Download  Print this page

Makita 4306 Instruction Manual page 24

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Saging (Fig. 4)
La maskinfoten hvile flatt på arbeidsemnet og beveg
maskinen forsiktig framover langs den tidligere oppteg-
nede sagelinjen. Ved saging av kurver, beveges maski-
nen meget langsomt framover.
Skråsaging (Fig. 5 og 6)
Med maskinfoten vippet litt opp, er det mulig å sage i en
hvilken som helst vinkel mello 0° og 45° (venstre eller
høyre). Løsne bolten i bunnen av maskinen. Flytt foten
slik at bolten er plassert i midten av den kryssformede
åpningen. Vipp foten til ønsket vinkel. Kanten på motor-
huset indikerer skråvinkelen. Trekk bolten til så foten sit-
ter forsvarlig fast.
Plansaging (Fig. 7)
Skru løs bolten i bunnen av maskinen og flytt foten helt
tilbake. Trekk bolten til så foten sitter forsvarlig fast.
Utskjæringer
Utskjæringen kan lages enten med metode A eller B.
A) Bore et starthull: For innvendige utskjæringer uten
innledningssnitt fra kanten, bores først et starthull
som er mer enn 12 mm i diameter. Sett bladet inn i
hullet og start utskjæringen. (Fig. 8)
B) Plungerskjæring: Det er ikke nødvendig å bore et
starthull eller lage innledningssnitt hvis du nøye føl-
ger denne framgangsmåten.
1. Vipp maskinen opp på fotens forkant med
bladspissen plassert like over materialeflaten.
(Fig. 9)
2. Legg trykk på maskinen slik at fotens forkant ikke
beveger seg når maskinen slås på, og senk så
den bakre kanten langsomt.
3. Når bladet trenger inn i materialet, senkes mas-
kinfoten ned på materialeflaten.
4. Utfør sagingen på normalt vis.
Finpussing av kanter (Fig. 10)
For å trimme kantene eller lage dimensjonale justeringer,
føres bladet forsiktig langs snittflaten.
Metallskjæring
Bruk alltid en passende kjølevæske (boreolje) ved metall-
skjæring. Hvis kjølevæske ikke brukes, vil bladet slites
betraktelig. Istedenfor å bruke kjølevæske kan arbeids-
emnets underside smøres med fett.
Underlagsplate av plast (Fig. 11)
Bruk underlagsplaten av plast ved saging av dekorativt
finer, plast, etc. Det beskytter sarte materialer mot ska-
der. Maskinfotens plate monteres på igjen ved å fjerne de
fire skruene.
Antifliseanordning (Fig. 12)
Flisefrie snitt oppnås ved å bruke antifliseanordningen.
Monter den fast på maskinfoten fra undersiden.
Ripevern (ekstrautstyr) (Fig. 13)
Ved saging av bredder på under 150 mm gjentatte gan-
ger, vil bruk av ripevernet (styrelinjal) sikre raske, rene og
rette snitt. Det monteres ved å skru løs bolten foran på
foten. Smett ripevernet inn og trekk bolten til.
24
Sirkelfører (ekstrautstyr) (Fig. 14)
Bruk av sirkelføreren sikrer rene, glatte sirkelsnitt (radius:
under 200 mm). Før stiften inn gjennom senterhullet og
fest med den med knotten med gjenger. Flytt maskinfo-
ten helt fram. Monter så sirkelføreren på foten på samme
måte som ripevernet (styrelinjalen).
Støvsuging (Fig. 15, 16 og 17)
Det anbefales å bruke støvsugerhodet for renere sageo-
perasjoner. Monter plastdekslet på maskinen ved å feste
det i hakkene i maskinen. Støvsugerhodet monteres på
maskinen og kroken på støvsugerhodet settes inn i hullet
i foten. Støvsugerhodet kan monteres på enten venstre
eller høyre side av foten. Deretter koples en Makita støv-
suger til støvsugerhodet.
SERVICE
NB!
Før servicearbeider utføres på maskinen må det passes
på at denne er slått av og at støpselet er trukket ut av
stikkontakten.
For å garantere at maskinen arbeider sikkert og pålitelig
bør reparasjoner, servicearbeider eller innstillinger utfø-
res av et autorisert Makita-serviceverksted.

Advertisement

Table of Contents
loading