Download Print this page

After-Sales Service; Electrical Connection For Great Britain And Ireland Only - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WSKAZÓWKI
OGÓLNE
INSTALACJA
BEZPIECZEŃSTWO
• Przemieszczanie oraz instalacja produktu muszą
• Nie przechowywać i nie używać benzyny, gazu lub
być wykonane przez dwie lub więcej osób.
łatwopalnych płynów w pobliżu urządzenia lub w
• Podczas przesuwania urządzenia należy uważać,
pobliżu innego sprzętu elektrycznego. Opary
aby nie uszkodzić posadzki (np. parkietu).
wydzielające się z tych substancji mogłyby
• Podczas instalacji należy uważać, by produkt nie
spowodować pożar lub wybuch.
uszkodził przewodu zasilającego.
• W celu przyspieszenia odszraniania nie wolno
• Nie ustawiać urządzenia zbyt blisko źródła ciepła.
stosować urządzeń mechanicznych, elektrycznych
• W celu zagwarantowania odpowiedniej wentylacji
lub chemicznych innych od zalecanych przez
należy pozostawić trochę wolnej przestrzeni z
producenta.
obydwu stron urządzenia oraz nad nim lub
• Nie stosować żadnych urządzeń elektrycznych w
postąpić według szczegółowej instrukcji.
komorach urządzenia, jeżeli wyraźnie nie są one
• Należy uważać, aby nie przykrywać ani nie zatykać
zalecane przez producenta.
otworów wentylacyjnych urządzenia.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do
• Należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu czynnika
użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
chłodniczego w urządzeniu.
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub
• Zainstalować i wypoziomować urządzenie na
psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub
podłodze będącej w stanie utrzymać jego ciężar, w
znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod
odpowiednim do jego wymiarów i przeznaczenia
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania
pomieszczeniu.
sprzętu udostępnioną przez osoby odpowiadające
• Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym i
za ich bezpieczeństwo.
dobrze wentylowanym. Urządzenie zostało
• Aby uniknąć niebezpieczeństwa zablokowania się
przewidziane do funkcjonowania w środowisku, w
wewnątrz i uduszenia, nie należy dopuszczać, aby
którym temperatura zawiera się w następujących
dzieci bawiły się bądź chowały w środku
zakresach, zależnych od klasy klimatycznej
urządzenia.
podanej na tabliczce znamionowej: sprawność
• Nie połknąć płynu (nietoksyczny) zawartego we
urządzenia może ulec pogorszeniu, w przypadku
wkładach chłodniczych (w zależności od modelu).
dłuższej eksploatacji w temperaturze wyższej lub
• Nie jeść kostek lodu lub lodów zaraz po ich wyjęciu
niższej w stosunku do podanego przedziału.
z zamrażalnika, ponieważ mogłyby spowodować
zimne oparzenia.
Klasa
T. otocz. (°C)
T. otocz. (°F)
klimatyczna
UŻYTKOWANIE
SN
od 10 do 32
od 50 do 90
N
od 16 do 32
od 61 do 90
• Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności
ST
od 16 do 38
od 61 do 100
konserwacji lub czyszczenia należy wyjąć wtyczkę
z gniazdka lub odłączyć zasilanie elektryczne.
T
od 16 do 43
od 61 do 110
• Wszystkie urządzenia wyposażone w kostkarkę do
• Sprawdzić, czy napięcie zasilania podane na
lodu i w dystrybutor wody muszą być podłączone
tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.
do sieci wody pitnej (o ciśnieniu sieci wodnej
• Nie używać ani prostych, ani wielokrotnych
zawartym w przedziale: 1,7 – 8,1 bar (25 i 117
rozgałęźników lub przedłużaczy.
PSI). Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory wody,
• W celu podłączenia urządzenia do sieci wodnej
które nie są podłączone bezpośrednio do sieci
użyć nowego przewodu rurowego należącego do
wodnej, muszą być napełniane wyłącznie wodą
jego wyposażenia, a nie używać przewodu
pitną.
należącego do poprzedniego produktu.
• Używać komorę chłodziarki tylko do
• Przewód zasilający może być wymieniony
przechowywania artykułów świeżych a komorę
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
zamrażarki do przechowywania mrożonek,
• Odłączenie urządzenia od gniazdka zasilającego
zamrażania świeżej żywności i do wytwarzania
musi być możliwe przez wyciągnięcie wtyczki lub
kostek lodu.
za pomocą wyłącznika dwubiegunowego
• Nie przechowywać w zamrażalniku szklanych
znajdującego się przed wtyczką, w łatwo
pojemników zawierających płyny, ponieważ
dostępnym miejscu.
mogłyby wybuchnąć.
Producent nie bierze na siebie żadnej
odpowiedzialności w razie nieprzestrzegania
wymienionych powyżej środków ostrożności i
zaleceń.
96

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting After-Sales Service:
• Your full address.
1. See if you can solve the problem yourself (see
• Your telephone number and area code.
"Troubleshooting guide / after-sales service").
2. Switch the appliance on again to see if the
Note:
problem has been solved. If it has not,
The direction of door opening can be
disconnect the appliance from the power
changed. If this operation is performed by
supply and wait for about an hour before
After-sales Service it is not covered by the
switching on again.
warranty.
3. If the problem persists after this course of
action, contact After-sales Service.
Specify:
• The nature of the problem.
• The model.
• The Service number (the number after the
word SERVICE on the data plate on the inside
of the appliance)
ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT
BRITAIN AND IRELAND ONLY
Warning - this appliance must be earthed
Fuse replacement
If the mains lead of this appliance is fitted with a BS 1363A
13amp fused plug, to change a fuse in this type of plug use an
A.S.T.A. approved fuse to BS 1362 type and proceed as
follows:
1. Remove the fuse cover (A) and fuse (B).
2. Fit replacement 13A fuse into fuse cover.
3. Refit both into plug.
Important:
The fuse cover must be refitted when changing a fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be
used until a correct replacement is fitted.
Correct replacement are identified by the colour insert or the colour embossed in words on the base of
the plug.
Replacement fuse covers are available from your local electrical store.
For the Republic of Ireland only
The information given in respect of Great Britain will frequently apply, but a third type of plug and socket
is also used, the 2-pin, side earth type.
Socket outlet / plug (valid for both countries)
If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please contact After-sales Service for further
instruction. Please do not attempt to change plug yourself. This procedure needs to be carried out by a
qualified technician in compliance with the manufactures instructions and current standard safety
regulations.
21

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445