Husqvarna PG 680 Operator's Manual
Hide thumbs Also See for PG 680:
Table of Contents
 • Español

  • ÍNDICE Índice

   • Apreciado Cliente
   • Diseño y Funciones
  • Presentación

   • Elementos de la Amoladora
  • Equipo de Seguridad de la Máquina

   • Generalidades
   • Botón de Encendido
   • Interruptor de Parada/Funcionamiento
   • Parada de Emergencia
   • Botón de Reinicio
  • Montaje y Ajustes

   • Generalidades
   • Cambio/Colocación de Los Diamantes
   • Altura de la Empuñadura
   • Conecte la Máquina
  • Guía para el Amolado

   • Cabezales Desbastadores
   • Segmentos de Diamante
   • Juegos Completos y Medios de Diamantes
   • Determinación de la Dureza del Hormigón
   • Selección de Diamantes
  • Funcionamiento

   • Equipo de Protección
   • Instrucciones Generales de Seguridad
   • Velocidad y Dirección
   • Transporte y Almacenamiento
   • Técnica Básica de Trabajo
   • Discos de Velocidad Variable/Convertidores de Frecuencia
  • Arranque y Parada

   • Antes del Arranque
   • Arranque
   • Parada
  • Mantenimiento

   • Generalidades
   • Programa de Mantenimiento
   • Lista de Comprobación de Mantenimiento
   • Limpieza
   • Inspección Funcional
   • Fallos y Localización de Fallos
  • Datos Tecnicos

   • Datos Técnicos
   • Declaración CE de Conformidad
   • EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos Na Máquina
   • Explicação Dos Níveis de Advertência
 • Português

  • ÍNDICE Índice

  • Apresentação

   • Prezado Cliente
   • Design E Características
  • Apresentação

   • Como Se Chama, Na Alisadora de Pavimento
  • Equipamento de Segurança da Máquina

   • Noções Gerais
   • Botão de Alimentação
   • Interruptor de Paragem/Funcionamento
   • Paragem de Emergência
   • Botão Reset (Restabelecer)
  • Montagem E Ajustamentos

   • Noções Gerais
   • Substituição/Montagem Dos Diamantes
   • Altura Do Punho
   • Ligação da Máquina
  • Guia de Alisamento

   • Cabeças de Rectificação
   • Segmentos de Diamante
   • Conjuntos Completos E Semi-Conjuntos de Diamantes
   • Determinar a Dureza Do Cimento
   • Selecção de Diamante
  • Operação

   • Equipamento de Protecção
   • Instruções Gerais de Segurança
   • Velocidade E Direcção
   • Técnicas Básicas de Trabalho
   • Comandos de Velocidade Variável/Conversores de Frequência
  • Arranque E Paragem

   • Antes de Ligar
   • Arranque
   • Paragem
  • Manutenção

   • Noções Gerais
   • Esquema de Manutenção
   • Lista de Verificação de Manutenção
   • Limpeza
   • Inspecção Funcional
   • Falhas E Sua Resolução
  • Especificações Técnicas

   • Certificado CE de Conformidade
   • Ìßôï· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¯¿ÓÂÌ
   • Âí‹Áëûë ÂÈ¤‰ˆÓ Úôâè‰ÔÔ›Ëûë
  • Especificações Técnicas

  • ??¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§Ø¡

 • Unknown

  • ¶∂Ƒπ∂Ã√M∂¡∞

   • Âúèâ¯fiìâó
   • Á·Ëù¤ Âï¿Ùë
   • ‰ȷûìfiû Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›ÂÛ
   • ΔÈ Â›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ Ùúô¯èûùèîfi
    • Âóèî
   • È·îfiÙë˜ STOP/RUN
   • Ô˘ì› Power
   • È·îô‹ ¤Îù·îùë˜ ·Ó¿Áîë
   • Ô˘ì› Â·Ó·êôú
  • ¶∞Ƒ√À™Π∞™∏

  • ¶∞Ƒ√À™Π∞™∏

  • ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√?

  • ??•√¶§Π™ª√™ ∞™º∞§∂Π∞™ Δ√?

  • À¡∞Ƒª√§√°∏™∏ ∫∞Π Ƒ࣪π™∂Π

   • Âóèî
   • Ïï·á‹/ÙôÔı¤Ùëûë ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ
   • Ô˜ Ï
   • Ó‰¤Ûùâ Ùô Ì믿Óëì
  • Δƒ√Ãπ™ª∞Δ

   • Âê·ï¤˜ Ïâ›·Óûë
   • Ùôè¯â›· ‰È·ì·óùèô
   • Ï‹Úâè˜ Î·è Ìèû¤˜ Ûâèú¤˜ ‰È·ì·óùèòó
   • Iôúèûìfi˜ Ù˜ Ûîïâúfiùâù·˜ ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ
   • Èïôá‹ ‰È·ì·óùèô
  • Πδ√Àƒ°Π

   • Úôûù·ùâ˘ùèîfi˜ ÂíôÏèûìfi
   • Âóè Ô‰Ëá›Â˜ ·Ûê¿Ïâè
   • Δ·¯‡ÙÂÙ· Î·È Î·ùâ‡I˘óûâ
   • Μ·ûè Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û
   • ªÂ¯·ÓÈÛÌÔ› ÌÂÙ¿‰ÔÛ˜ ΛÓÂÛ˜ Ìâù·ßïâù‹˜ Ù·¯‡ÙÂÙ·˜/ ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ Û˘¯ófiùâù
  • ??∫Π¡∏M∞ ∫∞Π ™Δ∞M∞Δ∏M∞

   • Úôùô‡ Íâîèó‹Ûâùâ
   • Îî›Óëûë
   • Ù·ì¿Ùëì
  • À¡Δ∏Ƒ

   • Âóèî
   • Úfiáú·ìì· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
   • Ûù· Âï¤Á¯ô˘ Û˘óù‹Úëûë
   • I·úèûìfi
   • Œïâá¯ô˜ Ïâèùô˘úá
   • Ê¿ÏÌ·Ù· Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Úôßïâì¿Ùˆó
  • Δ∂áΠ∫∞ ™Δ√Πã∂Π

   • Δâ¯óèî¿ Ûùôè¯â
   • K-Μâß·›ˆÛë Û˘ÌʈÓ

Advertisement

Available languages

Available languages

Operator's manual Manual de instrucciones
Instruções para o uso √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜
PG 680
PG 820
G G G G B B B B E E E E S S S S P P P P T T T T G G G G R R R R
Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
¢È·ß¿ÛÙË ÚÔÛËÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙË ÙÔ ËÚÈ˯fiÌËÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛËÙË ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna PG 680

 • Page 1 Operator′s manual Manual de instrucciones Instruções para o uso √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜ PG 680 PG 820 G G G G B B B B E E E E S S S S P P P P T T T T G G G G R R R R Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
 • Page 2: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine Explanation of warning levels WARNING! The machine can be a The warnings are graded in three levels. dangerous tool if used incorrectly or WARNING! carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. WARNING! Used if there is a risk of serious injury or death for the operator Please read the operator’s manual...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine ........2 Explanation of warning levels ....... 2 CONTENTS Contents ............... 3 PRESENTATION Dear Customer, ............ 4 Design and features ..........4 PRESENTATION What is what on the grinder? ........ 6 MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT General ..............
 • Page 4: Presentation

  More than 300 years of innovation Husqvarna AB is a Swedish company based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory for production of muskets.
 • Page 5: Presentation

  PRESENTATION Additional features PG 820 • Wide grinding path well suited for professional use. PG 680 • Fits easily through standard openings and is suitable for most tasks. • Market leading power-to-weight ratio. – English...
 • Page 6: What Is What On The Grinder

  PRESENTATION POWER STOP STOP RESET What is what on the grinder? Cable connection 16 Counter Handle adjustment 17 Cover/Shroud Control panel 18 Planetary head Handle 19 Grinding heads Locking lever, handle adjustment 20 Electrical cabinet Inspection cover 21 Diamond holder disc Chassis/Frame 22 Emergency stop Kicker bar...
 • Page 7: Machine´s Safety Equipment

  MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT General • Turn the stop/run switch to ”RUN”. WARNING! Never use a machine with faulty safety equipment. The machine's safety equipment must be checked and maintained as described in this section. POWER STOP If your machine fails any of these checks contact your service agent to get it repaired.
 • Page 8: Emergency Stop

  MACHINE´S SAFETY EQUIPMENT Checking the stop/run switch Reset button Check that the emergency stop or machine stop button • The Reset button is used to reset any active faults in are not pressed by turning them clockwise. the Vacon computer drives that can be caused during operation, such as ’Over Current’...
 • Page 9: Assembling And Adjustments

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS General will depend on the direction the machine was last running). WARNING! The machine should be switched off with the power cable disconnected from the outlet. Changing/fitting the diamonds NOTICE! When using the machine, each grinding head must always have the same diamond type and number of diamonds as the other grinding heads.
 • Page 10: Handle Height

  ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS Handle height Connect the machine It is highly recommended to use the Husqvarna DC 6000 CAUTION! It is recommended that this dust extraction system for complete dust control. height be set as close as possible to the •...
 • Page 11: Grinding Guide

  GRINDING GUIDE Grinding heads suspended in a resin binding agent, the finished product is referred to as a Resin Bond diamond There are 2 different grinding head options: segment or pad. By changing the hardness of the binding agent, we can change how fast or slow the •...
 • Page 12: Full And Half Sets Of Diamonds

  GRINDING GUIDE • Softer bond segments will be required in order to • Full set of diamonds – when there are diamonds encourage segment wear (as there will be not slurry to placed at each of the six positions on the diamond help diamond segments to wear).
 • Page 13: Determining The Hardness Of Concrete

  GRINDING GUIDE Determining the hardness of concrete All concretes are measured by their compressive strength and depending on which part of the world you are from, different compressive strength indices (e.g. PSi & MPa) are used. Generally, the higher the compressive strength rating, the harder the concrete and therefore, the harder it will be to grind.
 • Page 14: Diamond Selection

  GRINDING GUIDE Diamond selection The following suggestions cover the basic principles for diamond selection for different applications. Singles/Doubles/ Applications Metal bond Grit size Full set Half set Triples Flatten floor - Hard concrete Soft 16 to 30 Flatten floor - Medium concrete Medium 16 to 30 Flatten floor - Soft concrete...
 • Page 15: Operating

  OPERATING Protective equipment General safety precautions This section describes basic safety directions for using General the machine. This information is never a substitute for Do not use the machine unless you are able to call for help professional skills and experience. in the event of an accident.
 • Page 16: Electrical Safety

  OPERATING Electrical safety WARNING! Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious WARNING! There is always a risk of injury or death to the user or others. shocks from electrically powered Under no circumstances may the design machines. Avoid unfavourable weather of the machine be modified without the conditions and body contact with permission of the manufacturer.
 • Page 17: Speed And Direction Of Rotation

  OPERATING • When operating a power tool outdoors, use an • It is recommended that machinery be transported with extension cord suitable for outdoor use. Use of a a set of diamonds attached at all times to ensure cord suitable for outdoor use reduces the risk of protection of locking mechanism for diamond plates.
 • Page 18 OPERATING The machine will 'pull” to one direction during operation. The direction of pull is determined by the planetary head direction of rotation. The head of the machine will pull to the right (and therefore, will be felt on the right hip of the operator) when the planetary head is set in the REVERSE direction.
 • Page 19 OPERATING Setting speed and direction Speed and direction setting is often a matter of personal choice. Operators are encouraged to experiment to find which settings best suit the given applications. The following table lists some suggested set-ups for different applications. Direction control Speed control Direction...
 • Page 20: Basic Working Techniques

  Risk of electric shock! select enter Each Husqvarna PG 680 & 820 is equipped with 2 variable speed drive or frequency converter. This unit is Run direction (fwd or rev) incorporated into the machine for the following reasons:...
 • Page 21 Percentage of motor torque MOTOR TORQUE limit. The current limits (predetermined and set by when machine is running. Husqvarna Constructions Products) are as follows: Percentage of motor power • Large motor (which information is found on the large MOTOR POWER when machine is running.
 • Page 22: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Before starting • Check that the STOP/RUN switch is set to STOP. WARNING! Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. POWER STOP Wear personal protective equipment. See instructions under the ”Personal protective equipment”...
 • Page 23: Stopping

  STARTING AND STOPPING smoothly and accelerate to the selected speed over a period of 5 seconds. POWER STOP STOP RESET Stopping Turn the stop/run switch to ”STOP”. POWER STOP STOP RESET – English...
 • Page 24: Maintenance

  If you need further information please contact your nearest service workshop. Let your Husqvarna dealer regularly check the machine and make essential adjustments and repairs. Maintenance schedule...
 • Page 25: Cleaning

  MAINTENANCE Cleaning Planetary drive system The planetary drive system consists of the sprocket WARNING! Do not clean the machine (which runs the chain ring) and the chain ring. This with a water spray or similar. system is a dry system (i.e. it is not required for there to be lubrication between the planetary drive sprocket and chain ring), to allow any dust that may come into contact with the chain ring to fall back out again.
 • Page 26 Avoid debris from entering into inside of machine. • Lift off machine cover to reveal chain ring and planetary seal. • If planetary seal is worn or needs replacement, contact your Husqvarna Construction Products distributor for a new planetary seal replacement kit. 26 – English...
 • Page 27: Faults And Trouble Shooting

  Machine needs to be checked by an GRINDER IS electrician or by Husqvarna Construction Products. HARD TO HOLD Remove belt tensioner cover plate on bottom of machine and check ON TO Drive belt is slipping.
 • Page 28 If numbers stay variable speed drive) on zero, small variable speed drive is not receiving run command from switch on control panel.) Machine needs to be checked by an electrician or a Husqvarna service agent. 28 – English...
 • Page 29 Re-programming required. Machine Problem with the data and programming needs to be checked by a Husqvarna of the variable speed drive service agent Problem with the disc speed Check wires into potentiometer, as potentiometer on the control panel near machine model schematic.
 • Page 30 Husqvarna service agent. Check the current being drawn when the machine is running. Reduce motor Motor stall protection has tripped; the speed settings via the potentiometers on...
 • Page 31: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data PG 680 EU/AU PG 680 JP PG 820 EU/AU PG 820 JP Motor Power, kW/hp 12,5/17 12,5/17 12,5/17 12,5/17 Rated current, A Rated voltage, V 380-440 200-220 380-440 200-220 Phases 3 phase 3 phase 3 phase...
 • Page 32: Ec Declaration Of Conformity

  Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46–36–146500, declares under sole responsibility that the floor grinder Husqvarna PG 820, PG 680 dating from 2016 serial numbers and onward (the year is clearly stated on the type plate, followed by the serial number), complies with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE: •...
 • Page 33: Aclaración De Los Símbolos Símbolos En La Máquina

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos en la máquina Explicación de los niveles de advertencia ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, Las advertencias se clasifican en tres niveles. puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e ¡ATENCIÓN! incluso la muerte al usuario y a otras personas.
 • Page 34: Índice Índice

  ÍNDICE Índice ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos en la máquina ........33 Explicación de los niveles de advertencia .... 33 ÍNDICE Índice ..............34 PRESENTACIÓN Apreciado cliente: ..........35 Diseño y funciones ..........35 PRESENTACIÓN Elementos de la amoladora ........37 EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Generalidades ............
 • Page 35: Apreciado Cliente

  únicas de su producto. Más de 300 años de innovación PG 680/PG 820 La fundación de la empresa sueca Husqvarna AB data del año 1689, cuando el Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica para la fabricación de mosquetes.
 • Page 36: Presentación

  Costes bajos de mantenimiento y herramientas por metro/pie cuadrado. Características adicionales PG 820 • Versatilidad para desbastar de forma profesional. PG 680 • Fácil instalación mediante aberturas estándar y compatibilidad con la mayoría de tareas. • Líder en el mercado en relación potencia-peso.
 • Page 37: Elementos De La Amoladora

  PRESENTACIÓN POWER STOP STOP RESET Elementos de la amoladora Conexión del cable 16 Cuentahoras Regulación de mango 17 Cubierta/Protector Panel de control 18 Cabezal planetario Mango 19 Cabezales desbastadores Palanca de cierre, ajuste de la palanca 20 Armario eléctrico Tapa de inspección 21 Disco portadiamantes Chasis/Bastidor 22 Parada de emergencia...
 • Page 38: Equipo De Seguridad De La Máquina

  EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Generalidades • Ponga el interruptor de parada/funcionamiento en el modo de 'FUNCIONAMIENTO'. ¡ATENCIÓN! Nunca utilice una máquina que tenga un equipo de seguridad defectuoso. Efectúe el control y mantenimiento del equipo de seguridad de la máquina como se describió en este POWER STOP capítulo.
 • Page 39: Parada De Emergencia

  EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA Comprobación del interruptor de parada/ Botón de reinicio funcionamiento • El botón Reset sirve para borrar los fallos activos de las unidades del ordenador Vacon que pueden Compruebe que el botón de parada de emergencia o de producirse durante el funcionamiento, tales como parada de la máquina no están presionados girándolos 'Corriente excesiva' o 'Corriente insuficiente'.
 • Page 40: Montaje Y Ajustes

  MONTAJE Y AJUSTES Generalidades • Quite el disco desbastador girando ligeramente el disco y luego sacándolo (la dirección en la que podrán girar los discos dependerá de la dirección en la que ¡ATENCIÓN! Cuando apague la máquina, estaba funcionando la máquina). debe desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.
 • Page 41: Altura De La Empuñadura

  Conecte la máquina Se recomienda vivamente usar el sistema de extracción ¡NOTA! Se recomienda que esta altura se de polvo Husqvarna DC 6000 para un control completo ajuste lo más posible a la altura del del polvo. hueso de la cadera del operador. Cuando •...
 • Page 42: Guía Para El Amolado

  GUÍA PARA EL AMOLADO Cabezales desbastadores • Un aglutinante (metal o resina). El polvo de diamante se mezcla y se deja suspendido en un aglutinante de Hay dos opciones diferentes de cabezales metal o resina. Cuando se deje suspendido en un desbastadores: aglutinante de metal, se llamará...
 • Page 43: Juegos Completos Y Medios De Diamantes

  GUÍA PARA EL AMOLADO • Las rasguños del polvo de diamante serán más • Medio juego de diamantes – cuando los diamantes se profundos. colocan en tres posiciones alternativas de los discos de fijación de diamantes. Cuando se usen segmentos de diamantes en seco, se aplicarán los siguientes principios: •...
 • Page 44: Determinación De La Dureza Del Hormigón

  GUÍA PARA EL AMOLADO Los revestimientos/contaminantes de la superficie (p.ej. Juego Medio revestimientos epoxi, adhesivos de baldosas de Campo de aplicación completo juego cerámica, nivelación de compuestos/capas de mortero) tendrán a menudo un mayor peso en la selección del Extracción de adhesivo de diamante que la resistencia a la compresión del baldosa de cerámica hormigón.
 • Page 45: Selección De Diamantes

  GUÍA PARA EL AMOLADO Selección de diamantes Las siguientes sugerencias se refieren a los principios básicos para la selección de diamantes para distintas aplicaciones. Ligamento Tamaño Juego Medio Simples/dobles/ Campo de aplicación metálico de polvo completo juego triples Allanamiento suelo – Hormigón duro Blando 16 - 30 Allanamiento suelo –...
 • Page 46: Funcionamiento

  FUNCIONAMIENTO Equipo de protección Otros equipos de protección Generalidades ¡ATENCIÓN! Mientras trabaja con la máquina, pueden producirse chispas No use nunca una máquina si no tiene posibilidad de que podrían ocasionar un incendio. pedir auxilio si se produce un accidente. Tenga siempre a mano herramientas para la extinción de incendios.
 • Page 47 FUNCIONAMIENTO • La máquina no se usará en áreas donde haya ¡ATENCIÓN! Las modificaciones y/o el posibilidad de incendios o explosiones. uso de accesorios no autorizados Seguridad eléctrica comportan riesgo de daöos personales graves y peligro de muerte para el usuario y otras personas.
 • Page 48: Velocidad Y Dirección

  FUNCIONAMIENTO • No está permitido el uso de conectores. • No se deberá intentar levantar la maquina en ningún momento sin medios mecánicos como un cabrestante Cables alargadores y empalmes o un elevador de horquilla. • La marca del cable alargador debe ser igual o •...
 • Page 49 FUNCIONAMIENTO Velocidad Al arrancar la máquina por primera para realizar cualquier tarea, se aconseja que, en un principio, el ajuste de la velocidad no sea superior a 7. Cuando el operador esté cómodo con la aplicación, se podrá aumentar la velocidad. Dirección de giro Visto desde debajo de la máquina, el sentido de rotación es el siguiente:...
 • Page 50 FUNCIONAMIENTO Ajuste de velocidad y dirección El ajuste de la velocidad y la dirección suele ser una cuestión personal. Se anima a los operadores a que experimenten para encontrar qué ajustes se adaptan mejor a las aplicaciones dadas. La siguiente tabla indica sugerencias de ajustes para distintas aplicaciones.
 • Page 51: Técnica Básica De Trabajo

  START utilizarlo personal autorizado. Riesgo de reset descarga eléctrica. STOP Cada Husqvarna PG 680 & 820 está equipada con 2 discos de velocidad variable o convertidores de frecuencia. Esta unidad está incorporada en la máquina select enter por las siguientes razones: Funcionalidad Dirección de funcionamiento (fwd o rev)
 • Page 52 Los límites de corriente configurados para mostrar la Output Frecency (frecuencia (predeterminados y fijados por Husqvarna Constructions de salida) al motor (se registrará un valor cero cuando la Products) son los siguientes: máquina esté...
 • Page 53 FUNCIONAMIENTO absorción de corriente del motor pequeño por debajo de 3,5 amps para un funcionamiento adecuado. MOTOR CURRENT (Monitor Menu) Esta pantalla indica la absorción de corriente del motor correspondiente (es decir, el disco de velocidad variable grande/inversor de frecuencia monitoriza el funcionamiento del motor grande, el disco de velocidad variable pequeño/inversor de frecuencia monitoriza el funcionamiento del motor pequeño) cuando el motor está...
 • Page 54: Arranque Y Parada

  ARRANQUE Y PARADA Antes del arranque • Compruebe que el interruptor de parada/ funcionamiento está en el modo de PARADA. ¡ATENCIÓN! Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina. POWER STOP Utilice el equipo de protección personal.
 • Page 55: Parada

  ARRANQUE Y PARADA la velocidad seleccionada después de un período de 5 segundos. POWER STOP STOP RESET Parada Ponga el interruptor de parada/funcionamiento en el modo de 'PARADA'. POWER STOP STOP RESET – Spanish...
 • Page 56: Mantenimiento

  Para más información, consulte con el taller de servicio oficial más cercano. Diríjase a su distribuidor de Husqvarna para que revise la máquina regularmente y para que realice ajustes y reparaciones básicas. Programa de mantenimiento...
 • Page 57: Lista De Comprobación De Mantenimiento

  MANTENIMIENTO Lista de comprobación de mantenimiento Tiempo Comprobaciones mecánicas externas necesario (min.) Incline la unidad hacia atrás. Busque y quite las herramientas de diamantes. Compruebe si hay daños en la cubierta que impidan la correcta rotación del cabezal planetario o de los cabezales satélites, la efectividad del sistema de estanqueidad y la capacidad de desbaste.
 • Page 58: Limpieza

  MANTENIMIENTO Limpieza Sistema de transmisión planetario El sistema de transmisión planetario está compuesto por ¡ATENCIÓN! No limpie la máquina con el piñón (que acciona el disco dentado de la cadena) y el agua pulverizada o similar. disco dentado de la cadena. Este sistema es un sistema seco (es decir, no requiere que haya lubricación entre el piñón de transmisión planetario y el anillo de la cadena), Limpieza externa...
 • Page 59 Levante la cubierta de la máquina para ver el anillo de la cadena y la junta planetaria. • Si la junta planetaria está gastada o hay que sustituirla, póngase en contacto con su distribuidor de Husqvarna Construction Products para un nuevo kit de repuesto de junta planetaria. – Spanish...
 • Page 60: Fallos Y Localización De Fallos

  CIONADA velocidad variable o el convertidor de frecuencia no está recibiendo el comando de funcionamiento del interruptor del panel de control. Hará falta que un electricista o Husqvarna Construction Products comprueben la máquina. El motor grande no funciona. Puede Compruebe que no hay errores en los discos de velocidad variable deberse a un error del motor, del pequeño y grande.
 • Page 61 Si los números pequeño. siguen a cero, el disco de velocidad variable pequeño no está recibiendo el comando de funcionamiento del interruptor del panel de control). Un electricista o un representante de Husqvarna deben comprobar la máquina. Spanish – 61...
 • Page 62 Hay un problema con los datos y la Se debe volver realizar la programación. Un programación del disco de velocidad representante de Husqvarna debe comprobar la variable. máquina. Hay un problema con el Compruebe los cables que van hacia el potenciómetro potenciómetro de velocidad de los...
 • Page 63 Si fuera necesario, haga que un panel de la pantalla: temperatura debido a una alta temperatura de representante de Husqvarna compruebe los discos de excesiva de la unidad. trabajo o a un sensor de temperatura velocidad variable.
 • Page 64: Datos Tecnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos PG 680 EU/AU PG 680 JP PG 820 EU/AU PG 820 JP Potencia del motor, kW/CW 12,5/17 12,5/17 12,5/17 12,5/17 Amperaje nominal, A Tensión nominal, V 380-440 200-220 380-440 200-220 Fases Trifásica Trifásica Trifásica Trifásica Anchura de desbastado, mm/...
 • Page 65: Declaración Ce De Conformidad

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna (Suecia), tel.: +46–36–146500, declara por la presente que la amoladora de suelos Husqvarna PG 820, PG 680 a partir de los números de serie del año 2016 (el año se indica textualmente en la placa de identificación, seguido del número de serie), cumplen con las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO: •...
 • Page 66: Explicação Dos Símbolos Símbolos Na Máquina

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina Explicação dos níveis de advertência ATENÇÃO! A máquina, se for usada de forma indevida ou incorrecta, pode As advertências são classificadas em três níveis. ser perigosa, causandosérios ferimentos ou mesmo a morte do ATENÇÃO! utente ou outras pessoas.
 • Page 67: Índice Índice

  ÍNDICE Índice EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina ........... 66 Explicação dos níveis de advertência ....66 ÍNDICE Índice ..............67 APRESENTAÇÃO Prezado cliente! ............ 68 Design e características ........68 APRESENTAÇÃO Como se chama, na alisadora de pavimento? ..70 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA Noções gerais ............
 • Page 68: Apresentação

  área do equipamento de corte e ferramentas de diamante para a construção e a indústria de extracção e As máquinas de alisamento de pisos Husqvarna PG 680/ transformação de pedra. 820 foram concebidas para a rectificação húmida ou seca de mármore, terrazzo, granito e cimento.
 • Page 69: Apresentação

  Características adicionais PG 820 • Ampla capacidade de rectificação, adequada para uso profissional. PG 680 • Instalação fácil através das aberturas convencionais e compatibilidade com a maioria das tarefas. • Líder de mercado na relação de potência/peso. –...
 • Page 70: Como Se Chama, Na Alisadora De Pavimento

  APRESENTAÇÃO POWER STOP STOP RESET Como se chama, na alisadora de pavimento? Ligação por cabo 17 Cobertura/Protecção Ajuste do punho 18 Cabeça planetária Painel de Controlo 19 Cabeças de rectificação Punho 20 Armário eléctrico Alavanca de bloqueio, ajuste da pega 21 Porta-discos diamantado Tampa de inspecção 22 Paragem de emergência...
 • Page 71: Equipamento De Segurança Da Máquina

  EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA Noções gerais • Gire o interruptor de paragem/funcionamento para 'RUN'. ATENÇÃO! Nunca use uma máquina com equipamento de segurança defeituoso. O equipamento de segurança da máquina deverá ser controlado e a sua manutenção feita conforme se descreve POWER STOP nesta secção.
 • Page 72: Paragem De Emergência

  EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DA MÁQUINA Verificação do interruptor de paragem/ Botão Reset (Restabelecer) funcionamento • O botão Reset (Reposição) serve para repor as falhas activas nas unidades do computador Vacon que Verifique se o botão de paragem de emergência ou de podem ocorrer durante o funcionamento, tais como as paragem da máquina não está...
 • Page 73: Montagem E Ajustamentos

  MONTAGEM E AJUSTAMENTOS Noções gerais • Retire o disco rectificador rodando ligeiramente o disco e depois puxe para fora (a direcção em que os discos têm de ser rodados dependerá da direcção em ATENÇÃO! A máquina deve ser que a máquina funcionou pela última vez). desligada com o cabo de alimentação desconectado da tomada.
 • Page 74: Altura Do Punho

  Altura do punho Ligação da máquina Recomendamos vivamente a utilização do sistema de CUIDADO! Recomendamos que esta extracção de poeiras Husqvarna DC 6000 para um altura seja definida o mais próximo controlo total das poeiras. possível da altura da anca do operador.
 • Page 75: Guia De Alisamento

  GUIA DE ALISAMENTO Cabeças de rectificação • Um agente de ligação (metal ou resina). O pó de diamante é misturado e suspenso num agente de Existem 2 opções diferentes de cabeças rectificadoras: ligação de metal ou resina. Quando suspenso num agente de ligação de metal, os produtos acabados •...
 • Page 76: Conjuntos Completos E Semi-Conjuntos De Diamantes

  GUIA DE ALISAMENTO Se utilizar segmentos de diamante secos, aplicam-se • Semi-conjunto de diamantes – quando existem os seguintes princípios: diamantes colocados nas três posições alternativas nos discos de suporte de diamantes. • As velocidades de produção serão mais lentas em materiais mais duros do que na rectificação húmida.
 • Page 77: Determinar A Dureza Do Cimento

  GUIA DE ALISAMENTO Os revestimentos/contaminantes da superfície (por ex., O conjunto O semi- revestimentos de époxi, azulejos cerâmicos adesivos, Área de aplicação completo conjunto compostos/camadas de nivelamento) terão frequentemente uma maior influência na selecção do Remoção de adesivo em diamante do que a resistência à compressão do cimento. azulejo de cerâmica Regra geral, quando se rectifica um pavimento em Remoção de cola em tapetes...
 • Page 78: Selecção De Diamante

  GUIA DE ALISAMENTO Selecção de diamante As sugestões seguintes abrangem os princípios básicos para a selecção de diamante para aplicações diferentes. União Tamanho O conjunto O semi- Simples/Duplos/ Área de aplicação metálica do abrasivo completo conjunto Triplos Piso plano – Cimento duro Mole 16 a 30 Piso plano –...
 • Page 79: Operação

  OPERAÇÃO Equipamento de protecção Outro equipamento de protecção Noções gerais ATENÇÃO! Podem originar-se faíscas que podem causar um incêndio, ao Nunca use uma máquina sem que possa pedir ajuda em trabalhar com a máquina. Tenha sempre caso de acidente. à mão utensílios para extinção de incêndios.
 • Page 80 OPERAÇÃO • A máquina não deve ser utilizada em áreas onde ATENÇÃO! Modificações e/ou exista a possibilidade de incêndios ou explosões. acessórios não autorizados podem Segurança no manejo de electricidade provocar sérias lesões ou perigo de vida para o utilizador ou outros. Sob nenhumas circunstâncias é...
 • Page 81: Velocidade E Direcção

  OPERAÇÃO a uma tomada com ligação à terra. Isto reduz o risco • A máquina não deve ser elevada pela pega, pelo de choque eléctrico em caso de avaria. motor, pelo chassi ou por outras partes. A melhor maneira de transportar a máquina é sobre uma •...
 • Page 82 OPERAÇÃO Controlo da direcção para rotação da cabeça planetária. Controlo da velocidade das cabeças rectificadoras. Controlo da direcção para rotação da cabeça planetária. Controlo da direcção das cabeças rectificadoras. Velocidade de rotação Ao ligar a máquina pela primeira vez numa dada aplicação, a definição de velocidade não deve, inicialmente, ultrapassar o nível 7.
 • Page 83 OPERAÇÃO Configuração da velocidade e direcção A configuração da velocidade e da direcção é muitas vezes uma questão de escolha pessoal. Os operadores são incentivados a tentar encontrar as configurações que melhor se apliquem a determinadas aplicações. A tabela que se segue enumera algumas sugestões de configurações para diferentes aplicações.
 • Page 84: Técnicas Básicas De Trabalho

  START Risco de choque elétrico! reset STOP Cada Husqvarna PG 680 & 820 está equipada com dois comandos de velocidade variável ou um conversor de frequência. Esta unidade está incorporada na máquina pelos seguintes motivos: select enter Funcional •...
 • Page 85 Os limites de corrente estão configurados para exibir a Output Frequency (predeterminados e definidos pela Husqvarna (Frequência de Saída) do motor (um valor zero registará Constructions Products) são os seguintes: quando a máquina está no modo stand-by (em espera)).
 • Page 86 OPERAÇÃO (sendo portanto monitorizados no comando de velocidade variável grande ou no conversor de frequência). Mantenha a corrente puxada no motor pequeno abaixo de 3,5 amps para conseguir um funcionamento consistente. MOTOR CURRENT (CORRENTE DO MOTOR) (Monitor Menu) Este ecrã exibe a tomada de corrente do motor correspondente (ou seja, função de monotorização do comando de velocidade variável grande ou no conversor de frequência do motor grande, função de monotorização...
 • Page 87: Arranque E Paragem

  ARRANQUE E PARAGEM Antes de ligar • Certifique-se de que o interruptor de PARAGEM/ FUNCIONAMENTO está definido para STOP. ATENÇÃO! Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina. Use equipamento de protecção pessoal.
 • Page 88: Paragem

  ARRANQUE E PARAGEM arrancar suavemente e acelerar para a velocidade seleccionada no espaço de 5 segundos. POWER STOP STOP RESET Paragem Gire o interruptor de paragem/funcionamento para 'STOP'. POWER STOP STOP RESET 88 – Portuguese...
 • Page 89: Manutenção

  Se necessitar de mais esclarecimentos, entre em contacto com uma oficina sutorizada. Permita ao seu revendedor Husqvarna que verifique a sua máquina com regularidade e faça os ajustamentos e as reparações necessários. Esquema de manutenção Controle diário...
 • Page 90: Lista De Verificação De Manutenção

  MANUTENÇÃO Lista de verificação de manutenção Tempo Verificações mecânicas externas necessário (min.) Incline a unidade para trás. Verifique a presença de ferramentas de diamante e remova as mesmas Verifique a cobertura quanto a danos que afectem a rotação planetária, a rotação satélite, a eficiência da vedação planetária e a eficácia da extracção Desligue o accionamento planetário para reduzir o ruído de funcionamento.
 • Page 91: Limpeza

  MANUTENÇÃO Limpeza Sistema de accionamento planetário O sistema de accionamento planetário é constituído por ATENÇÃO! Não limpe a máquina com um num pinhão (que faz funcionar o anel da cadeia) e o anel jacto de água ou dispositivo semelhante. da cadeia. Este sistema é um sistema seco (ou seja, não é...
 • Page 92 Levante a tampa da máquina para ver o anel da correia e o vedante planetário. • Se o vedante planetário estiver gasto ou se for necessário substituí-lo, contacte o seu distribuidor da Husqvarna Construction Products para obter um kit de substituição de vedante planetário novo. 92 – Portuguese...
 • Page 93: Falhas E Sua Resolução

  É DIFÍCIL interruptor no painel de controlo. A máquina precisa de ser verificada SEGURAR NO por um electricista ou pela Husqvarna Construction Products. RECTIFICADOR Retire a placa de cobertura do tensor da correia na parte inferior da A correia de transmissão está a máquina e verifique se não existe água ou poeira na parte interior da...
 • Page 94 A máquina precisa de ser verificada por um electricista ou pela Husqvarna Construction Products. O motor grande não funciona. Isto Certifique-se de que não existem falhas nos variadores de velocidade pode ser causado por falha no motor, pequeno ou grande.
 • Page 95 Problema com os dados e a Reprogramação necessária. A máquina tem de ser programação do variador de verificada por uma oficina autorizada Husqvarna velocidade Problema com o potenciómetro de Verifique os fios do potenciómetro, de acordo com o velocidade dos discos no painel de esquema do modelo de máquina.
 • Page 96 Husqvarna. Verifique a corrente consumida com a máquina em funcionamento. Reduza as definições de velocidade A protecção de paragem do motor do motor através dos potenciómetros do painel de...
 • Page 97: Especificações Técnicas

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas PG 680 EU/AU PG 680 JP PG 820 EU/AU PG 820 JP Potência do Motor, kW/hp 12,5/17 12,5/17 12,5/17 12,5/17 Corrente nominal, A Tensão nominal, V 380-440 200-220 380-440 200-220 Fases Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico Largura de rectificação, mm/...
 • Page 98: Certificado Ce De Conformidade

  A Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46–36–146500, declara, sob exclusiva responsabilidade, que a fresadora de superfícies Husqvarna PG 820, PG 680, com números de série a partir de 2016 (o ano é claramente indicado na etiqueta de tipo, seguido pelo número de série), está em conformidade com os requisitos da DIRECTIVA DO CONSELHO: •...
 • Page 99: Ìßôï· ¿Óˆ Ûùô Ì⯿Óâì

  ∂¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¯¿ÓÂÌ· ∂ÂÍ‹ÁËÛË ÂÈ¤‰ˆÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ √È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÙÚ›· Â›‰·. ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ...
 • Page 100: Âúèâ¯fiìâó

  ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ∂¶∂•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì¯¿ÓÂÌ· ......99 ∂ÂÍ‹ÁËÛË ÂÈ¤‰ˆÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ....99 ¶∂ƒπ∂Ã√M∂¡∞ ¶ÂÚȯfiÌÂÓ· ............100 ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞Á·ËÙ¤ ÂÏ¿ÙË! ..........101 ™¯Â‰È·ÛÌfiÛ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›ÂÛ ........ 101 ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ΔÈ Â›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ ÙÚÔ¯ÈÛÙÈÎfi; ........103 ∂•√¶§π™ª√™ ∞™º∞§∂π∞™ Δ√À ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™...
 • Page 101: Á·Ëù¤ Âï¿Ùë

  Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Husqvarna. √ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹Û Ú¤ÂÈ Ó· ¶¿Óˆ ·fi 300 ¯ÚfiÓÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ∏ Husqvarna AB Â›Ó·È Ì›· ™Ô˘Ë‰È΋ Ì ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÛÊ·Ï‹Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ 1689, fiÙ·Ó Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ μ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜...
 • Page 102 ÷ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ·Ó¿ • ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ∂ÈϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο PG 820 • ¶Ï·ÙÈ¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ï›·ÓÛ˘ Ô˘ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. PG 680 ÈڿÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÂ Ù˘Èο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È Â›Ó·È • ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. • ∫ÔÚ˘Ê·›· ·Ó·ÏÔÁ›· ÈÛ¯‡Ô˜-‚¿ÚÔ˘˜. 102 – Greek...
 • Page 103: Δè ›ӷè Ùè Ûùô Ùúô¯èûùèîfi

  ¶∞ƒ√À™π∞™∏ POWER STOP STOP RESET ΔÈ Â›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ ÙÚÔ¯ÈÛÙÈÎfi; ™‡Ó‰ÂÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ 17 ∫¿Ï˘ÌÌ· ƒ‡ıÌÈÛË ¯ÂÈÚÔÏ·ß‹˜ 18 ¶Ï·ÓÂÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹ ¶›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ 19 ∫ÂʷϤ˜ Ï›·ÓÛ˘ ÃÂÈÚÔÏ·ß‹ 20 ∂ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ §Â‚Ȥ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ú‡ıÌÈÛË Ï·‚‹˜ 21 ¢›ÛÎÔ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ ∫¿Ï˘Ì· ÂÈıÂÒÚËÛ˘ 22 ¢È·ÎÔ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ™·Û›/¶Ï·›ÛÈÔ...
 • Page 104: Âóèî

  ∂•√¶§π™ª√™ ∞™º∞§∂π∞™ Δ√À ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™ °ÂÓÈο • ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰È·ÎfiÙË STOP/RUN ÛÙË ı¤ÛË "RUN". ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· Ì˯¿ÓËÌ· Ì ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È POWER STOP fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∂¿Ó...
 • Page 105: È·îô‹ ¤Îù·îùë˜ ·Ó¿Áîë

  ∂•√¶§π™ª√™ ∞™º∞§∂π∞™ Δ√À ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ√™ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË STOP/RUN ∫Ô˘Ì› Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿ ‰È·ÎÔ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ‹ • ΔÔ ÎÔ˘Ì› Reset ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Â·Ó·ÊÔÚ¿ ‰È·ÎÔ‹˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÙËı›, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÔÔȈӉ‹ÔÙ ÂÓÂÚÁÒÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù· ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·. ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Vacon, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó...
 • Page 106: À¡∞Ƒª√§√°∏™∏ ∫∞Π Ƒ࣪π™∂Π

  ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ ∫∞π ƒÀ£ªπ™∂π™ °ÂÓÈο • ºÔÚ¤ÛÙ ٷ Á¿ÓÙÈ·. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÏÂÈÔÙÚ›ßÂÛ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ • ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚ·ßÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ù· ¤Íˆ ( ηÙ‡ı˘ÓÛ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÂÍ·ÚÙÂı› ·fi ÙÂÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ Ì ÙÂÓ ÔÔ›· ηÏÒ‰ÈÔ...
 • Page 107: Ô˜ Ï

  ⁄„Ô˜ Ï·‚‹˜ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ··ÁˆÁ‹˜ ¶ƒ√™√Ã∏! ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ Â ·˘Ùfi ÛÎfiÓ˘ Husqvarna DC 6000 ÁÈ· Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÙÔ ‡„Ô˜ fiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÛÎfiÓ˘. ÙÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹. ŸÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›...
 • Page 108: Δƒ√Ãπ™ª∞Δ

  √¢∏°√™ Δƒ√Ãπ™ª∞Δ√™ ∫ÂʷϤ˜ Ï›·ÓÛ˘ ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÎÎÔ˘ Ù˜ ‰È·Ì·ÓÙfiÛÎÔÓ˜ ‹ Ù˜ ¿ÌÌÔ˘, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂϤÁÍÔ˘Ì fiÛÔ ¯ÔÓ‰Ú¤˜ ‹ À¿Ú¯Ô˘Ó 2 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ Ï›·ÓÛ˜: ÏÂÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÁÚ·Ù˙Ô˘ÓȤ˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ Ù ‰È·‰Èηۛ· Ï›·ÓÛ˜. • ∫ÂʷϤ˜ ¯¿Ï˘ß· ÂÏ·ÙÂÚ›ˆÓ - ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ...
 • Page 109: Ï‹Úâè˜ Î·è Ìèû¤˜ Ûâèú¤˜ ‰È·ì·óùèòó

  √¢∏°√™ Δƒ√Ãπ™ª∞Δ√™ À°ƒ∂ ∫∞π •∂ƒ∂ §π√Δƒπμ∂™∂ Ù˜ Û˘Û΢‹˜, Ù· Â›‰· ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙÂÙ·˜ ηıÒ˜ Â›Û˜ Î·È ÙÂÓ ÙÂÏÈ΋ ÔÈfiÙÂÙ· ÙÔ˘ ‰·¤‰Ô˘. ŸÙ·Ó ¯ÚÂÛÈÌÔÔț٠˘ÁÚ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ, À¿Ú¯Ô˘Ó ß·ÛÈο ‰‡Ô ›‰Â ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¯¤˜: Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚÂÛÈÌÔÔÈÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ Ù ¯Ú‹Û ÙÔ˘ √È...
 • Page 110: Iôúèûìfi˜ Ù☠Ûîïâúfiùâù·˜ Ùô˘ Ûî˘úô‰¤Ì·ùô

  √¢∏°√™ Δƒ√Ãπ™ª∞Δ√™ °ÂÓÈο, ·Ó ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ™˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ¶Ï‹Ú˜ ÛÂÈÚ¿ ªÈÛ‹ ÛÂÈÚ¿ ÔÌ·Ï‹ (‰ÂÏ·‰‹ Èı·ÓÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Î·È ¯Ù˘Âı› Ôχ ηٿ ÙÂÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘), ÙÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ı· ∞Ê·›ÚÂÛ ÎfiÏÏ·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ˘„ÂÏ‹ Û˘ÌÈÂÛÙÈ΋ ηÈ, ˆ˜ ÎÂÚ·ÌÈÎÒÓ...
 • Page 111: Èïôá‹ ‰È·ì·óùèô

  √¢∏°√™ Δƒ√Ãπ™ª∞Δ√™ ÈÏÔÁ‹ ‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡ √È ·Ú·Î¿Ùˆ ˘ԉ›ÍÂȘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ß·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰È·Ì·ÓÙÈÒÓ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ªÂÙ·ÏÏÈÎfi ª¤ÁÂıÔ˜ ¶Ï‹Ú˜ ªÈÛ‹ ªÔÓ¿ (ª)/¢ÈÏ¿ ™˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÎfiÎÎÔ˘ ÛÂÈÚ¿ ÛÂÈÚ¿ (¢)/ΔÚÈÏ¿ (Δ) ÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ ‰·¤‰Ô˘ – ™ÎÏÂÚfi Û΢Úfi‰ÂÌ· ª·Ï·Îfi 16 ¤ˆ˜ 30 ÍÔÌ¿Ï˘ÓÛÂ...
 • Page 112: Πδ√Àƒ°Π

  §∂πΔ√Àƒ°π∞ ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÕÏÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ °ÂÓÈο ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ∂ÓÒ ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Û›ı˜ Î·È Ó· ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÊˆÙÈ¿. ¢È·ÙËÚ›Ù ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηϤÛÂÙ ßÔ‹ıÂÈ· Û ¿ÓÙ· ¤Ó·Ó ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙ‹Ú· Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂÚ›ÙˆÛË...
 • Page 113 §∂πΔ√Àƒ°π∞ ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ÀÂÚßÔÏÈ΋ ¤ÎıÂÛË Û ӷ Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·ÚfiÛ¯ÙË ‹ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔßÏ‹Ì·Ù· Û ·ÁÁ›· Î·È Ó‡ڷ Û ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÚfißÏËÌ·.
 • Page 114 §∂πΔ√Àƒ°π∞ • ∞ÂÓÂÚÁÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÔÙÔ‡ ηÏÒ‰ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚ·„› ‹ ÂÌϷΛ, ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÊȘ. ΛӉ˘ÓÔ˜ ÂÏÂÎÙÚÔÏÂÍ›·˜. • ¡· ÙÔ ßÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ Ú›˙· Û ÌÂÁ¿Ï˜ • μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ¿ıÈÎÙ· Î·È Û ηϋ ‰È·ÎÔ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ηٿÛÙ·ÛË.
 • Page 115: Δ·¯‡Ùâù· ηè ηùâ‡I˘óûâ

  §∂πΔ√Àƒ°π∞ ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· • ™ÙÚÔʤ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ Ù˘¯fiÓ ‚Ï¿‚˜ Î·È ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ • ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ, Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ·Ú¯Èο ÙËÓ ÙÈÌ‹ 7. fiÔ˘...
 • Page 116 §∂πΔ√Àƒ°π∞ ƒ‡ıÌÈÛÂ Δ·¯‡ÙÂÙ·˜ Î·È Î·Ù‡ı˘ÓÛ˜ ∂ Ú‡ıÌÈÛ Ù˜ Ù·¯‡ÙÂÙ·˜ Î·È Ù˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˜ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ı¤Ì· ÚÔÛˆÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜. ¶ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤ ˜ Ó· ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ßÚÔ˘Ó ÔȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ŒÏÂÁ¯Ô˜...
 • Page 117: Μ·ûè Ùâ¯óè Âúá·û

  fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ú‡̷ÙÔ˜. ÌfiÓÔ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜! ΔÔ Î¿ı Ì¯¿ÓÂÌ· Husqvarna PG 680 & 820 Â›Ó·È READY ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì 2 ÌÂÙ·ßÏÂÙ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÙ˜ ΛÓÂÛ˜ ‹ STOP I/O term ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ Û˘¯ÓfiÙÂÙ·˜. ∞˘Ù‹  ÌÔÓ¿‰· ¤¯ÂÈ...
 • Page 118 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ¤ÓÙ·Û˜ Ú‡̷ÙÔ˜. Δ· fiÚÈ· fiÙ·Ó ÙÔ Ì¯¿ÓÂÌ· Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ Ì¯·ÓÈÛÌÔ› ¤ÓÙ·Û˜ Ú‡̷ÙÔ˜ (¤¯Ô˘Ó ÚÔηıÔÚÈÛÙ› Î·È Ú˘ıÌÈÛÙ› ÌÂÙ¿‰ÔÛ˜ ΛÓÂÛ˜ ÌÂÙ·ßÏÂÙ‹˜ Ù·¯‡ÙÂÙ·˜, ‹ ·fi Ù Husqvarna Constructions Products) Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ Û˘¯ÓfiÙÂÙ·˜, ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› ÒÛÙ ӷ • ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÈÓÂÙ‹Ú·˜ (ÔÈ Ôԛ˜ ÏÂÚÔÊÔڛ˜...
 • Page 119 §∂πΔ√Àƒ°π∞ ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔßÏ‹Ì·Ù· ˘ÂÚ¤ÓÙ·Û˜ ı· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÈÓÂÙ‹Ú· (Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÛÙ ÌÂÁ¿Ï ÌÂÙ·ßÏÂÙ‹ Ù·¯‡ÙÂÙ· ΛÓÂÛ˜ / ÌÂÙ·ÙÚÔ¤· Û˘¯ÓfiÙÂÙ·˜). ¢È·ÙÂÚ‹ÛÙ ÙÂÓ ˘ÂÚ¤ÓÙ·Û ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ÎÈÓÂÙ‹Ú· οو ·fi 3,5 ·Ì¤Ú ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. MOTOR CURRENT (ŒÓÙ·ÛÂ...
 • Page 120: Úôùô‡ Íâîèó‹Ûâùâ

  •∂∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ • ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ STOP/RUN ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÛÙË ı¤ÛË STOP. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ¢È·ß¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. POWER STOP ÃÚËÛÈÌÔÔț٠·ÙÔÌÈÎfi ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. μÏ. ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ "∞ÙÔÌÈÎfi˜...
 • Page 121: Ù·ì¿Ùëì

  •∂∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÂÓ ÂÈÏÂÁ̤Ó ٷ¯‡ÙÂÙ· Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙÂÌ· 5 ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙˆÓ. POWER STOP STOP RESET ™Ù·Ì¿ÙËÌ· ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰È·ÎfiÙË STOP/RUN ÛÙË ı¤ÛË "STOP". POWER STOP STOP RESET – Greek...
 • Page 122: À¡Δ∏Ƒ

  Î·È Â¿Ó Ë ÂÈÛ΢‹ ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ì Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁ›Ô. £· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ù˘ Husqvarna ÁÈ· ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÛ΢ÒÓ.
 • Page 123: Ûù· Âï¤Á¯ô˘ Û˘óù‹Úëûë

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ §›ÛÙ· ÂϤÁ¯Ô˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÃÚfiÓÔ˜ Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ··ÈÙÂ›Ù·È (ÏÂÙ¿) °Â›ÚÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. ∂ϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ·‰·Ì·ÓÙÔÊfiÚ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ∂ϤÁÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· ÊıÔÚ¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï‹˜, ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÙÛÈÌÔ‡¯·˜ Ï·ÓËÙÈ΋˜...
 • Page 124: I·úèûìfi

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ √È ÎÂʷϤ˜ ¯¿Ï˘ß· ÂÏ·ÙÂÚ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰¤˘ÙÂÚÔ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ ¯¿Ï˘ß· ÂÏ·ÙÂÚ›Ô˘. ¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏! ªÂÓ Î·ı·Ú›˙ÂÙ Â ÙÔ ™‡ÛÙÂÌ· Ï·ÓÂÙÈ΋˜ ΛÓÂÛ˜ ̯¿ÓÂÌ· Ì „ÂηÛÌfi ÓÂÚÔ‡ ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ̤۷. ΔÔ Ï·ÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Ô‰ÔÓÙˆÙfi ÙÚÔ¯fi (Ô˘ ÎÈÓ› ÙÔ ÁÚ·Ó¿˙È ∂͈ÙÂÚÈÎfi˜...
 • Page 125 ·ÔηχÙˆÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˜ ·Ï˘Û›‰·˜ Î·È ÙÔ Ï·ÓÂÙÈÎfi ·Ú¤ÌߢÛÌ·. • ∞Ó ÙÔ Ï·ÓÂÙÈÎfi ·Ú¤ÌߢÛÌ· Â›Ó·È Êı·Ṳ́ÓÔ ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛÂ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ‰È·ÓÔ̤· ¢ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Husqvarna ÁÈ· Ó¤Ô ÛÂÙ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˜ ÙÔ˘ Ï·ÓÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÂÌ߇ÛÌ·ÙÔ˜. ™¤Ú‚Ș ¶ƒ√™√Ã∏! ŸÏ· Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÂÈÛ΢ÒÓ...
 • Page 126: Ê¿Ïì·ù· Î·è ·ÓùèìâùòÈûâ Úôßïâì¿Ùˆó

  ·fi ÙÔ ‰È·ÎfiÙ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. ΔÔ Ì¯¿ÓÂÌ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ó· ÎÚ·ÙÂı› ÙÔ ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÂÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ‹ ·fi ÙÂÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¢ÔÌÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÚÈßÂ›Ô Husqvarna. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˜ ‰È¿Ù·Í˜ Ù¿Ó˘Û˜ ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ· Ô˘ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ̯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ßÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ √ÏÈÛı·›ÓÂÈ Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˜ ΛÓÂÛ˜.
 • Page 127 ‰ÂÓ Ï·Ìß¿ÓÂÈ ÙÂÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˜ ·fi ÙÔ ‰È·ÎfiÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÂϤÁ¯Ô˘. ΔÔ Ì¯¿ÓÂÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÂÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ ‹ ·fi ÙÂÓ Husqvarna Construction Products. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔÙ¤Ú ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∞˘Ùfi ∂ϤÁÍÙ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚Ï¿‚˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ...
 • Page 128 À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. ΔÔ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ·fi ¤Ó·Ó ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ Husqvarna Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ∂ϤÁÍÙ ٷ ηÏ҉ȷ ÛÙÔ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ, fiˆ˜ À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÔÙÂÓÛÈfiÌÂÙÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘...
 • Page 129 Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÂÍ·ÂÚÈÛÌfi. ™Ê¿ÏÌ· F1.14 ÛÙËÓ ÔıfiÓË ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı› ÏfiÁˆ ˘„ËÏ‹˜ ∂¿Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ˙ËÙ‹ÛÙ ·fi ¤Ó·Ó ÂӉ›ÍÂˆÓ - ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÏfiÁˆ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ Husqvarna Ó· ÌÔÓ¿‰·˜ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ÂϤÁÍÂÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ΛÓËÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜.
 • Page 130 ∂¿Ó ¤Ó·˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ï›·ÓÛ˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÙ¤Ú ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ÙfiÙ οÔÈÔ˜ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÚÔηÏ› ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÌÏÔ΋. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ Husqvarna. °Â›ÚÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÙ ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ· ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ ªË¯·ÓÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi...
 • Page 131: Δ∂áΠ∫∞ ™Δ√Πã∂Π

  Δ∂áπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ Δ¯ÓÈο ÛÙÔȯ›· PG 680 EU/AU PG 680 JP PG 820 EU/AU PG 820 JP πÛ¯‡˜ ∫ÈÓÂÙ‹Ú·, kW/hp 12,5/17 12,5/17 12,5/17 12,5/17 √ÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Ú‡̷, A ª¤ÁÈÛÙ ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù¿ÛÂ, V 380-440 200-220 380-440 200-220 º¿ÛÂȘ ΔÚÈÊ·ÛÈ΋ ΔÚÈÊ·ÛÈ΋ ΔÚÈÊ·ÛÈ΋ ΔÚÈÊ·ÛÈ΋ ¶Ï¿ÙÔ˜ Ï›·ÓÛ˜, mm/›ÓÙÛ˜...
 • Page 132: K-Μâß·›ˆÛë Û˘ìêˆó

  ∏ Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÏ.: +46–36–146500, ‰ËÏÒÓÂÈ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¢ı‡ÓË fiÙÈ ÙÔ ÙÚÈßÂ›Ô ‰·¤‰ˆÓ Husqvarna PG 820, PG 680 Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ÙÔ 2016 Î·È ÂÍ‹˜ (ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛÂÈÚ¿˜), ÏËÚÔ› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∫√π¡√Δπ∫∏™...
 • Page 136 GB - Original instructions, ES - Instrucciones originales PT - Instruções originais, GR - ∞Ú¯ÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Ë˜ 1157954-30 ´®z+Y°K¶0N¨ ´®z+Y°K¶0N¨ 2016-02-24...

This manual is also suitable for:

Pg 820

Table of Contents