Download  Print this page

Whirlpool ARC4209 Instructions For Use Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

MODE D'EMPLOI
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CONSEILS POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèle ARC 4209 / WTS4445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE
(modèles ARC 4139 / WTS4135 / ARC 4179) . . . . . . . . . 28
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . 30
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
COMMENT CONSERVER ET DÉCONGELER
DES ALIMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PRÉCAUTIONS EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE . . 36
DIAGNOSTIC RAPIDE / ASSISTANCE . . . . . . . . . . . . . . 37
SERVICE APRÈS-VENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
22
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
EKSPLOATACJI PRODUKTU
• Urządzenie, który Państwo nabyli przeznaczone
się prawidłowo. Ewentualne szkody powinny być
jest wyłącznie do użytku domowego.
zgłoszone sprzedawcy w ciągu 24 godzin od
dostarczenia produktu.
W celu najlepszego użytkowania urządzenia
2. Przed uruchomieniem należy odczekać co
zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania
najmniej dwie godziny w celu zwiększenia
się z instrukcją obsługi, w której znajdziecie
efektywności obwodu chłodniczego.
Państwo opis Waszego urządzenia oraz
3. Należy dopilnować, aby zainstalowanie i
pomocne porady.
podłączenie urządzenia zostały wykonane przez
Instrukcję należy zachować, aby można było z
wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcją
niej korzystać w przyszłości.
wytwórcy i zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi.
1. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się,
4. Umyć wnętrze urządzenia przed jego
czy nie jest ono uszkodzone i czy drzwi zamykają
użytkowaniem.
PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY
ŚRODOWISKA
1. Opakowanie
Informacja:
Materiały z opakowania nadają się w 100% do
To urządzenie nie zawiera CFC. Obwód chłodniczy
wykorzystania jako surowiec wtórny i są
zawiera R134a (HFC) lub R600a (HC); zob.
oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji
tabliczka znamionowa znajdująca się wewnątrz
opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami
urządzenia.
lokalnymi. Materiały opakowaniowe (woreczki
Urządzenia zawierające izobutan (R600a): izobutan
plastikowe, kawałki styropianu, itp.) należy
jest gazem naturalnym niewpływającym negatywnie
przechowywać poza zasięgiem dzieci, gdyż
na środowisko lecz jest łatwopalny. Należy się więc
stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.
koniecznie upewnić, czy przewody obwodu
2. Złomowanie/Likwidacja
chłodniczego nie są uszkodzone.
Urządzenie zostało wyprodukowane z materiału,
To urządzenie może zawierać fluorowane gazy
który może być wykorzystany jako surowiec wtórny.
cieplarniane, o których mowa w Protokole z Kioto;
Niniejsze urządzenie zostało oznaczone zgodnie z
gaz chłodzący znajduje się w hermetycznie
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie
zamkniętym układzie.
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Gaz chłodzący: R134a posiada potencjał ocieplenia
(WEEE). Zapewniając prawidłowe złomowanie
globalnego (GWP) o wartości 1300.
niniejszego urządzenia, przyczynią się Państwo do
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego
Deklaracja zgodności
wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi.
• To urządzenie przeznaczone jest do
przechowywania artykułów spożywczych i zostało
Symbol
umieszczony na produkcie lub na
wyprodukowane zgodnie z Rozporządzeniem
dołączonych do niego dokumentach oznacza, że
(WE) Nr 1935/2004.
niniejszego urządzenia nie powinno się traktować jak
odpadu z gospodarstwa domowego, lecz należy je
zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w
• Urządzenie niniejsze jest zaprojektowane,
celu recyklingu komponentów elektrycznych i
produkowane i sprzedawane zgodnie z:
elektronicznych. W razie złomowania urządzenia
- wymogi dotyczace bezpieczenstwa zawarte w
należy odciąć przewód zasilający oraz wyjąć drzwi i
Dyrektywie "Niskie napiecia" 2006/95/WE (która
półki, tak aby dzieci nie miały łatwego dostępu do
zastępuje Dyrektywę 73/23/EWG wraz z
wnętrza. Złomować urządzenie zgodnie z lokalnymi
pózniejszymi zmianami);
przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów i
- wymogami dotyczącymi
dostarczyć je do odpowiedniego punktu, nie
ochrony w Dyrektywie
pozostawiając niestrzeżonego urządzenia nawet na
"EMC" 2004/108/WE.
kilka dni, gdyż stanowi ono źródło zagrożenia dla
dzieci. Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
Urządzenie jest bezpieczne
złomowania i recyklingu można uzyskać w lokalnym
jedynie w przypadku, gdy
urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie
zostało ono poprawnie
utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt
podłączone do zgodnego z
został zakupiony.
normami uziemienia.
95

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Arc4139Wts4135Arc4179Wts4445