikä tulouraa tarvitse
tehdä, kun noudatat huolellisesti seuraavia ohjeita:
1. Nosta konetta ylös alustan etureunasta siten, että
terän kärki on juuri työkappaleen yläpuolella.
(Kuva 9)
2. Paina konetta siten, että alustan etureuna ei liiku,
kun kytket virran koneeseen ja lasket koneen
takareunaa hitaasti alas.
3. Kun terä leikkaa työkappaletta, laske koneen
alustaa hitaasti työkappaletta vasten.
4. Päätä sahaus tavalliseen tapaan.
Reunojen viimeistely (Kuva 10)
Reunoja voidaan tasoittaa ja työkappaleen mittoja hieno-
säätää kuljettamalla terää kevyesti reunoja pitkin.
Metallin sahaaminen
Käytä aina sopivaa lastuamisnestettä (leikkuuöljyä)
sahatessasi metallia. Jos öljyä ei käytetä, terää kuluu
huomattavasti tavallista enemmän. Työkappaleen ala-
pinta voidaan voidella lastuamisnesteen käytön ase-
mesta.
Muovinen alustalevy (Kuva 11)
Käytä muovista alustalevyä sahatessasi koristevaneria,
muovia tms. Se suojaa herkkiä pintoja vaurioilta. Alusta-
levy vaihdetaan irrottamalla neljä ruuvia.
Sälöytymisen estolaite (Kuva 12)
Sälöytymisen estolaitetta käyttämällä saadaan estettyä
työkappaleen
sälöytyminen.
alhaalta.
Halkaisuohjain (valinnainen lisävaruste)
(Kuva 13)
Kun sahaat toistuvasti alle 150 mm levyisiä kappaleita,
saat nopeasti siistin, puhtaan ja suoran sahausjäljen
käyttämällä halkaisuohjainta (ohjaustulkkia). Halkaisuoh-
jain kiinnitetään löysentämällä alustan etuosassa oleva
ruuvi. Aseta halkaisuohjain paikalleen ja kiristä ruuvi.
26
Kiinnitä
se
alustaan
Pyöröohjain (valinnainen lisävaruste) (Kuva 14)
Pyöröohjaimen käyttö takaa puhtaan ja tasaisen kehäsa-
hauksen (halkaisija alle 200 mm). Aseta tappi keskireiän
läpi ja kiinnitä se paikalleen kierteisellä nupilla. Siirrä
koneen alusta kokonaan eteen. Kiinnitä sitten pyöröoh-
jain alustaan samalla tavalla kuin halkaisuohjain (ohjaus-
tulkki).
Pölynkeräys (Kuva 15, 16 ja 17)
Suosittelemme imuripään käyttöä, jotta sahaustuloksesta
tulisi siisti. Kiinnitä muovisuojus koneeseen asettamalla
sovittamalla se koneessa oleviin aukkoihin. Imuripää kiin-
nitetään koneeseen työntämällä imuripään koukku alus-
tassa olevaan reikään. Imuripää voidaan asentaa joko
alustan vasemmalle tai oikealle puolelle. Liitä sitten Maki-
tan pölynimuri imuripäähän.
HUOLTO
HUOMUATUS:
Ennen koneelle tehtäviä huoltotoimia on varmistettava,
että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korja-
ukset ja muut huolto- ja säätötyöt saa suorittaa ainoas-
taan Makitan hyväksymä huoltopiste.

Advertisement

Table of Contents
loading