Download Table of Contents Print this page

Guide To Storage And Thawing Of Food - Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual

Table of Contents

Advertisement

GUIDE TO STORAGE AND THAWING
OF FOOD
PREPARING FRESH FOOD FOR FREEZING
It is important to wrap food so that no water, moisture, or vapour may penetrate; this avoids the transfer
of odours and flavours throughout the refrigerator and allows better storage of frozen food. Use plastic
containers with tight fitting lids, aluminium trays, aluminium foil, cling film and waterproof plastic
wrappings.
Important:
• When shopping, leave frozen food purchases until last and transport the products in a thermally
insulated cool bag.
• Place the items in the freezer compartment as soon as you get home.
• Avoid, or reduce temperature variations to the minimum.
• Respect the best-before date on the package.
• Always observe the storage information on the package.
SEALING
When sealing food in bags, squeeze out the air first.
Place labels on the inside of clear freezer bags: use self-adhesive labels on the outside of opaque ones.
Seal the top of the bag with a fastener.
DEFROSTING
Here are some helpful tips.
Raw vegetables: do not thaw, put straight into boiling water and cook as usual.
Meat (large cuts): thaw in the refrigerator compartment without unwrapping. Before cooking, leave at
room temperature for a couple of hours.
Meat (small cuts): thaw at room temperature or cook from frozen.
Fish: thaw in the refrigerator compartment without unwrapping or cook before fully thawed.
In the event of a power failure, the freezer compartment maintains the appropriate storage temperature
for approximately 12 hours: during this time, we suggest you leave the door of the compartment closed.
Do not refreeze partially thawed food.
Previously cooked food: reheat in the oven without removing it from its aluminium container.
Fruit: thaw in the refrigerator compartment.
NOTE: Never place warm food in the freezer, instead allow it to cool at room temperature for 30
minutes, then wrap it and place in the freezer. Cooling hot foods before freezing saves energy and
prolongs the life of the appliance.
16
OPIS PANELU STEROWANIA
(Modele ARC4139 / WTS4135 / ARC4179)
PANEL STEROWANIA ZAMRAŻARKI
Przycisk wyłączenia alarmu
Szybkie zamrażanie (Fast Freezing): Funkcja ta powinna zostać włączona przed przystąpieniem do
zamrażania świeżych produktów.
Aby włączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk "Fast Freezing"
- Na panelu włączają się jednocześnie wszystkie 3 zielone lampki kontrolne.
Funkcja wyłączy się samoczynnie po 3 godzinach. Aby wcześniej wyłączyć tę funkcję, należy:
- Ponownie nacisnąć przycisk "Fast Freezing"
. Lampki kontrolne wskaźnika wyboru temperatury
powrócą do poprzednio ustawionej temperatury, lub
- Nacisnąć przycisk wyboru temperatury
w komorze zamrażarki.
Ustawienie temperatury: Można wybrać jeden z trzech poziomów temperatury w zamrażarce
(minimalny, średni, maksymalny). W tym celu należy nacisnąć przycisk wyboru temperatury
Alarm "Awaria zasilania": W razie przerwy w dostawie prądu urządzenie automatycznie monitoruje
zmiany temperatury w komorze zamrażarki. Po przywróceniu zasilania alarm "Awarii zasilania" włączy się,
jeśli temperatura wzrosła powyżej dopuszczalnego poziomu.
Jest to sygnalizowane przez:
• Miganie żółtej lampki kontrolnej.
• Włączenie sygnału dźwiękowego.
Gdy uruchomił się alarm "Awaria zasilania", zaleca się wykonanie następujących czynności:
- Jeśli żywność w zamrażarce nie jest zamrożona, lecz wciąż chłodna, należy ją szybko przenieść do komory
chłodziarki i spożyć w ciągu 24 godzin.
- Jeżeli produkty spożywcze w zamrażarce są zamrożone, oznacza to, że uległy one ponownemu
zamrożeniu po uprzednim rozmrożeniu w okresie przerwy w dopływie prądu.
Nie zaleca się spożywania powtórnie zamrożonych produktów spożywczych, ponieważ straciły one swoje
wartości odżywcze i mogą być niebezpieczne dla zdrowia.
Uwaga:
Alarm "Awaria zasilania" nie gwarantuje jakości żywności ani bezpieczeństwa w razie jej konsumpcji. Jest
on jedynie informacją, że należy ocenić jakość żywności w komorach zamrażarki i chłodziarki.
Aby wyłączyć alarm, nacisnąć przycisk "RESET" i przytrzymać przez ok. 3 sekundy, do momentu wyłączenia
się lampki kontrolnej wskaźnika. Temperatura powróci do wartości normalnego cyklu pracy i wyłączy się
sygnał dźwiękowy.
Alarm "Filtra antybakteryjnego", sygnalizowany przez ciągłe świecenie żółtej lampki kontrolnej, informuje o
konieczności wymiany filtra. Po wymianie filtra, nacisnąć przycisk "RESET" i przytrzymać przez ok. 5 sekund
do momentu wyłączenia się lampki kontrolnej wskaźnika.
.
.
101

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445

Table of Contents